Pripravuje sa konferencia na tému Nové výzvy pastorácie mládeže

Bratia dominikáni a sestry dominikánky pripravujú konferenciu o pastorácii mládeže, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 5. marca 2016 v Košiciach. Konferencia je určená všetkým, ktorí sa venujú práci s mládežou – kňazom, rehoľníkom, učiteľom, animátorom. Jej cieľom je prispieť k odbornej pripravenosti účastníkov na pastoráciu mládeže v zmenenej spoločnosti. Zameria sa na rozvoj a skvalitnenie pastorácie mládeže cez odbornú reflexiu, diskusiu a výmenu skúseností. Zaznejú témy Citový život mladých ľudí ako znamenie čias; Mladý človek v centre pastoračnej a edukačnej perspektívy; Prax pastorácie mládeže na Slovensku (zameranie na ekleziálny rozmer). V ponuke budú aj alternatívne semináre zamerané na Univerzitné pastoračné centrá, Diecézne pastoračné centrá, stredoškolské programy Kolégia Antona Neuwirtha ako aj Saleziánske mládežnícke strediská.

Hlavným hosťom bude Salvatore Curró z Talianska a zo slovenských prednášajúcich vystúpia Marek Forgáč a Ondrej Chrvala.

Salvatore Curró prednáša na viacerých pápežských univerzitách v Ríme (Lateránum, Urbaniana, Salesiana), je riaditeľom Teologického inštitútu sv. Petra vo Viterbe, predsedom združenia katechétov v Taliansku, členom Rady Národného katechetického úradu a pôsobí v centre mládeže Murialdo. Získal doktorát v teológii so zameraním na pastoráciu mládeže na Saleziánskej univerzite v Ríme, doktorát vo filozofii na Lateránskej univerzite v Ríme, a post-doktorát vo filozofii na Katolíckom inštitúte v Paríži. Známy je pre svoje početné publikácie filozofického, formačného a náboženského charakteru v perspektíve kresťanskej antropológie.

Marek Forgáč je odborným asistentom na Katedre spoločenských vied Teologickej fakulty v  Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium na Teologickej fakulte KU. Prednáša všeobecnú psychológiu, pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny. Licenciát z psychológie získal na Gregorovej univerzite v  Ríme. Doktorát zo psychológie získal na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v  Trnave. Je duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach.

Ondrej Chrvala je tajomníkom Rady pre mládež a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska a duchovným správcom diecézneho centra mládeže Archa v Bojničkách (Trnavská arcidiecéza). Licenciát z teológie so zameraním na pastoráciu mládeže získal na Saleziánskej univerzite v Ríme.

Pozrite video pozvánku na konferenciu: tu. Prihlásiť sa môžete do 26. februára 2016: tu

-ms- ; foto:dominikanky.sk