Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho u pápeža počas kapituly

Svätý Otec prijal dňa 16. septembra na osobitnej audiencii skoro 90 účastníkov generálnej kapituly Kongregácie Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorí sa zišli v Ríme. Mottom kapituly je verš z Jánovho evanjelia: «Ty si zachoval dobré víno až doteraz» (Jn 2,10b).

Svätý Otec s misionármi hovoril najmä o aktualizácii ich charizmy v súčasných podmienkach, pričom vyzdvihol význam výchovy a sprevádzania mládeže. Misionárom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v tejto súvislosti zdôraznil naliehavú úlohu dnešnej doby:

„Ako je dnes dôležitá úloha výchovy a sprevádzania nových generácií k osvojeniu si ľudských hodnôt a k rozvíjaniu evanjeliového pohľadu na život a minulosť! Toto je to, čo mnohí nazývajú „krízovou naliehavosťou výchovy“ a je to určite jedna z hraníc misijnej evanjelizácie Cirkvi, smerom ku ktorým je celá kresťanská komunita pozvaná vyjsť.“

Svätý Otec pripomenul charizmu zakladateľa kongregácie, ktorým bol v roku 1854 francúzsky kňaz Jules Chevalier:

„Ak pôvodnou inšpiráciou vášho zakladateľa bolo šíriť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, dnes ju chápete a aktualizujete cez vyjadrenie v mnohorakosti diel a činností, ktoré dosvedčujú nežnú a milosrdnú Ježišovu lásku voči všetkým, zvlášť voči tým častiam ľudstva, ktoré sú v najväčšej núdzi.“

Pápež František všetkých prítomných pozval „vracať sa k prvej a jedinej láske“, Ježišovi Kristovi, a od neho sa učiť milovať ľudským srdcom. Povzbudil ich k napĺňaniu misijného poslania:

„Keď vás Cirkev posiela ako misionárov do sveta, tým prvým evanjeliom, ktoré vám zveruje, je svedčiť vašimi vlastnými osobami a vašimi dielami o zanietenej a nežnej láske Boha k maličkým, k tým najposlednejším, bezbranným a vydedencom zeme.“

Svätý Otec poukázal na perspektívu nových povolaní v dobe, keď síce došlo k poklesu členstva kongregácie, no zároveň rastú jej nové povolania v Južnej Amerike, Oceánii a Ázii. „Kresťanskú formácia mladých, toto ďalšie vyjadrenie vašej charizmy, bude možné vďaka tomu zabezpečiť a rozšíriť,“ dodal pápež František.

Kongregácia Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho má okrem kňazov aj veľký počet rehoľných bratov. Pápež František poukázal na túto skutočnosť so slovami, že „bratia v kongregácii sú Pánova milosť“. Členov kapituly požiadal aby, „neupadli do zla klerikalizmu, ktorý odďaľuje ľud, a hlavne mladých, od Cirkvi“. Delegátov povzbudil, aby „ďalej posilňovali spojenie s laikmi, ktorí spolupracujú na ich apoštoláte“.

Svätý Otec na záver všetkých zveril pod ochranu Panny Márie.

zdroj: RV

-msk-