Posolstvo pápeža Františka k výročiu narodenia sv. Terézie

Sv. Terézia z Avily nás učí, že cesta k Bohu je tiež cestou k ľuďom, píše pápež František v posolstve avilskému biskupovi v deň, keď Cirkev slávi liturgickú spomienku sv. Terézie Avilskej. Petrov nástupca svoj list posiela na začiatku jubilejného roku, ktorý pripomína 500. výročie narodenia španielskej mystičky.
„Evanjelium nie je oloveným vrecom, ktoré vlečieme s námahou, ale zdrojom radosti, ktorá napĺňa srdce Bohom a pobáda ho slúžiť ľuďom.“
Pápež František opisuje Teréziu z Avily ako vzor svätice, ktorá, ako hovorí, „vychádza von, aby kráčala po cestách svojej doby s evanjeliom v ruke a Duchom v srdci“. Svätý Otec vo svojom posolstve pripomína štyri neochvejné body tereziánskej spirituality: radosť, modlitbu, priateľstvo a spätosť s dobou. Zdôrazňuje, akú hodnotu má radosť z objavu Božej lásky a následný podnet k láske k blížnym. Poukazuje na skutočnosť, že toto všetko je živené modlitbou. „Modlitba prekonáva pesimizmus a plodí dobré činy,“ píše pápež. Následne sa pozastavuje nad dôležitosťou, ktorú ma bytie v kontexte svojej doby. Pápež o sv. Terézii hovorí: „Jej mystická skúsenosť ju neoddelila od sveta, ani od ľudských starostí. Naopak, dodala jej nové impulzy a odvahu ku skutkom.“ Ako poznamenáva pápež ďalej, „Terézia z Avily prežívala ťažkosti svojej doby“.
František v tejto súvislosti hovorí o „tereziánskom realizme“ a podotýka: „Keď je svet v ohni, nedá sa strácať čas druhoradými aktivitami.“ Opakuje preto odporúčanie, ktoré svätica zanechala vo svojich spisoch: „Už je čas ísť.“ Podľa Petrovho nástupcu sú rady španielskej mystičky trvalo aktuálne a platné ako pre jednotlivcov, ktorí sa uberajú vlastnou cestou k Bohu a ľuďom, tak pre spoločenstvá zasväteného života.
„Kiež sa v kultúre provizória rozhodneme pre trvalú vernosť, kiež sa vo svete bez nádeje ukáže plodnosť zamilovaného srdca a kiež sa v spoločnosti, ktorá si volí množstvo modiel, stávame svedkami toho, že Boh sám stačí,“ končí Svätý Otec svoje posolstvo do Avily.
(Zdroj: RV; CZ)

-sc-