1. čítanie: Ez 18,25-28 Prorok Ezechiel bol jedným z najvýznamnejších prorokov v babylonskom zajatí. Jeho účinkovanie a prorocké výroky je potrebné spájať s obnovou národa. Úryvok z Ezechielovho proroctva je súčasťou veľkého celku prorokových úvah o Božej spravodlivosti voči človekovi. Ide o otázku pripočítateľnosti zásluh za ľudské skutky. Rozhodnutie Božej spravodlivosti je také, že …

1. čítanie: Iz 55,6-9 Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a jeho odpustenia. Predstavuje pritom Boha ako odlišne zmýšľajúceho, než rozmýšľame my, ľudia. Taktiež Božie cesty sú iné, než naše, ľudské. …

1. čítanie: Sir 27,33 – 28,9 Múdroslovné texty sú pre nás cenné tým, že nám poskytujú mnoho cenných rád do života. Sú to vlastne texty, v ktorých je sústredená dlhodobá ľudská skúsenosť. Sú tu tiež zachytené výsledky pozorovania životnej skúsenosti a múdrosti iných. V storočiach bezprostredne pred príchodom Pána Ježiša na svet bol tento …

čítanie: Ez 33,7-9 Nedeľu, ktorú práve slávime, by sme vzhľadom na čítania, mohli nazvať nedeľou účasti na Kristovom prorockom úrade. Služba prorokov v dejinách vyvoleného Božieho ľudu Starého zákona bola svojím spôsobom jedinečná. Proroci predstavovali v náboženskom spoločenstve špeciálny stav, úlohou ktorého bolo bdieť nad životom Božieho ľudu. Mali strážiť čistotu kultu a prejavov …

1. čítanie: Jer 20,7-9 Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu, ale aj krásu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v ťažkých okolnostiach svojho poslania odvoláva na Božie povolanie do prorockej služby a hovorí o dvoch tendenciách vo svojom vnútri: určitú výčitku na Boha, ktorý si ho ako veľmi mladého povolal …

1. čítanie: Iz 22,19-23V 1. čítaní sa spomína Sobna (správca kráľovského domu) a Eliakim (pisár). Boli to kráľovskí úradníci za čias kráľa Ezechiáša. Sobnu Pán zavrhol, pretože si počínal príliš sebavedome, neprávom si dal vytesať hrob na mieste, na ktoré nemal právo. Eliakim tu predstavuje predstavuje spravodlivého kráľovského úradníka, ktorému bude zverená moc kľúčov …

1. čítanie: Iz 56,1.6-7Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného smerovania. Židovskému národu nebolo dovolené obnoviť si kráľovstvo, ako to bolo pred zajatím za čias Dávida alebo Šalamúna. Preto mali obyvatelia veľké obavy z toho, či národ nezanikne. Nádeje obyvateľov Izraela sa teda …

1. čítanie: 1Kr 19,9a.11-13aStarozákonné texty o prorokovi Eliášovi patria medzi obľúbené, pretože sú poznačené ľudovými tradíciami a veľkým teologickým a duchovným bohatstvom. Prorok Eliáš bol mimoriadne aktívnym a horlivým služobníkom Pána. Boží ľud Starého zákona si ho právom obľúbil a z jeho príkladu čerpal mnoho dobra. V biblických textoch sa zachovalo mnoho hlbokých a poučných udalostí, ktoré sa dajú aj po …

UVEDENIE DO MODLITBY BOŽÍM SLOVOM (o. K. Wons SDS, Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 1, str. 198 – 199) Zotrvať v pevnom spojení s Ježišom O čo prosím? O hlboké prežívanie Kristovej blízkosti Predstavím si Ježiša a apoštolov, ktorí unavení putovaním pomaly vystupujú na vysoký vrch. Sadnem si vedľa nich, budem hľadieť na ich …

1. čítanie: Iz 55,1-3Hlavnou myšlienkou dnešného starozákonného textu sú dobrá Novej zmluvy. Je to jeden z textov, nad ktorými Cirkev medituje počas slávnostných bohoslužieb Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu (Iz 55,1-11; piate čítanie). Teda je to významný mesiášsky text.Prorok opisuje dobrá Novej zmluvy prostredníctvom vecí každodennej spotreby, spomína voda, chlieb, víno a mlieko. V …