Františkánsku biblickú akadémiu ukončili súvislým čítaním celého Nového zákona

Dňa 11.12.2015 sa vo františkánskom kláštore v Hlohovci zavŕšila 9-týždňová Františkánska biblická akadémia (FBA) pod vedením P. Karola Miroslava Švarca, OFM. Takmer 70 záujemcov mohlo počas tohto kurzu hlbšie spoznávať tajomstvá Svätého písma. Medzi prednášajúcimi boli aj odborní hostia ako ThDr. Lucia Hidvéghyová, PhD., ktorá prezentovala biblické jazyky a preklady Písma, odborník na dejiny raného kresťanstva PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. a P. Marek Vaňuš, SVD, ktorý poslucháčom priblížil Evanjelium podľa Matúša.

Vyvrcholením FBA bolo súvislé čítanie celého Nového zákona. Predchádzala mu slávnostná svätá omša zo spomienky na svätého pápeža Damaza I., ktorý dal pokyn sv. Hieronymovi, aby zrevidovaním starších prekladov Svätého písma vytvoril latinskú Vulgátu. Celebrant sa vo svojej homílii zameral na význam Biblie v našom živote, ktorej čítanie a štúdium má privádzať ku svätosti, ako to aj vyjadruje motto FBA: legendo Scripturae ad vitae sanctitatem – čítaním Písma k svätosti života.

Medzi obetnými darmi bola aj unikátna „krabičková“ Biblia vyrobená zo 73 zápalkových škatuliek, kde boli uložené biblické citáty napísané účastníkmi kurzu a ktoré zodpovedali počtu inšpirovaných kníh. O 20.00 začalo samotné čítanie, ktoré trvalo viac ako 20 hodín a pri ktorom sa štafetovým spôsobom po 15 minútach vystriedalo približne 90 ľudí. Novozákonný maratón obohatený o rorátnu svätú omšu k Panne Márii Guadalupskej bol 12.12.2015 ukončený vešperami 3. adventnej nedele Gaudete a radostným agapé.

Lucia Froncová