Komentár k Oz 11,1.3-4.8e-9 Prvé čítanie je pohľadom Pána Boha do dejín vo vzťahu k Izraelu (11,1-11). Boh sa v reči proroka prihovára Izraelu bohatým slovníkom rodičovskej lásky. Pán je láskavým a starostlivým otcom tohto národa už od východu z Egypta. Izrael sa stáva synom nie preto, že vyšiel z Egypta, ale pretože si ho Boh …

Prvé čítanie: Dt 4, 32-34. 39-40 Prvé liturgické čítanie je z knihy Deuteronómium, ktorá opisuje situáciu, keď sa Izraeliti vyslobodení z Egypta dostávajú na záver svojho putovania. Na Moabských rovinách dochádza k potvrdeniu zmluvy s Bohom Jahve, ktorú majú Izraeliti realizovať v zasľúbenej zemi, na prahu ktorej sa teraz nachádzajú. Zároveň Mojžiš vo svojich rečiach rekapituluje ich minulosť, …

Prvé čítanie Sk 2,1-11 Prvé liturgické čítanie je opisom kľúčovej udalosti prvotnej Cirkvi, ktorú nazývame zoslaním Ducha Svätého. Podľa Skutkov apoštolov, konkrétne podľa ich programového textu Sk 1,8, je to udalosť nevyhnutná vôbec pre existenciu Cirkvi v popaschálnom období a jej poslanie. Je zároveň naplnením prisľúbení: a) ktoré dal Kristus apoštolom pred nanebovstúpení; b) vyjadrených v Starom …

čítanie: Sk 1,15-17.20a.20d-26 Prvé čítanie nás vovádza do diania bezprostredne po Ježišovom vystúpení do neba. Učeníci sa svorne zhromažďujú „do hornej siene“, teda miesta tradične identifikovaného s miestom Poslednej večere (Lk 22,12). Popri jedenástich apoštoloch – ktorých Lukáš menuje – tvoria spoločenstvo i ďalší bratia a ženy, z ktorých sa dozvedáme iba identitu Márie, Ježišovej matky. Jej …

čítanie: Sk 10,25-26.34-35.44-48 Úryvok zo Skutkov apoštolov nás privádza do domu Kornélia, rímskeho dôstojníka, ktorý žil v prosperujúcom palestínskom prístavnom meste Cézarea. Pár dní dozadu mal tento „nábožný a bohabojný človek“ (Sk 10,2), ktorý nebol Židom, videnie a v ňom dostal pokyn, aby poslal po apoštola Petra, ktorý sa nachádzal v Joppe vzdialenom asi dva dni …

čítanie: Sk 9,26-31 Text zo Skutkov apoštolov popisuje situáciu prvej komunity v Jeruzaleme po príchode „obráteného“ Šavla [text Skutkov používa toto meno pre apoštola Pavla po kap. 13; Šavol bolo veľmi pravdepodobne jeho židovské meno, kým Pavol mohla byť buď jeho „prezývka“, alebo druhé meno, ako to bolo bežné medzi Židmi žijúcimi mimo Palestíny]. …

čítanie: Sk 4, 8-12 Text čítania vovádza do obrannej reči apoštola Petra pred židovskou veľradou. Ide o posun v rozprávaní vzhľadom na úryvok z minulej nedele, keď hovoril pred zhromaždeným davom v chráme po uzdravení chromého človeka. Medzičasom bol Peter spolu s Jánom zatknutý pre ohlasovanie Ježišovho vzkriesenia, boli cez noc zadržaní a ráno ich predviedli pred židovský …

čítanie: Sk 3,13-15.17-19 Čítanie Skutkov predstavuje krátky úryvok z Petrovho prejavu pred zástupom, ktorý sa zhromaždil v chráme po tom ako Peter a Ján „v mene Ježiša Krista Nazaretského“ (Sk 3,6) uzdravili chromého od narodenia, ktorý žobral pri vstupnej bráne do chrámu. Spôsobilo to pochopiteľne úžas všetkých naokolo, takže sa zhŕkli okolo apoštolov a Peter …

čítanie: Sk 4,32-35 Text prvého čítania je jedným z tzv. Lukášových sumárov v Skutkoch apoštolov. Opisuje život kresťanskej komunity v Jeruzaleme a zdôrazňuje motív jednoty spoločenstva („jedno srdce, jedna duša“) a ich spoločného vlastníctva. Lukáš tu reflektuje ideu jednoty medzi priateľmi ako ju vyjadril napr. Aristoteles: „Priatelia majú všetko spoločné.“ Veta o absencii núdzneho človeka je inšpirovaná textom Dt 15,4.11, …

čítanie: Sk 2,14.22-33 Úryvok zo Skutkov apoštolov – novozákonného spisu, ktorý sa na pokračovanie číta počas celého veľkonočného obdobia – nás prenáša do dňa Turíc, keď boli apoštoli naplnení Duchom Svätým a začali vydávať odvážne svedectvo pred zhromaždenými zástupmi. Skutky zaznamenávajú predovšetkým reč Petra, ktorý sa stáva hovorcom kruhu Dvanástich: „…vystúpil Peter s Jedenástimi“. Po tom …