Seminár permanentnej formácie zasvätených žien

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko – spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania púšťou s Pánom v ich strede“. Počas prednášok, ktoré viedol SSDr. Blažej Štrba, PhD., uvažovalo 65 sestier v permanentnej formácii – pochádzajúcich z viacerých ženských reholí pôsobiacich na Slovensku – o rôznych typoch rebélií, problémov a vnútorných napätí v jednotlivcoch, ale aj vo vnútri spoločenstva Izraelitov počas ich putovania od Sinaja po Jordán. Na spoločných stretnutiach boli rozoberané predovšetkým state Štvrtej knihy Mojžišovej – Knihy Numeri, 11. až 21. kapitoly, ktoré zdôrazňujú putovanie púšťou ako fundamentálnu udalosť dozrievania komunity na ceste do prisľúbenej zeme a všetkých nás zároveň vyzývajú k väčšej poslušnosti Pánovi a k vďačnosti za jeho prítomnosť a pôsobenie v našich životoch.

Pozvaný prednášateľ – SSDr. Blažej Štrba, PhD. pracuje na Katedre biblických vied na Teologickom inštitúte v Badíne Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je šéfredaktorom časopisu Studia Biblica Slovaca. Je členom niekoľkých slovenských a medzinárodných organizácií pôsobiacich na poli biblických vied a katolíckej teológie – v službe Božieho slova. Prednáša aj na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme.

Máme nádej, že práca zasvätených s Božím slovom a jej začlenenie do nikdy nekončiaceho procesu permanentnej formácie je a bude stále viac vyhľadávanou metódou dozrievania a plodného začlenenia každého človeka v duchovnom stave žijúceho v rehoľnej komunite, do ktorej ho povolal Pán. Prispieť k tomu je zámerom organizátorov ponúkajúcich pravidelný program permanentnej formácie rehoľných sestier.

Sr. Marta Chraščová, CSSsS – sekretariát KVPŽR