Deň zasväteného života: Do Vatikánu príde 400 klauzúrnych sestier

V nedeľu 2. februára, na Slávnosť obetovania Pána, bude Cirkev sláviť 24. svetový deň zasväteného života. Pápež František bude celebrovať osobitnú svätú omšu za účasti zasvätených osôb v predvečer sviatku, v sobotu 1. februára o 17. hodine.

V Bazilike sv. Petra s ním budú za dar svojho povolania spoločne ďakovať rehoľníci a rehoľníčky, zasvätené panny, členovia sekulárnych inštitútov i mnohých nových foriem zasväteného života. Prítomných bude aj vyše 400 kontemplatívnych sestier z rôznych talianskych kláštorov, účastníčok osobitného sympózia, ktoré získali povolenie k účasti od pápež Františka.

Zasvätený život nie je len „pracovnou silou“, je znamením

Zmysel Svetového dňa zasväteného života, ktorý ustanovil sv. Ján Pavol II., v rozhovore pre Vatikánsky denník L´Osservatore Romano vysvetlil sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo:

„Je plodom Synody biskupov o zasvätenom živote a zverejnenia posynodálnej exhortácie Vita consecrata v roku 1996. Týmto dňom chceme dosiahnuť tri ciele: pomôcť spoznať a viac si ceniť zasvätený život v celej Cirkvi, a to nielen pre to, čo vykonáva, ale predovšetkým pre to, čím je a čo znamená; ďalej povzbudiť samotných zasvätených, aby pokračovali v reflexii a rozlišovaní o ich identite a misii v Cirkvi a vo svete; a do tretice, aby sa Cirkev zjednotila so zasvätenými celého sveta v chvále a modlitbe za dar, ktorý jej dal Boh zasväteným životom.

Cirkev nemôže oceňovať zasvätený život len pre jeho funkčnosť; on nie je totiž len „pracovnou silou“, ale je predovšetkým znamením a proroctvom ďalších veľmi hlbokých skutočností. Samotní zasvätení, ako aj celý Boží ľud, nemôžu posudzovať zasvätený život čisto na základe toho, čo sa javí prostredníctvom jeho diel. Naopak, mnohé z nich treba prehodnocovať, aby sa videlo, či zodpovedajú alebo nie charizme toho-ktorého inštitútu a jeho misii.

Zasvätený život musíme oceňovať a doceňovať pre to, čím je: je jednou prorockou formou žitia Evanjelia. Na druhej strane zasvätení musia pokračovať v rozlišovaní svojej identity a misie vo svetle Evanjelia, vlastnej charizmy a znamení čias, čo sa vždy riadi učiteľským úradom Cirkvi.“

Proroctvo je neoddeliteľná súčasť zasväteného života

Proroctvo je neoddeliteľná súčasť zasväteného života, zdôraznil sv. Ján Pavol II. v exhortácii Vita consecrata. Od toho, ako zasvätení žijú svoje prorocké povolanie, závisí ich hodnovernosť, pripomenul Mons. Carballo. Citoval slová pápeža Františka o tom, že: „zasvätení sú ako voda: ak netečie, zatuchne“. Svätý Otec zároveň neustále zdôrazňuje prorockú hodnotu zasväteného života, keď zasvätených vyzýva: „Prebuďte svet! Buďte svedkami odlišného spôsobu ako konať, reagovať a žiť!“ „V Cirkvi sú rehoľníci povolaní byť prorokmi, vydávať svedectvo o tom, ako Ježiš žil na tejto zemi a hlásať, aké bude Božie kráľovstvo v jeho dokonalosti.“

Tento spôsob života má byť alternatívou ku kultúre skartovania. Má si udržiavať vášeň pre Krista, ktorý je jeho základom, a zároveň aj vášeň pre ľudstvo, osobitne to, ktoré je ranené. Prorocký rozmer zasväteného života je svetlom pre tých, čo sú v temnotách i tých, čo v živote nevidia východisko, vysvetlil sekretár dikastéria zodpovedného za zasvätený život a dodal:

„Aby zasvätená osoba odpovedala na svoje povolanie, má vášnivo hľadať Pánovu vôľu, hlásajúc dobrú zvesť všetkým, prednostne však na existenčných perifériách; má hľadať nové spôsoby ohlasovania Evanjelia, poukazujúc na všetko to, čo je v protiklade k Božej vôli.“

Sympózium pre klauzúrne rehoľníčky v Taliansku

Mons. Carballo v rozhovore priblížil detaily blížiaceho sa sympózia pre klauzúrne sestry žijúce v Taliansku, ktoré sa uskutoční od 31. januára do 1. februára. Svätý Otec dal klauzúrnym sestrám aj osobitné povolenie k účasti na svätej omši, ktorú bude sláviť v predvečer Dňa zasväteného života v Bazilike sv. Petra.

Spomenuté sympózium bude zamerané na tému spravovania hmotných dobier a vlastníctva v kontemplatívnom živote, pozvané sú opátky a ekonómky talianskych kláštorov. Prihlásených je viac než 400 kontemplatívnych sestier.

„Zdá sa nám dôležité a urgentné zosúladiť toto správcovstvo s legislatívou Cirkvi, tak ako sa o tom hovorí v dokumente Ekonómia v službe charizmy a misie, ktorý pred dvoma rokmi vydala naša kongregácia“ – komentoval sympózium Mons. Carballo. Ako povedal, ďalšie podobné sympózium sa v máji uskutoční v Španielsku.

Zdroj: RV, zk
Foto: Záber z apoštolskej cesty pápeža Františka do Peru v roku 2018  (De Carolis)