List zasväteným vo Svätej zemi

Pri príležitosti Roku zasväteného života napísali katolícki ordinári Svätej zeme list všetkým zasväteným tam pôsobiacim a žijúcim. Vyzdvihli v ňom niekoľko dôležitých aspektov, týkajúcich sa zasvätenia a Roka zasväteného života.

V úvode listu vyjadrili biskupi zasväteným svoju vďačnosť.
„My, ordinári Svätej zeme, chceme vyjadriť verejne našu vďačnosť a uznanie: za modlitbu a posväcovanie Cirkvi cez 274 kontemplatívnych rehoľníkov a rehoľníc žijúcich v 27 domoch, ktorí sa neustále modlia za duchovné potreby našich kňazov, farností a veriacich.
Za apoštolský, výchovný a charitatívny entuziazmus, ktorý vy, 1594 rehoľníkov a rehoľníc, vykonávate pre budovanie našej Cirkvi a pre pomoc a formáciu našich veriacich.
Za vašu vernosť Cirkvi Svätej zeme ako ovociu lásky, ktorú k nej cítite. Táto vždy verná láska posilňovaná Duchom Svätým vás pobáda nachádzať nové spôsoby prítomnosti, aby radosť, ktorá v nej prebýva, bola radosťou vašich bratov a sestier.
Ďakujeme za vaše modlitby! Ďakujeme za vašu službu! Ďakujeme za váš zmysel pre prítomnosť!“

Ďalej v liste pripomenuli ciele Roku zasväteného života.
„Rok zasväteného života začne 30. novembra 2014. Nie je to náhoda, ale, naopak, je pre nás milosť konštatovať, že rôzne liturgické kalendáre používané v našich cirkvách sa schádzajú, zhodujú v troch cieľoch určených pápežom Františkom.
– Svätý Otec prosí, aby sme si s vďačnosťou pripomínali našu nedávnu minulosť. Štvrtú nedeľu pred Vianocami maronitské a sýrsko-katolícke cirkvi slávia Nedeľu radosti a vyspievaného poznania Márie pri návšteve Alžbety. „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi… lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný (Lk 1, 46 – 49).
– Objať budúcnosť s nádejou. 30. novembra, v Prvú adventnú nedeľu, vás latinská cirkev pozýva byť vždy pripravení otvoriť sa s dôverou a nechať, aby sa vaše bytie rozšírilo na Božie horizonty, aby ste mohli s ním budovať novú zem. „Ohlasujte všetkým ľuďom: Hľa príde Boh, náš Spasiteľ! V ten deň uvidíte veľké svetlo.“
– Žiť prítomnosť s vášňou v brázde vyoranej vašimi zakladateľmi a zakladateľkami spôsobom, ktorý prebudí svet a pomôže mu byť ľudskejším. 30. novembra byzantská Cirkev slávi Nedeľu prikázania lásky a bratskosti. „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34). Kiež by vaša láska, pravá a úprimná, dokázala zohriať náš orientálny svet, otrasený ľadovými vetrami nenávisti a smrti. Láska od vás vyžaduje otvoriť brány srdca a brány vašich domov, aby ste mohli stretnúť unaveného a sklamaného brata.
Pripomíname vám, že zasvätený život sa nachádza v srdci života Cirkvi vo Svätej zemi ako rozhodujúci prvok pre jej poslanie. Je prejavom a znamením najvnútornejšej podstaty kresťanského povolania (pozri VC 3).“

V ďalšej časti listu poukázali na to, čo je úlohou zasvätených v diecézach Svätej zeme.
„Rok zasväteného života je dobrou príležitosťou pre návrat k pastoračnému plánu, ovociu diecéznej synody katolíckych cirkví.
Nechajte sa viesť Duchom Svätým, ktorý vám pripomenie základné aspekty vašej prítomnosti v diecézach: kultivujte v sebe povedomie, že ste rehoľníci, vydávajte svedectvo vlastným životom, nech je váš život znamením totálneho sa zasvätenia Bohu. Všetci máte obrovské bohatstvo možností, ako byť svedectvom a ako slúžiť Cirkvi a spoločnosti. Naše diecézy a eparchie nepotrebujú prázdne a zatvorené konventy, ale komunity zasvätených, ktorí sú živí a veselí.“

-sc-