Pozitívny rozvoj mimovládnych organizácii v Číne

Čína prijala niektoré modely západného hospodárskeho a politického vývoja, počnúc politikou „otvorených dverí“ z roku 1979, hoci s čínskymi charakteristikami. Odvtedy aj mimovládne organizácie (MVO) rýchlo rástli. Nemajú veľmi dlhú históriu v porovnaní so svojimi kolegami v iných ázijských krajinách. Okrem toho v Číne neexistuje jasná definícia mimovládnych organizácií a hovoríme o nich rôznymi spôsobmi: ako „sociálne organizácie“, „neziskové organizácie“.

Teraz však môžu ponúkať sociálne, zdravotné a vzdelávacie služby, ktoré vláda už nedokáže spravovať, najmä v odľahlých oblastiach krajiny. To je dôvod, prečo čínska vláda – aj keď nedáva úplnú nezávislosť alebo osobitné výsady mimovládnym organizáciám, ktoré pravidelne a zblízka kontroluje – usiluje sa o systém, ktorého MVO môžu byť súčasťou. Dokonca v tejto súvislosti 1. januára 2017 vstúpil do platnosti Zákon o spravovaní MVO zahraničného pôvodu v kontinentálnej Číne, ktorý už bol schválený 28. apríla 2016. Toto opatrenie umožňuje vláde dohliadať priamo na zahraničné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť v Číne. Mimovládne organizácie, ktoré si želajú pracovať na čínskom území, sa musia registrovať na úradoch verejnej bezpečnosti, dodržiavať dohodnuté obmedzenia v nových činnostiach a financovaní a vytvárať povinnú dokumentáciu.

V každom prípade, po úplnom zákaze, ktorý bol vydaný v rokoch 1949 a 1979, hoci nevykonávali „náboženskú prácu“, boli aj cirkevné mimovládne organizácie vyzvané, aby reagovali na sociálne potreby krajiny. Od konca osemdesiatych rokov sa niektoré organizácie z nich intenzívne zaoberali vzdelávaním, sociálnymi službami a inými druhmi podobných aktivít. Keďže Čína sa usiluje vybudovať harmonickú socialistickú spoločnosť a podporiť sociálne blaho v súčasnom svete, náboženské mimovládne organizácie môžu zohrať dôležitú úlohu v tejto vízii štátu. V tomto pohľade je zaujímavé poznať prácu a poslanie dvoch organizácii: protestantskej nadácie Amity a katolíckej nadácie Jinde Charities, s ktorou spolupracujú aj mnohé rehoľné kongregácie.

Hoci prekonávajú náročnejšie prekážky ako bežné mimovládne organizácie, náboženské mimovládne organizácie môžu prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb zdieľať pozitívne hodnoty s čínskou spoločnosťou ako celkom. Môžeme mať nádej, že v Číne budú aj naďalej fungovať a čínska spoločnosť sa na ne bude pozerať čoraz pozitívnejšie.

Zdroj: laciviltacattolica.it

-msk-