Darca, Dar a Obdarovaný

Boh Otec je Darca, ktorý sa od večnosti v úplnosti daruje Synovi, ktorý je teda Obdarovaný, no Syn sám sa v úplnosti opätovne daruje Otcovi, a tak aj on sa stáva Darcom a Otec Obdarovaným. Toto večné zosobnené vzájomné darovanie sa Otca i Syna je Duch Svätý.

Najsvätejšia Trojica však nezostáva vo svojej sebadarujúcej láske uzatvorená iba sama do seba, ale daruje sa ľudstvu. Boh Otec sa nám daruje vo svojom Synovi a obaja sa nám darujú vo svojom svätom Duchu.

Tajomstvo sebadarovania Najsvätejšej Trojice má aj praktický dosah v kresťanskom živote. Z našej strany je to najskôr vďačnosť za prijaté dary: dar života, za vykúpenie, za milosti, charizmy, dar(y) Ducha Svätého. No najväčším prejavom vďaky je opätovanie daru. Ako Bohom obdarovaní sme povolaní napodobňovať Božieho Syna a darovať sa Bohu a blížnym, a tak sa stávať zosobneným darom.

Patrik Vnučko, dominikán