Patrón kostolníkov bol blahorečený v Krakove

Titul blahoslaveného Cirkev oficiálne priznala litovskému augustiniánskemu rehoľnému bratovi Michalovi Giedraitisovi. Slávnostnému obradu v sobotu 8. júna v Krakove za účasti poľského i litovského biskupského zboru predsedal kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Bl. Michal (Mykolas) Giedraitis sa narodil okolo roku 1420 na Litve v šľachtickej rodine. Žil v dobe poľsko-litovského štátneho zväzku a jeho osobný príbeh sa spája s Krakovom. Historicky bol súčasníkom sv. Kazimíra. Pri sobotňajšej beatifikačnej slávnosti ho kardinál Becciu dal do súvisu aj s veľkou sväticou spájajúcou Litovcov a Poliakov, sv. Hedvigou (Jadwiga, 1374-1399).

Patrón kostolníkov

V Poľsku známy pod menom Michał Giedrojć, žil ako pustovník pri augustiniánskom kostole sv. Marka v Krakove, kde sa ako rehoľný brat staral o sakristiu. V tomto kostole je aj pochovaný. Vyznačoval sa hlbokou duchovnosťou, poníženosťou a láskou k chudobným. Zomrel v r. 1485 a je považovaný za patróna sakristiánov.

V prípade blahoslaveného Michala Giedraitisa išlo o osobitnú tzv. ekvipolentnú formu blahorečenia na základe starobylosti kultu, ktorá si nevyžaduje osobitné deklarovanie zázraku ako pri novodobých kandidátoch blahorečenia. Dekrét o hrdinských cnostiach a kulte trvajúcom „od nepamäti“ schválil pápež František 7. novembra 2018.

Blahorečenie mimoriadnou ekvipolentnou formou

Na otázku v čom spočíva špeciálna forma ekvipolentnej beatifikácie, odpovedá kardinál Angelo Becciu v rozhovore pre Vatican News:

„Spočíva v tom, že Cirkev uzná kult, ktorý ľud rozličnými formami prejavoval voči danému blahoslavenému už od dávnych dôb. Podľa noriem však tento kult musí byť spred roku 1534, čiže z obdobia pred zavedením nových predpisov o vyhlasovaní blahoslavených.“

Požadovaná starobylosť kultu, stabilné a všeobecné dosvedčenie cností alebo mučeníctva dôveryhodnými historikmi a do tretice neprerušená povesť milostivých dobrodení, je v prípade Michala Giedraitisa naplo prítomná, vysvetľuje prefekt Kongregácie pre kauzy svätých:

„Kult «ab immemorabili» (od nepamäti) existuje od začiatku 16. storočia. K jeho hrobu po stáročia nepretržite prichádzajú pútnici, ľudia, ktorí si ho ctia a uznávajú ho za blahoslaveného. Navyše skutočnosť, že na mieste, kde je pochovaný bol postavený priamo oltár, rukolapne poukazuje na nábožnú úctu, ktorá sa okolo neho drží. Ľud ho uznal za blahoslaveného a pápež túto skutočnosť potvrdil.“

Hrdinské cnosti a príťažlivá svätosť

Medzi charakteristickými cnosťami blahoslaveného Michala Giedraitisa kardinál Becciu menuje na prvom mieste dobročinnú lásku:

„Bol známy tým, že s tým málom peňazí, ktoré mal, sa delil s chudobnými. Bol človekom, ktorý šíril okolo seba pokoj a pohodu, bol mužom nádeje, povzbudzoval mnohých, aby vo svojom živote vkladali dôveru v Boha. A preukázal lásku k Bohu a blížnym veľkou nábožnosťou k Ukrižovanému, ktorého kontemploval v spojení s Máriou pod krížom. Toto sú základné piliere jeho života, ktorý zachytil a nadchol ľudí natoľko, že jeho povesť svätosti sa šírila počas stáročí.“

Zdroj: RV, jb