Európska reťaz kazateľov nádeje pokračuje zo Slovenska do Českej republiky

Drahí českí laickí dominikáni, Európska rada laických dominikánskych bratstiev (ECLDF) nás európskych laikov vyzvala zapojiť sa k Reťazi kazateľov nádeje, ktorá sa začala v novembri 2015 príspevkom našich laických bratov z provincie Dácia.  V mesiaci máj sme prevzali štafetu od Poľskej provincie. Posielame Vám naše príspevky, a tým odovzdávame štafetu Vám.

K „Reťazi kazateľov nádeje“ sme sa pripojili dvojakým spôsobom. Prvý spôsob: oslovili sme našich bratov a sestry a požiadali ich, aby sa stretli vo svojich bratstvách a pouvažovali o záležitostiach a problémoch spomínaných v liste ECDLF, aby zozbierali svoje osobné príbehy – ako byť kazateľmi nádeje v našich vlastných životoch –  a podelili sa o ne. Vybrali sme zopár príbehov, ktoré Vám posielame.

Druhý spôsob, ktorý nám umožnil zapojiť všetkých (aj skôr narodených a zaneprázdnených laických dominikánov) bola „Noc bdenia“, ktorá bola podnietená listom magistra rehole.

Jubileum Rehole kazateľov, ktoré spoločne slávime, je výzvou k spoločnej apoštolskej zodpovednosti (porov. AGK Bologna 1998, 127.3), ktorá nachádza svoj zdroj v spoločnej „starosti o svet“, v „láske k svetu“, ba dokonca v „nespavosti pre svet“, ktorá charakterizovala svätého Dominika, kazateľa milosrdenstva. (Porov. CADORÉ, B.: Od „Proposita“ rehole k projektu apoštolského komunitného života. List magistra rehole, 21.9.2015).

Noc bdenia nesie veľmi jednoduchú myšlienku: byť bdelí „s Božím priateľstvom voči svetu“, medzi dvoma jednoduchými pozdravmi„Dobrú noc“ a „Dobré ráno“. „Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela“ (Ž 121,4). Bdieť pred Bohom a s Bohom za všetkých hľadajúcich a tých, ktorí to potrebujú.

Dominik bol spolupútnikom hľadajúcich. Preto sme pozvali všetky bratstvá na Slovensku počas mesiaca máj  k nočnému bdeniu (od 20:00 do 06:00), aby sme spoločne ako kazatelia nádeje očakávali „Kristovo ráno“ pre blízkych i vzdialených. Úmysel nočného bdenia bol za všetkých hľadajúcich, a tých, ktorých Dominik osobitne nosil vo svojom srdci: „chudobných, hriešnikov a tých, ktorí strácajú nádej“. Modlili sme sa spoločne v kostole alebo jednotlivo doma (a to tým spôsobom, že sme si podelili konkrétne nočné hodiny). „Nespanie pre svet“ začali členovia Provinčnej rady aj s naším promótorom 1. mája a postupne sa pripájali bratstvá od východu až po západ. V prílohe Vám posielame celý plán „noci bdenia“.

Téme „Kazatelia nádeje“ sme venovali aj naše tohtoročné Formačné stretnutie v Terchovej, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia z Vašich bratstiev.

Drahí českí laickí dominikáni,

nádej je Božím darom pre nás všetkých. Noc bdenia je naším rozhodnutím mať „bezpečné srdce“ (Porov. Ž 112,8) voči tým, ktorí potrebujú vidieť „rannú zornicu“. Nech nás nájde bdelých ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá: Otcov Syn, Ježiš Kristus (porov. Veľkonočný chválospev).

Byť kazateľmi nádeje v dnešnom svete je skutočnou výzvou. Nádej je totiž najdlhšie slovo Biblie, lebo ešte nebolo dorozprávané. Boh ho vyslovuje od Adama a vyslovuje ho aj teraz, až kým nastane v Božom kráľovstve po jeho vyslovení ticho porozumenia.

Až kým Ten, ktorému patria dejiny, povie „Amen“.

Vo sv. Otcovi Dominikovi,

fr. Mannes Stanislav Marušák OP
promótor

Eva Antonína Zúdorová OP
člen Európskej rady ECDLF

Peter Jeremiáš Suchovský OP
provinčný predstavený

Zdroj: www.dominikani.sk