Pozývam ťa pracovať aj v nedeľu

Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie stať evanjelia dnešnej nedele vysvetľuje takto. Pán vinice, ktorý až do večera najímal nezamestnaných robotníkov a dal im plnú mzdu, preukazuje dobrotu, ktorá ide ďalej ako spravodlivosť bez toho, žeby ju prestúpila. Taký je Boh, ktorý vovádza do svojho kráľovstva tých, čo prichádzajú neskoro, hriešnikov i pohanov. Tí, čo sú povolaní v prvú hodinu (Židia, ktorí majú zmluvu od Abraháma), nesmú sa nad tým pohoršovať.

Aj teba aj mňa Pán denne pozýva pracovať. Od ktorej? No predsa od skorého rána. A na čom to mám pracovať? Predovšetkým mám hľadať Pána a volať na neho, lebo je mi vtedy nablízku a bude ma viesť po svojich cestách. Moja námaha a práca bude prinášať plody, lebo môj život bude podriadený Kristovmu evanjeliu a moje srdce bude rozumieť jeho slovám.

Pane, teším sa, že vychádzaš v ústrety človekovi v každej hodine, nežiarlim, že niekto duchovne rastie a napreduje rýchlejšie ako ja, nepohoršuje ma, že uprednostňuješ iných predo mnou. Ďakujem ti, že ma takto vychovávaš, že v tichu môžem pracovať pre tvoje kráľovstvo. Odovzdávam sa ti a viem, že moje opravdivé sebadarovanie tebe je životodarné, plodné a materské. A táto moja prvoradá práca plodí a rodí život v tvojej Cirkvi.

Aj my sme sa dali najať, pred mnohými rokmi alebo iba nedávno, ako robotníci pre nebeské kráľovstvo.  Ako zasvätení spolu kráčajme a pracujme od rána s radostným srdcom pre dobro a posvätenie sveta.

 

členka sekulárneho inštitútu