Ružové sestry navštívil nový nitriansky pomocný biskup Peter Beňo

Sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej poklony v ich Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre navštívil nový pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Dôvodom jeho návštevy bolo celebrovanie slávnostnej svätej omše, počas ktorej sestra Mária Ivana Barteková slávnostne zložila doživotné rehoľné sľuby. Spolu s ním počas svätej omše koncelebrovali provinciál Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Kruták,SVD a rektor Misijného domu Matky Božej v Nitre P. Ján Kušnír,SVD.

Na liturgickej slávnosti vzhľadom na pandemickú situáciu boli prítomní len najbližší príbuzní sestry Márie Ivany, jej spolusestry, rehoľné sestry SSpS  z Ivanky pri Nitre, rehoľné sestry Vincentky zo Šindolky a najbližší dobrodinci. Nič to však neubralo na slávnostnosti svätej omše a celého aktu, a už vôbec nie na význame kroku, akým je zloženie doživotných sľubov, ktoré sestra Mária Ivana zložila ako prvá sestra, ktorá do kongregácie vstúpila už na Slovensku, a prešla tu aj celou formáciou až k doživotným sľubom.

Na túto skutočnosť poukázal aj biskup Beňo vo svojom príhovore. Vyzdvihol rehoľné povolanie a poslanie ružových sestier, ako ich v Cirkvi volajú, poukázal na zmysel ich modlitieb a nepretržitej adorácie pred Najsvätejšou Sviatosťou zvlášť v dnešnej dobe, a vyzdvihol ich vzácne pôsobenie aj na území Nitrianskej diecézy.

Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony (latinsky Congregatio Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua, skratka SSpSAP) je ženská klauzúrna rehoľa Rímskokatolíckej cirkvi – kongregácia pápežského práva, založená v holandskom Steyli roku 1896 svätým Arnoldom Janssenom (1837 – 1909). Trojičná spiritualita, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a k Božskému Srdcu, formuje medzinárodné komunity sestier, zamerané na neustálu modlitbu za misie ad gentes – za prvotné ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom. 

V 22 komunitách (2 v Holandsku, 2 v Nemecku, 4 v USA, 6 na Filipínach a po jednej v Argentíne, Brazílii, Čile, Indii, Poľsku, Indonézii, Togu a na Slovensku) žije spolu vyše 400 sestier. Sú súčasťou steylskej misionárskej rodiny spolu so Služobnicami Ducha Svätého (SSpS) a misionármi Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Ako každá rehoľa, aj táto má svoju vlastnú charizmu, ktorú im určil Boh cez ich zakladateľa sv. Arnolda Janssena. Zvelebujú Najsvätejšiu Trojicu, uctievajú Ducha Svätého, adorujú Ježiša v Eucharistii. Kongregácia má kontemplatívno – misijný charakter. Modlitbou, adoráciou, každodennou prácou a obetou vyprosuje milosti pre kňazov, pre svetové misie, zvlášť pre ich sesterské rehole – misionárov verbistov a misijné sestry SSpS.

Zabezpečujú misionárom duchovnú pomoc aj cez múry kláštora. Eucharistická adorácia bola srdcovou záležitosťou ich zakladateľa hneď od začiatku jeho diela – sám ich volal „moje misionárky na kolenách”. Tento výraz im pomáha uvedomiť si ich misionársku úlohu cez modlitbu a obetu obyčajného života skrytého v klauzúre pred Ježišom prítomným v Najsvätejšej sviatosti. Lebo Eucharistia je prameňom apoštolátu, ona dáva silu svedkom Krista v ich misijnej činnosti. Svojím životom ukazujú na túto podstatu kresťanského života. 

Na slávnosť Zjavenia Pána dostáva každá sestra jednu alebo viaceré krajiny, za ktoré sa bude v danom roku zvlášť modliť. Hovoria tomu, že dostali misijné určenie – ako naozajstné misionárky „v teréne”.

Misijný charakter sa prejavuje aj v zložení ich komunít, ktoré tvoria sestry z rozličných národností. Rozjímavým životom v stálej klauzúre a službou ustavičnej adorácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej slúžia misijnému dielu Cirkvi. 18. marca 2005 vyslovil vtedajší nitriansky biskup blahej pamäti Ján Chryzostom kardinál Korec súhlas s pôsobením kongregácie SSpSAP na území Nitrianskej diecézy a od 15. novembra 2008 pôsobia jej sestry v novovybudovanom Kláštora Najsvätejšej Trojice v Nitre na Šindolke.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký
Foto: Biskupstvo Nitra