Druhá šanca pre maloletých v Bolívii vďaka „Projektu Don Bosco“

„Projekt Don Bosco“, vyvinutý saleziánmi zo Santa Cruz, je zameraný na deti a mladých z ulice. V Bolívii viac ako 4000 detí žije na ulici.
Projekt je členený na niekoľko fáz. „Techo Pinardi“ je prvá fáza. Je to centrum, kde môže prenocovať 70 detí. Mottom centra je: „Nedroguj, nekradni a neubližuj!“ Druhou fázou je „Patio Don Bosco“, denné centrum, kde sa deti môžu hrať a ak chcú, dostanú lekcie na podporu gramotnosti. Ďalšou fázou je prechodné centrum pre 50 detí. Všetky detí tu bývajú a sú v kontakte s prírodou. Začínajú sa učiť disciplíne a návykom potrebným pre život a začlenenie sa do spoločnosti. Ďalšie centrá prijatia „Hogar Don Bosco“, „Mano Amiga“ a „Barrio Juvenil“ sa komplexne starajú o 340 detí z ulice a ponúkajú im dobrú výchovu a tiež dobrozdanie pre začiatok v práci. „Don Bosco en los barrios“ tvorí ďalšiu časť projektu, zameranú na prevenciu a pomoc deťom a mladým, pochádzajúcim z problémových rodín.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-