Ako oslávili sviatok zasvätených v diecézach na Slovensku

Bratislava 3. februára (TK KBS) Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávil ako Deň zasväteného života. V tento (alebo skôr či neskôr) deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. Pri tejto príležitosti prinášame zoznam viacerých slávení, ktoré sa uskutočnili.


TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Sviatok Obetovania Pána je každoročne i Dňom zasväteného života. Tento rok už po dvadsiaty tretí raz. Na pozvanie arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a predstavených rehoľných spoločenstiev v Trnavskej arcidiecéze sa zasvätení zišli v sobotu 1. februára v trnavskej katedrále.

Povolanie k zasvätenému životu nie je súkromným rozhodnutím jednotlivca. Je to Boží dar, pred prijatím ktorého spolupracovalo mnoho veriacich s jednotlivcom, ktorý sa nakoniec zasvätil Bohu. Na tento ekleziologický rozmer povolania upozornil rehoľné a zasvätené osoby v katedrále nový generálny vikár, vsdp. Peter Šimko, ktorý sa im prihovoril v homílii. „To, čo sa udialo vo vašom živote, to je odpoveď na mnohé a mnohé modlitby ľudí, veď sám Pán hovorí: proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov, robotníčky na svoju žatvu. Za tým je veľa ľudí, povolanie sme si sami od seba nedali, je to Boží dar. Koľko ľudí sa za nás modlilo. Koľko chorých sa za nás obetovalo. Koľko ľudí na smrteľnej posteli odovzdalo svoj život Pánovi. A prišlo povolanie, moje, vaše… Je to obrovský Boží dar, pred ktorým sme teraz v pokore, lebo to čo máme, nás prevyšuje, je to Božie, je to v našich krehkých ľudských hlinených nádobách.“

Svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom koncelebrovali vsdp. Peter Šimko a vsdp. kanonik Róbert Kiss. Práve títo dvaja kňazi Trnavskej arcibiskupskej kúrie sa 1. februára stali novými generálnymi vikármi Trnavskej arcidiecézy. Ich menovanie ohlásil trnavský arcibiskup v úvode slávnosti. Spolu s nimi koncelebrovali svätú omšu i zasvätení kňazi, pôsobiaci na území Trnavskej arcidiecézy.

Zasvätené osoby na začiatku cesty povolania, povedali Pánovi svoje «áno» a povedali mu to radikálne, bez nejakých ústupkov, so zápalom. Ak sa niekedy vzdialime od tohto prvotného zápalu, ak si necháme deliť naše srdce, potom je potrebné, aby sme sa vrátili späť. Späť na začiatok, späť ku Kristovi. Inak sa môžeme stať veľmi ľahko otrokmi. Ibas nerozdeleným srdcom môžeme zažívať tú pravú slobodu. „Pane, ja už nepatrím sebe. Potom sme slobodní. Nerozdelené srdce, aké je to niečo úžasné. Lebo to je rozdiel medzi otrokom a služobníkom alebo služobníčkou. Otrok všetko musí, služobník chce. Otrok urobí iba to, čo sa od neho žiada. Ten druhý robí to, čo presahuje očakávania. Otrok ide symbolicky jednu míľu, čo musí, ale služobník dve míle. Otrok sa stále cíti byť ochudobnený, služobník dáva. Otrok je spútaný, stále si musí ofukovať svoje rany, točí sa okolo seba, ľutuje sa. Služobník je slobodný. Otrok bojuje stále za svoje práva, služobník sa ich dobrovoľne vzdáva. V dnešnej dobe to je až bláznivé. Ale pre Krista je to normálne,“ povedal v homílii vsdp. Peter Šimko.

Obnova rehoľných sľubov patrí neodmysliteľné k tomuto sviatku zasvätených mužov a žien. Katedrálou sv. Jána Krstiteľa, po prečítaní evanjeliového úryvku, znelo slávnostné «chcem», ktoré prezrádzalo odhodlanie rehoľných a zasvätených osôb vytrvať až do konca života v každodennom obetovaní sa pre Krista. Po spoločnom slávení Eucharistie sa zasvätení presunuli do priestorov arcibiskupského úradu, kde si spoločne pozreli dokumentárny film k 70. výročiu «Barbarskej noci», kedy boli za totalitného komunistického režimu zrušené kláštory v celom bývalom socialistickom Československu. Potom sa už mohli obohatiť i vo vzájomných neformálnych rozhovoroch.

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave / Dušan Kolenčík

NITRIANSKA DIECÉZA:

Pri príležitosti Slávnosti obetovania Pána, kedy Cirkev slávi aj svetový deň zasväteného života, sa 1. februára 2020 aj v Nitre stretli rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci na území Nitrianskeho biskupstva, aby ďakovali za dar svojho povolania.

Stretnutie sa začalo svätou omšou v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s rehoľnými predstavenými a kňazmi za hojnej účasti zástupcov jednotlivých mužských i ženských rehoľných komunít. Vo svojom príhovore biskup Judák adresoval prítomným slová vďaky za ich službu v školách, zdravotníckych, či sociálnych a iných zariadeniach. Súčasne ich povzbudil v záujme zachovania ich povolania pripomenutím jeho významu a zmyslu, či potrebou jeho neustáleho pripomínania, oživovania a sprítomňovania.

Ako okrem iného povedal: „Povolanie je ako Božia pečať ktorú vtlačil On do nášho srdca. Povolanie si vyžaduje vedomie, že sme poslaní. Zasvätený život nie je sám pre seba. Je ohlasovaním Božieho kráľovstva.“ Svoj príhovor biskup Judák uzavrel slovami vďaky a zvolaním k rehoľníkom a rehoľníčkam: „Čím by bola Cirkev bez vás, bez vašej šľachetnej činnosti, bez Vašich modlitieb a obety? Chcem vám za to poďakovať a nech vás za to Pán odmení“. Prítomní rehoľníci a rehoľníčky si pri svätej omši obnovili aj svoje rehoľné sľuby.

Po skončení liturgickej slávnosti program stretnutia pokračoval v aule Kňazského seminára sv. Gorazda. Jeho súčasťou bola projekcia dokumentárneho filmu k 70. výročiu „Barbarskej noci“, ktorý autorsky pripravili sr. Ivica Kúšiková SSpS a P. Tomáš Gerboc, SVD, a prednáška P. Jána Štefanca, SVD so záverečnou diskusiou na aktuálne témy súvisiace s prežívaním života v rehoľnom povolaní.

Stretnutie ukončil spoločný slávnostný obed a vzájomné rozhovory účastníkov. Nitrianska diecéza si vždy vážila a váži prítomnosť členov inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života pôsobiacich na území biskupstva pre ich aktívne účinkovanie a pomoc v záujme rozvoja duchovného života veriacich, ako aj života celej diecézy v rôznych oblastiach, čo potvrdilo aj dnešné stretnutie.

Zdroj: Biskupstvo Nitra / Tibor Ujlacký

ŽILINSKÁ DIECÉZA

Katolícky dom v Žiline, ktorý si pamätá pokus o likvidáciu reholí v päťdesiatych rokoch, bol miestom, na ktoré pozval Mons. Tomáš Galis v sobotu 1. februára 2020 zasvätených pôsobiacich v Žilinskej diecéze. „Zasvätení sú tí, ktorí boli zasiahnutí dobrou zvesťou a dali všetko Bohu, odovzdali svoj život Bohu a ktorých základnou motiváciou a cieľom je Ježiš Kristus,“ zhrnul biskup Galis. Po svätej omši a eucharistickej adorácii fr. Benedikt Hajas, OP predstavil tému Slovo ako dar.

Zdroj: sr. Františka Čačková, OSF 

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

Stretnutie zasvätených pôsobiacich na území Banskobystrickej diecézy sa uskutočnilo na 1. februára v Bazilike navštívenia Panny Márie na Starých Horách. Svätej omši predsedal diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Vo svojej homílii diecézny biskup povzbudil zasvätených ku každodennému prehlbovaniu a obnovovaniu si svojho zasvätenia, ktoré má zasväteného upriamovať na večnosť. Ako dôležitú vec odporučil cnosť zbožnosti, ktorú má tvoriť modlitba a prehlbovanie sa v múdrosti.

Súčasťou spoločného programu bola modlitba posvätného ruženca, eucharistická adorácia a premietnutie dokumentu k 70. výročiu Akcie K a R. Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom.

Na územní Banskobystrickej diecézy v súčasnosti pôsobí 250 zasvätených. 180 rehoľníčok a 70 rehoľníkov.

TK KBS informoval Peter Ľupták

SPIŠSKÁ DIECÉZA

V sobotu 1. februára 2020 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule stretli zasvätené osoby pôsobiace na území Spišskej diecézy so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom.

Program začal v seminárnej kaplnke, kde sa okolo oltára zhromaždilo vyše 150 zasvätených. Biskup Sečka v homílii pripomenul realitu krízy nových povolaní k zasvätenému životu, čo však určite nie je znakom toho, žeby dnešný svet zasvätených nepotreboval. Práve naopak, svet veľmi potrebuje ich svedectvo, ktoré je od počiatkov Cirkvi podstatným prvkom jej poslania.

Po svätej omši program pokračoval v jedálni kňazského seminára premietnutím krátkeho dokumentárneho filmu od sr. Ivice Kúšikovej, SSpS a P. Tomáša Gerboca, SVD z príležitosti pripomenutia si 70. výročia pokusu o násilnú likvidáciu reholí v bývalom Československu. Dokument zachytáva živých svedkov a miesta, v ktorých sa uskutočnilo násilné internovanie rehoľníkov.

Následne sa všetkým prítomným prihovoril P. Branislav Dado, SJ. Vo svojej pútavej prednáške poukázal na dôležitosť radostného prežívania života u zasvätených osôb. Pravá radosť, ktorá by mala z každého zasväteného vyžarovať, nie je zhodná s obyčajnou veselosťou. Tá totiž môže i maskovať skutočný stav vnútra. Radostný život zasvätených plynie z prebývania v prítomnosti Boha, ktorý i napriek prežívanému utrpeniu dáva milosť k životu v radosti.

Stretnutie vyvrcholilo spoločným obedom a vzájomným zdieľaným, po ktorom sa zasvätení účastníci vrátili do svojich komunít.

TK KBS informoval Patrik Taraj

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

Sviatok Obetovania Pána, 2. februára sa v katolíckej cirkvi slávi ako Deň zasväteného života. Najviac si ho samozrejme pripomínajú zasvätení, ktorých sa bezprostredne týka. V tento deň si obnovujú svoje zasvätenie a svoj deň slávia s biskupmi na území diecéz, kde pôsobia.

V Košickej arcidiecéze sa takéto stretnutie uskutočnilo v sobotu 1. februára v dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Vyše dvesto rehoľníkov, rehoľníčok, členov sekulárnych inštitútov, zasvätených panien či členov spoločnosti apoštolského života, sa stretlo na svätej omši, ktorú slávili s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom a jeho pomocným biskupom Markom Forgáčom.

V homílii sa zasväteným prihovoril arcibiskup Bober, ktorý hovoril o vernosti povolaniu: „Ak má byť raz nejaká rehoľná sestra alebo brat zasvätená či zasvätený, vyhlásený za svätého, neskúma sa jeho stupeň služby alebo zaradenie, ale pozerá sa predovšetkým na jeho vernosť nasledovania Krista. Vo všetkých stavoch a formách povolaní Boh ponúka vždy svoju pomoc.“

Po svätej omši nasledovalo stretnutie v Dominikánskom centre Veritas. Formačnú časť stretnutia otvoril pomocný biskup Marek Forgáč prednáškou na tému Zasvätený život a vzťahový charakter človeka. Po nej vystúpili so svedectvami samotní rehoľníci, Sr. Klára Bakaľová, DKL a Dominik Roman Letz, OP. Páter Letz hovoril o neobyčajnom živote Mikuláša Lexmanna, ako uviedol: „Vtedy, keď sa nám darí ako rehoľníkom, kňazom, tak je to ľahšie byť verný povolaniu, ale oveľa ťažšie je to, keď sa ocitnete sami v neslobode, prenasledovaní a on práve obstál aj v tej veľkej skúške. Tento rok máme práve 70. výročie tzv. barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950. No a tým, že Mikuláš Lexmann zomrel ako obeť tejto internácie, tak je ikonou všetkých tých Bohu zasvätených mužov a žien, ktorí boli verní Bohu až po krajnosť.“

Po svätej omši, prednáškach a svedectvách nasledovalo zdieľanie a agapé pre všetkých prítomných zasvätených.

TK KBS informoval Jaroslav Fabian

KOŠICKÁ EPARCHIA

V predsviatok Stretnutia Pána sa stretli veriaci i zasvätené osoby, ktoré pôsobia v Košickej eparchie s biskupmi v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach na fatimskej sobote. Po obvyklej modlitbe ruženca a tretieho času nasledovala krátka katechéza otca Jozefa Parasku CSsR, ktorý vychádzal z exhortácie svätého Jána Pavla II. Vita consecrata. Venoval sa v nej zasvätenému životu, jeho histórii i súčasnosti. Otec Paraska poukázal na jednotu duchovnej inšpirácie, ktorá spája zasvätené osoby od apoštolských čias až po súčasnosť – radikálne nasledovanie Krista v chudobe, čistote a poslušnosti.

Pred začiatkom samotnej archijerejskej liturgie privítal košický eparcha hlavného slúžiteľa, apoštolského administrátora arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ. Keďže táto sobota bola zameraná na zasvätený život, vo svojej kázni vyzdvihol príklad mnohých svätých zakladateľov rádov a reholí, ktorých členovia boli aj medzi prítomnými v bazilike. Povzbudil ich, aby aj v dnešnej dobe boli tými, ktorí svet vyrušujú, sú tŕňom v jeho oku, a nie sú iba jeho súčasťou.

Po modlitbe molebenu k presvätej Bohorodičke a modlitbe k blaženému mučeníkovi Metodovi Trčkovi sa po záverečnom požehnaní ujal slova vladyka Cyril, ktorý poďakoval za vrelé prijatie aj počas fatimskej soboty. V spomienkach sa vrátil k tomu, keď ako mladý chlapec prichádzal do baziliky pred obraz Matky Ustavičnej Pomoci, ktorej originál ho sprevádzal aj v Ríme, a ku ktorému sa znova utieka aj teraz, spolu s veriacimi celej eparchie. Zároveň všetkých veriacich pozval na ďalšiu fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční v Klokočove, pri príležitosti posviacky základného kameňa pútnického centra.

Popoludní program pre zasvätené osoby pokračoval v priestoroch kláštora redemptoristov vo forme katechézy a modlitby.

TK KBS informoval Richard Fučko

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sa stretol so zasvätenými osobami v pondelok 3. februára 2020. Stretnutie sa začalo svätou omšou o 17:00 v Katedrále svätého Martina a následne pokračovalo spoločným programom v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, informovala Bratislavská arcidiecéza.

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Zasvätených z Rožňavskej diecézy pozval tento rok rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik na sviatok Obetovania Pána, spoločne osláviť Deň zasväteného života do Lučenca, do farnosti Krista Kráľa, ktorú spravujú  kňazi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Program začali pobožnosťou fatimskej soboty a po nej nasledovala svätá omša, ktorú biskup Stanislav celebroval s prítomnými kňazmi – rehoľníkmi a viacerými diecéznymi kňazmi.

V úvode poďakoval P. Emilovi Hoffmannovi CM za privítanie, i prijatie spoločenstva zasvätených, ktorý žijú a pôsobia na území Rožňavskej diecézy. Vyjadril tiež vďaku za Božiu štedrosť, lebo v diecéze pribudli 2 nové rehoľné spoločenstvá – Dcéry kresťanskej lásky (vincentky) v Rožňave a Misijné sestry služobnice Ducha Svätého v Revúcej.

V homílii sa biskup Stolárik zameral na povolanie zasvätených osôb. Zdôraznil, že Ježiš si povoláva do zasväteného života ľudí, aby boli s Ním. „Každý povolaný má najskôr žiť v tesnej blízkosti s Tým, ktorý ho povolal, a až od tohto sa odvíja jeho poslanie, služba. Ako vzory ponúkol osoby z evanjelia – Simeona a Annu, ktorí boli často v chráme, modlili sa a očakávali Ježiša, ale aj Máriu a Jozefa, od ktorých je možné učiť sa, ako byť s Ježišom.

Konštatoval, že príčina mnohých odchodov zo zasväteného života je v tom, že tí, ktorí odišli, najskôr prestali byť v blízkosti Ježiša. My sme vo veľkej výhode, lebo už nemusíme očakávať Mesiáša, ale sme pozvaní, aby sme nezanedbávali možnosť byť s Ním a uchránili si to. Pozornosť upriamil aj na Ježiša, ktorý bol neustále spojený s nebeským Otcom.

V rámci Roku Božieho slova nás povzbudil, aby sme pozývali aj druhých na modlitbu, chváliť a zvelebovať Boha, ale najskôr aby sme my boli s Ním v chráme i mimo neho. Z toho sa zrodí veľké požehnanie. Slávenie sv. omše obohatili spevom sestry z Rodiny Panny Márie,“ uviedla sr. Mária Gostíková DKL.

Súčasťou programu bola aj prednáška o. Jána Dolného, OSB na tému: „Eucharistia a život zasvätených“ a dokument k 70. výročiu likvidácie kláštorov. Stretnutie zavŕšil spoločný spoločný obed.

Zdroj: TK KBS
Ilustračné foto: Arimatea Kiškovská, SDR