Komentár k biblickým čítaniam – Siedma veľkonočná nedeľa „A“

1. čítanie: Sk 1,12-14

Úryvok zo Skutkov apoštolov nás vedie do Večeradla, v ktorom po Ježišovom nanebovstúpení zostávali pospolu apoštoli s Ježišovou Matkou a ďalšími, ktorí uverili v Ježiša. Toto modliace sa a meditujúce spoločenstvo zostáva pre všetky časy ideálnym obrazom modliacej sa Cirkvi, ktorá kontempluje zjavené tajomstvá. Je tiež ideálna činnosť aj nás, dnešných kresťanov v čase očakávania Ducha Svätého.

Je prakticky isté, že voľba apoštola Mateja, o ktorej hovoria nasledujúce verše (Sk 1,15-26), sa uskutočnila práve v tomto období desiatich dní medzi nanebovstúpením Pána (porov. 1,22) a Turícami. Autor Skutkov apoštolov, zrejme svätý Lukáš, považuje za dôležité menovite spomenúť každého apoštola, pretože udalosťou Turíc sa pre Božie kráľovstvo uvedené Ježišom na svet, začína mimoriadne dôležité obdobie: začne účinkovať Cirkev.

Aj v našich duchovných snahách má dôležité miesto táto dekáda či novéna dní pred obnovením prijatia Ducha Svätého. Potrebné je urobiť si poriadok v duši a túžobne čakať na vyplnenie Ježišových prísľubov.

2. čítanie: 1Pt 4,13-16

Jednou zo záverečných tém Prvého Petrovho listu je hlboký súvis medzi utrpením a radosťou. Tento hlboký súvis chápu všetci ľudia, predovšetkým ľudia svätého života, ktorí prežívali alebo prežívajú veľké ťažkosti, ale zachovali si pritom zmysel pre obetu, či pre trpezlivé znášanie kríža spolu s Kristom. Je to v istom zmysle mystická cesta dokonalosti.

Petrov úryvok hovorí teda o trpezlivosti v utrpení. Akékoľvek utrpenie, ak je ono znášané ako účasť na Kristovom utrpení, predstavuje zrejme najvlastnejšie miesto, do ktorého vstupuje Duch Svätý. Keď je niekto prenasledovaný a hanobený pre Kristovo meno, teda ako kresťan, a trpezlivo to znáša, to je najlepší spôsob oslavy Boha. Takému človeku sám Duch Svätý dáva silu vytrvať. O nich sv. Peter vyhlasuje: Duch slávy a Boží na vás spočíva…

Evanjelium: Jn 17,1-11a

Verše dnešného evanjelia sú čitateľovi známe, pretože sa v liturgii často používajú, a tiež preto, že sú ľahko zapamätateľné svojou osobitnou, tzv. jánovskou charakteristikou, či jánovským štýlom.

Na začiatku tejto modlitby sa spomína kategória hodiny: Otče, nadišla hodina… Pre evanjelistu Jána má táto kategória nesmierny význam. Ide o rozhodujúci moment dejín spásy. V Jánovom evanjeliu sa hodina spomína niekoľkokrát: Jn 2,4: ešte neprišla moja hodina… Jn 12,27: Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? … pre túto hodinu som prišiel; Jn 16,2.4: prichádza hodina… keď príde ich hodina… Kategória hodiny je pre Ježiša momentom, v ktorom chce, ba musí preukázať najväčšiu jednotu s Otcom. Túto hodinu stanovil Otec a Ježiš v nej chce osláviť Otca. Preto je kategória hodiny Jánovi veľmi drahá a tieto momenty opisuje čo najslávnostnejším spôsobom. V tomto svetle možno porozumieť Jánov opis posledných okamihov Ježišovho verejného účinkovania na zemi ako momentov vrcholnej oslavy Otca.

Potom spontánne prechádza k modlitbe za apoštolov. Ich najvýstižnejšia charakteristika je vyjadrená slovami: Zjavil som tvoje Meno… sú tvoji.. V nich som oslávený. Zjaviť Meno znamená zjaviť osobu, teda osobu Otca, jeho samého. Zjaviť zas znamená urobiť účastným. Nejde teda len o informáciu, ale o vnímanie „sebazdieľajúceho“ sa Boha. Učeníci teda dostali účasť na tajomnom Božom živote.

Usilujme sa dobre sa pripraviť na prijatie Ducha Svätého počas turíčnych sviatkov.

Mons. Anton Tyrol

Publikované v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom na Slovensku.

Foto: freelyphotos.com