List zasväteným „Radujte sa“

V Liste „Radujte sa“ je ponúknutý itinerár osobnej a komunitnej reflexie, ktorý ponúka Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pre zasvätených. Jedná sa o list, ktorý bol publikovaný Vatikánskym vydavateľstvom a prezentovaný 26.februára 2014 v aule pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme.Má v úmysle pozvať ku konfrontácii  Evanjelium a  Život vychádzajúc z Magistéria pápeža Františka, ktorý vyzýva zasvätených, aby „prebudili svet“ . Tento list otvára pápež František s nadšeným tvrdením: „Chcem vám povedať jedno slovo a to slovo je RADOSŤ. Vždy, tam kde sú zasvätení vždy je tam radosť“. 

Pevný biblický základ Listu (Iz 66,10-14 a Iz 40,1-2) je zhrnutý do dvoch kľúčových slov: Radujte sa a Potešujte. Slová, ktoré často prichádzajú v čase krízy, smútku a neúrody, aby spôsobili to, čo uskutočňuje Božia moc: obnovili zmysel a plnosť života, transformovali ľudí krehkých kostí, otvárali nové obzory nádeje. Boh robí z Jeruzalema a z nás všetkých radosť, pretože nás zbavil strachu, a tak sa môžeme stať proroctvom radosti a útechy pre svet. Krása zasväteného života je v tomto: je to radostná odpoveď verného „áno“ na volanie lásky.

Pápež, ktorý je skôr svedok, ktorého treba počúvať ako autor, ktorého treba čítať, týmto listom pozýva k upevneniu nášho života „na štartovacej fotografiitj. na radosti z okamihu, keď sa Ježiš na mňa pozrel“. V tomto stretnutí má pôvod služba Cirkvi, chudobným, svetu:  priniesť mužom a ženám nášho veku Božiu útechu, svedčiť o jeho milosrdenstve. Sme volaní vyjsť a stretať ľudí, stávať sa tvorcami spoločenstva a kultúry stretnutia.

V ľudskej slabosti, v ohraničenostiach, v každodenných starostiach – vysvetľuje sr. Nicla Spezzati, podsekretárka Vatikánskeho úradu, vychádzajúc z exhortácie pápeža Františka – zasvätení, zasvätené žijúci vernosť a dávajú dôvod radosti, ktorú vlastnia, stávajú sa tak príťažlivým svedectvom, účinnými ohlasovateľmi, spoločníkmi, blízkymi mužom a ženám, ktorí s nimi zdieľajú dejiny a hľadajú Cirkev ako otcovský dom“.

Radosť „nie je neužitočným ornamentom, ale nevyhnutnosťou  a základom ľudského života“ – čítame v Liste – V každodenných povinnostiach, každý muž a každá žena sa snaží dosiahnuť a zostať v radosti bytia. Vo svete vnímame často deficit radosti, zasvätení nie sú iba tak volaní „používať impozantné gestá, ani používať zvučné slová, ale svedčiť o radosti, ktorá vychádza z istoty, že sme milovaní, z nádeje, že budeme spasený“.

Prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, kardinál João Braz de Aviz, vyzval všetkých účastníkov: „treba sa vrátiť k BohuLáske a vzťahom vrátiť dôležitosť Božej lásky“.

Podobnú výzvu z rozličných perspektív vyslovili aj iní hovorcovia, ktorý tento List prezentovali:   Sekretár Mons. José Rodríguez Carballo, tajomníci otec Sebastiano Paciolla a sestra Nicla Spezzati a teológ otec Bruno Secondin – pozvali zasvätených intenzívne žiť toto jedinečné obdobie Cirkvi obnovením radosti z rehoľného povolania a ohlasovania Ježiša, aby žiadna periféria nebola bez jeho svetla.

(zdroj: www.cgfmanet.org, www.zenit.org)

-ms-