Jubileum Rádu premonštrátov začali sláviť púťou Rožňavskej diecézy

Rád premonštrátov jubiluje a zlepšená pandemická situácia umožnila pri dodržaní platných opatrení realizáciu diecéznej púte Rožňavskej diecézy v sobotu 8. mája 2021. Program pútnického dňa sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorej predsedali prior kláštora Peter Ján Budzák, O. Praem. a subprior a zároveň rektor Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa Imrich Richard Rédli, O. Praem.

Po modlitbe nasledovala svätá omša, ktorú celebroval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s jasovskými premonštrátmi, zástupcami ostatných rehoľných spoločenstiev v diecéze a diecéznymi kňazmi. V úvode svätej omše privítal biskupa jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem.

Mons. Stanislav Stolárik v homílií upriamil pohľad na oltár v kontexte Božieho slova, ktoré zaznelo. „Pri oltári sa začína všetko dianie sveta.“ Táto myšlienka sa ako hlavný motív niesla celou liturgiou.  Hlavný celebrant tiež priblížil dôležité momenty dejín premonštrátov v Jasove.

Pripomenul, že „len niečo vyše 50 rokov po založení rehole, sa premonštráti pohybovali v okolí Jasova a iste už mali postavený oltár a jednoduchý, drevený chrám“. Hospodársky a sociálny význam premonštrátov pre okolie Jasova počas dejín prirovnal k významu najdôležitejších zamestnávateľov v súčasnosti.

Po vyznaní viery nasledovala konsekrácia nového oltára, ktorý pre Opátsky chrám navrhol a zhotovil Jaroslav Halmo.  Po krátkej prestávke nasledovala prednáška o sv. Norbertovi a dejinách Rádu premonštrátov, ktorú predniesol Angelus Štefan Kuruc, O. Praem., farár farnosti Poproč. Program uzavrela Májová pobožnosť.

Súčasťou celého programu bol Zbor sv. Cecílie a Komorný orchester pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach, pod vedením Viliama Gurbaľa so sólistami Júliou Gurbaľovou, Andreou Nemcovou, Dominikom Korytkom a Marekom Gurbaľom, ktorí hudobnou zložkou výrazne obohatili liturgiu a prispeli k slávnostnosti celej udalosti.

Oltár, ktorý Jaroslav Halmo zhotovil, v sebe ukrýva zaujímavú symboliku. Reliéf, ktorý je viditeľný z pohľadu veriacich, predstavuje korporál, na ktorom nájdeme ranu v boku Pána Ježiša. Po stranách oltára sú erb opáta Ambróza a erb jasovského opátstva s vyrytým dátumom konsekrácie.

Zmenilo sa tiež jeho umiestnenie – nachádza sa presne v strede medzi chórovými lavicami. Ambón je obojstranný, je prispôsobený potrebám rehoľnej komunity – teda na čítanie Božieho slova pri sv. omši aj pri chórovej modlitbe.

Ďalším podujatím v rámci jubilejného roka Rádu premonštrátov budú Dni sv. Norberta v dňoch 5. a 6. júna 2021.

TK KBS informoval Jozef Vaško