Psychológia a viera – reflexia 1. ročníka semestrálneho vzdelávania

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022.


Som presvedčený, že každý kňaz má poznať psychológiu ľudí,“ konštatuje pápež František v jednom zo svojich rozhovorov. Odvoláva sa pritom na vlastné rozhovory so psychoanalytičkou, ktorú vyhľadal počas náročného obdobia diktatúry na prelome rokov 1978 a 1979, keď vykonával náročnú úlohu provinciála Spoločnosti Ježišovej v Argentíne. Práve tento výrok sa stal súčasťou pozvánky na semestrálne vzdelávanie kňazov s názvom Psychológia a viera – Pastorálna psychológia pre 21. storočie, ktoré sa konalo pod záštitou KVRPS a Duchovného centra Lukov Dvor. Program organizovalo novovzniknuté Centrum celého človeka Ennoia v Považskej Bystrici v spolupráci s kúpeľmi Nimnica.

Na zvyšujúci sa výskyt duševných ochorení (depresia, úzkosť, schizofrénia, závislosti, samovraždy, silné pocity osamelosti a beznádeje) reagujú aj kalifornskí biskupi v pastierskom liste Nádej a Uzdravenie (Hope and Healing), ktorý napísali v spolupráci s odborníkmi na duševné zdravie. Služba ľuďom trpiacim psychickými chorobami by sa mala stať dôležitou súčasťou pastoračnej starostlivosti Cirkvi. „Kríza dnešných čias predstavuje naliehavé volanie pre všetkých katolíkov. Musíme na ňu reagovať… Ľudia trpiaci duševnými ochoreniami ani ich rodiny by nikdy nemali niesť tieto bremená sami. My kresťania sa k nim musíme priblížiť, sprevádzať ich, prejaviť porozumenie a súcitný postoj, ponúkať útechu, modlitbu, ale aj konkrétnu pomoc a podporu pri nesení ich bremena. K tomu mal prispieť aj ponúknutý semestrálny program.

Som veľmi vďačná za tento kurz. Chýbal ako soľ,“ píše jedna z účastníčok. Vzdelávanie bolo primárne určené pre kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí pracujú s ľuďmi či pomáhajú pri pastoračných aktivitách, a prejavený záujem prekonal očakávania organizátorov, ale aj kapacitné možnosti online platformy, prostredníctvom ktorej bol realizovaný. Celého programu sa napokon zúčastnilo 40 diecéznych a 11 rehoľných kňazov, 58 zasvätených žien a 13 laikov, ostatní záujemcovia boli informovaní o možnosti zaradenia do ďalšieho turnusu. Lektorkami kurzu boli Jana Vindišová – odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity v Trnave a Martina Šadláková – klinická psychologička. Technickú podporu a elektronickú administráciu pozvánok na webináre zabezpečoval otec Michal Mária Kukuča, OSB. Duchovne do prednášok prispel otec Radovan Hasík, duchovný správca Duchovného centra Lukov Dvor, ktorý pred začiatkom vzdelávania takto opísal vlastnú motiváciu týkajúcu sa obohacovania poznania z oblasti psychológie: „Nedá sa všetko vyriešiť „zduchovňovaním“. Je potrebná prirodzená aj nadprirodzená cesta. Prečo sa na ňu nevybrať? Napokon vetu „nadprirodzenosť predpokladá prirodzenosť“ veľmi dobre poznáme. A potvrdzuje ju aj tzv. „spiritualita zdola“ praktizovaná v mníšstve a dnes skrytá v modernej psychológii a psychoterapii. Ide v nej o to, že ak chceme spoznať pravého Boha a stretnúť sa s ním, musíme najprv v pravde poznať samých seba a stretnúť sa so sebou… Zisťujem, že odvtedy, čo som aj vďaka poznatkom z psychológie spoznal viac samého seba, mám oveľa širší, komplexnejší a jasnejší vhľad do vnútra človeka či už počas vysluhovania sviatosti zmierenia alebo počas duchovného sprevádzania.“

Vzdelávanie pozostávalo zo siedmich webinárov, ktoré prebiehali v 2- či 3-týždňových intervaloch v mesiacoch január až máj 2022. Lajtmotívom kurzu bola známa scholastická definícia „milosť stavia na prirodzenosti“, v ktorej kontexte môže práve psychologická starostlivosť zohrať významnú rolu aj pri duchovnom raste človeka v prípade, že slúži prehlbovaniu sebapoznania a liečbe zranení, príp. duševných ochorení. Na úvodnom stretnutí sa účastníci oboznámili s dlhou cestou vymedzovania vzťahu medzi psychológiou a vierou v dejinách Cirkvi i spoločnosti. Oslovené boli tiež niektoré z obáv a predsudkov voči využívaniu psychológie v pastoračnej starostlivosti. Predmetom diskusie sa stal často citovaný výrok „keď sa skracujú rady pred spovednicou, predlžujú sa rady u psychológov a psychiatrov“, pričom sa poukázalo na zásadný rozdiel medzi sviatosťou zmierenia a psychoterapeutickou intervenciou, na ktorý poukazujú i cirkevné dokumenty. Na druhom webinári sme sa zaoberali zdravým spôsobom prežívania emócií, pričom zdôraznená bola pravdivosť, ktorej zdrojom môže byť poznanie obranných mechanizmov, obzvlášť pri prežívaní hnevu. Na druhej strane sa poukázalo na riziká výlučne zážitkového pohľadu na prežívanie viery. Predmetom tretieho stretnutia bol bio-psycho-sociálny pohľad na depresiu, ktorá je závažným a často sa vyskytujúcim ochorením. Rozoberaná bola tiež náročná téma samovrážd. Štvrtý webinár sa venoval škrupulozite, ktorá môže byť prejavom religióznej formy OCD (obsedantno-kompulzívnej poruchy). Zvláštna pozornosť sa venovala starostlivosti o penitentov s týmto pomerne často sa vyskytujúcim problémom. Práve spovedníci môžu byť prvými motivátormi k vyhľadaniu odbornej starostlivosti so zameraním na liečbu úzkostí. Konzultantom pri príprave webinára bol Fr. Thomas Santa, CSrR, ktorý sa v USA viac ako 30 rokov venuje pastorácii ľudí trpiacich škrupulozitou. Na piatom stretnutí sme upriamili pozornosť na populárnu tému tráum (často nazývaných „vnútorné zranenia“), pričom sa priblížili neurobiologické mechanizmy traumy, spôsoby ich generačného prenosu, ich najčastejšie príznaky vrátane vplyvu na duchovný život a možnosti efektívnej terapie. Webinár na tému Sexualita ako dar bol venovaný zdravému vzťahu k vlastnej sexualite, citlivej otázke autoerotiky, ale aj psychologickým aspektom závislosti od pornografie. Na poslednom stretnutí sme priblížili aktuálne výzvy modernej doby s osobitným dôrazom na prehlbujúci sa individualizmus a narcizmus, ktorý môže nadobúdať obzvlášť nebezpečnú podobu v náboženskom prostredí.

V čase medzi hlavnými webinármi bolo možné stretnúť sa v neformálnom prostredí na tzv. online psycho-kaviarňach. Napriek tomu, že stretnutia boli nepovinné, zúčastňovala sa na nich väčšina frekventantov. Cieľom kaviarne bola možnosť diskutovať o nevypovedaných otázkach a priblížiť ďalšie témy podľa záujmu. Na žiadosť účastníkov bola jedna z kaviarní venovaná citlivej téme sexuálneho zneužívania (nielen) v Cirkvi a na ďalšej sme diskutovali o problematike homosexuality, poruchách sexuálnej identity a otázkach LGBTIQ komunity v kontexte psychológie a viery. Hosťom oboch tematických stretnutí bol o. ThLic. Marek František Drábek, DiS. Tieto tematické stretnutia boli otvorené aj pre externých poslucháčov, predovšetkým z komunít frekventantov. Posledná kaviareň dostala prívlastok „rehoľná“ a jej spolulektorom bol jeden s účastníkov – ThLic. Metod Marcel Lukačik. Záujem o tému prejavili predovšetkým členovia rehoľných spoločenstiev a jej náplňou boli (nielen) psychologické výzvy zasväteného života.

V prvú júnovú sobotu sa päťdesiatka účastníkov, ktorým to dovolila geografická vzdialenosť a pastoračné či pracovné povinnosti, zúčastnila na záverečnom kolokviu absolventov, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Centra celého človeka Enoia (z gr. zmysel) v Považskej Bystrici. Všetci zúčastnení sa zhodli na potrebe vzdelávania v tejto oblasti (najmä v kontexte zložitosti súčasnej doby) a vyslovili túžbu po realizácii podobných kurzov do budúcnosti. Úvodnú sv. omšu celebrovali zúčastnení kňazi spolu s PaedDr. ThLic. Pavlom Mazúchom, ktorý na záver požehnal priestory novovzniknutého centra. V homílii sa účastníkom prihovoril o. Michal Mária, OSB, a po skončení sv. omše ich privítal riaditeľ centra Mgr. Martin Pavlík. O využití psychológie v službe kňaza, ako aj o riziku vyhorenia a možnostiach absolvovania Mesiaca pre kňazov na Lukovom Dvore porozprával v krátkom príhovore o. Radovan Hasík. Po občerstvení pokračoval program v diskusných skupinkách, v rámci ktorých mali účastníci možnosť vzájomne zdieľať skúsenosti súvisiace s využitím poznatkov z kurzu vo vlastnom živote a v pastoračnej činnosti. Program ukončilo slávnostné odovzdanie osvedčení.

Zo spätných väzieb vyberáme: „Ďakujem veľmi pekne za obohacujúce stretnutia. Budú chýbať…“, „vysoko hodnotný a do mojej pastoračnej činnosti veľmi prínosný kurz (webinár). Ak sa niečo podobné bude v budúcnosti konať, veľmi rád sa zúčastním.“ Vďaka online forme sa kurzu mohli zúčastniť účastníci zo zahraničia či väčšej vzdialenosti, ale aj tí, ktorým to neumožňuje klauzúrny spôsob života („Stretnutia online boli pre mňa obohatením a tiež jedinečnou možnosťou, keďže som klauzúrna sestra. Pôsobím u nás vo formácii, takže sa mi zíde všetko, čo som počula. Tiež to pomohlo celej našej komunite prežiť začiatky vojny na Ukrajine – webinára Nádej v beznádeji sme sa zúčastnili takmer všetky sestry.“). Kňazi vyzdvihli potrebu psychologických poznatkov pre spovednú prax i duchovné vedenie („Kurz bol pre mňa veľmi inšpiratívny, získal som nadhľad pri riešení niektorých kázusov v spovednej službe.“). A napokon príjemná priateľská atmosféra a osobné zaangažovanie účastníkov umožnili vytvorenie spoločenstva, ktorého členovia si boli napriek fyzickej vzdialenosti skutočne blízki, čo ocenili poslucháči i lektori („Vytvorili sme jedno veľké a priateľské spoločenstvo. Myslím, že atmosféra na našich stretnutiach bola taká, že nikto nemal problém povedať o svojich skúsenostiach.“). Absolventi by do budúcnosti uvítali pokračovanie vzdelávania s akcentom na nácvik konkrétnych metód a techník, ako aj nové témy – sebapoznanie, psychohygiena, psychológia povolania a zasväteného života.

Ďalší turnus semestrálneho vzdelávania je naplánovaný na mesiace september – december 2022 so záverečným kolokviom v januári. V prípade záujmu účastníkov bude v januári 2023 pokračovať 2. stupeň vzdelávania pre absolventov oboch predošlých cyklov. Okrem toho organizátori uvažujú o príležitostných seminároch a diskusných stretnutiach pre tohtoročných absolventov s možnosťou zdieľania skúseností a intervízie konkrétnych prípadov z praxe. Možno povedať, že v porovnaní zo západnými štátmi v našich podmienkach stále prevládajú predsudky voči návšteve psychológa či psychiatra a výrazná stigma spojená s duševným ochorením, ktorá je v religióznom prostredí neraz akcentovaná tlakom na vyriešenie ťažkostí výlučne duchovnou cestou. Práve preto je mimoriadne dôležité šíriť osvetu a vytvárať atmosféru prijatia, ktorá umožní otvorene a bez hanby rozprávať o bolesti tých, ktorí už nebudú musieť trpieť v skrytosti, vrátane kňazov a rehoľníkov.

Jana Vindišová

Archív časopisu Zasvätený život nájdete TU.