Prúd milosti – služba Charis. O čo ide?

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život v roku 2020.
V tomto príspevku je už niekoľko personálnych informácií aktualizovaných.


Tlačová kancelária KBS priniesla 2. novembra 2018 správu z Vatikánu, že Svätá stolica zriadi nový orgán s názvom Charis, ktorý sa stane medzinárodnou službou pre všetky zložky širokého prúdu Katolíckej charizmatickej obnovy. Ponúkame vám základné informácie zo štatútu Charis o tejto službe, pretože sa bude dotýkať mnohých spoločenstiev, hnutí a komunít, s ktorými sa na Slovensku stretávame.

Čo je Charis?

Charis je medzinárodný orgán pre službu všetkým zastúpeniam Katolíckej charizmatickej obnovy (1. čl. §1 stanov). Všetky vyjadrenia Katolíckej charizmatickej obnovy spája skúsenosť s ovocím Turíc skrze vyliatie duchovných darov, ktorá sa nazýva krst v Duchu Svätom a zahŕňa osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako Spasiteľom, otvorenosť Božiemu slovu, otvorenosť používaniu chariziem a evanjelizácii vo vernej službe Cirkvi. Je to nástroj na budovanie jednoty Kristovho tela, ako je to vyjadrené v modlitbe Ježiša Krista (Jn 17) (čl. 1 §2).

Táto jednota má dve základné línie:

  • prvá je línia jednoty, ktorá podporuje a posilňuje spoločenstvo medzi všetkými charizmatickými subjektmi;
  • druhá línia jednoty má ekumenický rozmer a má viesť k jednote všetkých kresťanov. Charis má byť promótorom ekumenizmu.

Charis je verejnou právnickou osobou. A tu je základný rozdiel oproti doteraz existujúcej Katolíckej charizmatickej obnove (KCHO) a Katolíckej fraternite, ktorá pôsobila vo svete ako ďalšie vyjadrenie obnovy v Duchu Svätom.

Čl. 2 §2 hovorí: Charis bola zriadená Svätou stolicou prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu a život ako verejná právnická osoba podľa kánonov 116 – 123 Kódexu kánonického práva. Riadi sa týmito stanovami a analogicky kánonmi 312 – 320 Kódexu kánonického práva, ako aj všeobecnými normami cirkevného práva.

Čo nie je Charis?

Charis nie je sieť spoločenstiev či asociácia veriacich, či federácia asociácií. Charis nemá členstvo. Charis je služba, preto nedáva právne zastrešenie jednotlivým vyjadreniam KCHO (spoločenstvám, komunitám). Tie aj naďalej spadajú priamo pod jurisdikciu príslušných cirkevných autorít (čl. 1 §3).

Dôvody vzniku služby Charis, kto ju inicioval, odkiaľ sa vzala a kam smeruje

Svätý Otec František adresoval 12. júna 2015 prezidentom Medzinárodnej služby pre Katolícku charizmatickú obnovu (ICCRS) a Katolíckeho bratstva charizmatických komunít a združení – Fraternity (CF) list, ktorý im odovzdal po skončení 3. svetových duchovných cvičení pre kňazov charizmatickej obnovy, na ktoré bol pozvaný, aby s nimi slávil svätú omšu. V liste sa Svätý Otec vyjadril, že nechce, aby sa charizmatici v Katolíckej cirkvi štiepili. Ďalej hovorí, že existujú dve medzinárodné služby pre obnovu v Duchu Svätom: ICCRS a Fraternita, pričom si praje, aby bola vytvorená jedna nová služba. Dodáva však, že nemá vzniknúť zlúčením ICCRS a Fraternity. Má vzniknúť niečo úplne nové, čo bude zahŕňať aj iné reality, vyjadrenia, prítomnosti, ktorým má byť táto služba k dispozícii.

Dňa 9. novembra 2015 prichádza odpoveď od prezidentov ICCRS a Fraternity, v ktorej vyjadrujú, že sú Svätému Otcovi k dispozícii a jeho prianím sú veľmi prekvapení. Ale chcú sa s pápežom stretnúť, aby záležitosť prerokovali a tiež pripravili Zlaté jubileum, teda oslavy 50. výročia pôsobenia KCHO. V apríli 2016 k tomuto stretnutiu došlo a prezidentke ICCRS Michaele Moranovej a viceprezidentovi Fraternity Pinovi Scafurovi spolu s tajomníkmi bolo odovzdané poverenie na ustanovenie Charis. Celý proces zastrešovala Pápežská rada pre laikov. Medzitým vzniklo Dikastérium pre laikov, rodinu a život (4. 6. 2016), pod ktoré služba patrí.

A tak pred Zlatým jubileom dňa 29. mája 2017 bola založená táto služba, ktorá zatiaľ ešte neniesla meno Charis.

Vráťme sa však k Stanovám Charis. Tie sú schválené 6. marca 2018 a obsahujú v článku 4 charakteristiku stálych služieb Charisu.

Služby, ktoré poskytuje Charis

CHARIS je v službách všetkých vetiev v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy a je k dispozícii, aby slúžila a pomáhala biskupom a kňazom, ktorí si vyžiadajú jej pomoc.

Stále služby sú zamerané na tieto oblasti:

  1. spoločenstvo a komunikácia informácií: má zabezpečovať komunikáciu s národnými službami a všetkými vetvami v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy (modlitbové skupiny, spoločenstvá, komunity, siete, evanjelizačné školy, rehoľné inštitúty, vydavateľstvá a iné služby);
  2. formácia a vzdelávanie: má napĺňať vzdelávacie a formačné potreby vyjadrené valným zhromaždením alebo inšpirované živou skúsenosťou ľudí v obnove;
  3. poradenstvo: bude sa uskutočňovaťprostredníctvom doktrinálnej a kánonickej komisie.

Alebo môžu byť ad hoc vytvorené dočasné orgány, aby reagovali na konkrétne potreby.

Ciele CHARIS

Tretí článok stanov podáva 13 všeobecných cieľov:
a) napomáhať prehlbovanie a podporovanie milosti krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi;
b) podporovať používanie chariziem nielen v Cirkvi;
c) podporovať duchovné prehlbovanie a svätosť u ľudí, ktorí prežívajú skúsenosť krstu v Duchu Svätom;
d) podporovať záväzok k evanjelizácii predovšetkým prostredníctvom novej evanjelizácie a evanjelizácie kultúry, rešpektujúc pritom náboženskú slobodu;
e) podporovať spoluprácu medzi komunitami, ktoré sa zrodili z Katolíckej charizmatickej obnovy;
f) podporovať ekumenický rozmer Katolíckej charizmatickej obnovy a pestovať záväzok slúžiť jednote všetkých kresťanov;
g) identifikovať a podporovať konkrétne témy, ktoré môžu pomôcť prehĺbiť milosť Turíc;
h) podporovať sieťovanie a spoluprácu medzi subjektmi v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy v oblasti formácie, evanjelizácie atď.;
i) podporovať službu chudobným a iniciatívy sociálnej oblasti;
j) poskytovať príležitosti na vzdelávanie a formáciu;
k) umožňovať kňazom a rehoľníkom prehĺbiť svoju skúsenosť s Katolíckou charizmatickou obnovou a viac sa do nej zapájať;
l) podporovať spoločenstvo: medzi osobami zapojenými v rozmanitých vetvách KCHO; cirkevnými hnutiami, ktoré sa neodvolávajú na tento prúd milosti; a ďalšími kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, predovšetkým tými, ktoré zakúšajú skúsenosť Turíc;
m) organizovať významné podujatia, kolokviá, vodcovské stretnutia s cieľom vymieňať si rôzne skúsenosti prúdiace z Ducha Svätého a deliť sa o ne.

Proces ustanovenia

Tieto stanovy boli podpísané 6. marca 2018 na skúšobné obdobie – ad experimentum. Boli rozposlané národným službám, vedúcim spoločenstiev a komunít po celom svete. A v máji 2018 boli oficiálne zverejnené. Odvtedy začína proces reštrukturalizácie jednotlivých národných rád KCHO, aby sa všetky reality mohli podieľať na vytvorení tejto služby na národnej úrovni. Na Slovensku bolo 21. júla 2018 prvé takéto stretnutie s Michaelou Moranovou, ktorú poveril Svätý Otec, aby sme odpovedali na výzvu tejto novej služby. Následne 25. októbra 2018 sa v Centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie stretnutie, kde bol zvolený 13-členný Národný koordinačný tím služby CHARIS na Slovensku. 8. decembra 2018 boli rozposlané Stanovy Charis jednotlivým biskupským konferenciám, a tak bola táto služba predstavená celej Cirkvi. Od tohto dňa sa začalo tzv. prechodné obdobie, keď sa majú jednotlivé národné koordinačné tímy pripraviť na kontinentálne stretnutia a majú začať diskutovať s otcami biskupmi o dispozícii tejto medzinárodnej služby. Na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého 9. júna 2019 sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Charis v Ríme a od tohto dátumu funguje služba oficiálne.

Aj pri vzniku Charis treba pripomenúť, že nejde o nové hnutie, ale o prúd milosti, preto sa nemajú vytvárať štruktúry, ale tímy, ktoré slúžia. Aj Svätý Otec sa na začiatku vyjadril, že chce, aby sa ponechali identity a charizmy jednotlivým spoločenstvám. To znamená, že netreba, aby jednotlivé spoločenstvá zanikali.

Národná služba spoločenstva

Cieľom národných služieb spoločenstva je budovať a posilňovať širokú a rozmanitú rodinu Katolíckej charizmatickej obnovy. Preto by mali byť čo možno najinkluzívnejšie a otvorené novým a vznikajúcim subjektom. Model sa zameriava viac na spoločenstvo než na vládu alebo štruktúru.

Národné služby spoločenstva (communio) by mali pozostávať zo zástupcov subjektov a vyjadrení prúdu milosti, ktoré sa považujú za súčasť Katolíckej charizmatickej obnovy a usilujú sa budovať spoločenstvo v rámci širokej a rozmanitej rodiny Katolíckej charizmatickej obnovy. Môžu zahŕňať modlitbové skupiny, komunity, siete, evanjelizačné školy, rehoľné inštitúty, vydavateľstvá, jednotlivé služby, ekumenické iniciatívy, mládež atď.

Členovia medzinárodnej služby CHARIS

Dikastérium pre laikov, rodinu a život zverejnilo dňa 30. októbra 2018 nominácie na moderátora, ekleziálneho asistenta a 18 členov medzinárodnej služby CHARIS, ktorí sa ujali svojej služby dňa 9. júna 2019.

Moderátor:
Dr. Jean-Luc Moens (Belgicko) z komunity Emanuel (do marca 2021)
Pino Scafuro (od 7. mája 2021)

Členovia medzinárodnej služby spoločenstva: biskup Peter Leslie Smith (USA), Andrés Arango (USA), o. Etienne Vetö (USA), María Eugenia de Góngora (Guatemala), Pino Scafuro (Argentína), Gabriella Marcia da Rocha Días (Brazília), Cyril John (India), br. James Shin San-Hyun (Južná Kórea), Jean-Christophe Sakiti (Togo), Fred Mawanda (Uganda), Paolo Maino (Taliansko), Giulia Rancan (Taliansko), diakon Etienne Mellot (Francúzsko), François Prouteau (Francúzsko), Shayne Bennett (Austrália), José Prado Flores (Mexiko), Jean Barbara (Libanon), diakon Johannes Fichtenbauer (Rakúsko)

Ekleziálny asistent: Raniero Cantalamessa, OFMCap, pápežský kazateľ (Taliansko).

Na Slovensku sa podobne formuje národný tím.
Košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč bol menovaný za cirkevného asistenta služby pre charizmaticé spoločenstvá Charis. (Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne v dňoch 15. a 16. júna 2021.)

Charis sa ako prúd milosti rozlieva aj v našich rehoľných komunitách. Svätý Otec František aj nás vyzýva: „Koľkokrát nás to láka, aby sme zostali na pohodlnom pobreží! Ale Pán nás volá vyplávať na more a spustiť siete do hlbších vôd (porov. Lk 5, 4). Pozýva nás, aby sme svoj život strávili v službe. Úzko s ním spojení máme odvahu vložiť všetky naše charizmy do služby druhým.“ (Gaudete et Exsultate, 130) Zatiahnime teda na hlbinu a nechajme oživiť naše komunity a zasvätenie týmto prúdom Ducha.

Juraj Ďurnek, SChP

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 01/2020.