Štatistika reholí 2020

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) predkladá štatistiky zosumarizované zo sčítania podkladov od jej členov k 31. decembru 2020, teda čísla týkajúce sa tej skupiny zasvätených osôb, ktorá si hovorí: rehoľníci a rehoľníčky.

Nech je predkladaná štatistika len inšpiráciou na uvedomenie si reality, kde asi rehole na Slovensku v súčasnosti sú. Nech je tiež dôvodom  na  vďačnosť  voči  Bohu,  ktorý  má  jediný  autorské  právo  k jednotlivým  povolaniam  i charizmám, ako aj k ich počtom. To, kam rehole na Slovensku kráčajú a kam sa dostanú, určite nezávisí od štatistických sumarizácií.

Na Slovensku je aktuálne spolu 72 rehoľných inštitútov (RI). V členení na mužské a ženské, či gréckokatolícke a rímskokatolícke je to takto:

Na vysvetlenie k počtu členov KVRPS: sú nimi vždy jedna osoba z jedného inštitútu a ide vždy o aktuálne právoplatne zvoleného alebo menovaného vyššieho predstaveného v úrade generálneho, provinciálneho predstaveného alebo predstaveného autonómneho kláštora. Členmi KVRPS sú aj delegovaní predstavení z menších spoločenstiev, ktorí majú postavenie zástupcu svojho vyššieho predstaveného povereného zodpovednosťou za komunity nachádzajúce sa na území Slovenska a teda pred štátom sú ich štatutárnymi zástupcami. Počet členov KVRPS je vyšší v prípade rímskokatolíckych ženských reholí o 3 osoby kvôli tomu, že 3 takéto inštitúty majú na Slovensku aj generálne aj provinciálne vedenie (ide o sestry františkánky, satmárky a premonštrátky).

Zasvätených, ktorí majú status rehoľnej osoby, je na Slovensku spolu 2 736 osôb.

Najpodstatnejšie však je to, čím žijú. Takmer tritisíc rehoľníkov a rehoľníčok na Slovensku by sa dalo predstaviť podľa spirituality, či charizmy, ktorú má ich inštitút, asi takto:

Počas obdobia komunistickej totality v minulom storočí mali mocní tohto sveta plán zničiť rehoľnú formu života. Bola to naplánovaná úloha, že do roku 2000 tu nebude nikoho z týchto čudných osôb, ktoré sú nepohodlné vládnucej ideológii. Vďačnosť za to, že napriek prenasledovaniu prežili s pomocou Božej milosti až dodnes, sa snažili zvlášť vyjadriť najmä v minulom roku, keď si pripomenuli 70 rokov od snahy mocných zlikvidovať všetky rehole vo vtedajšom Československu (1950) a najmä to, že tu stále vďaka hrdinom vernosti stále sú, ba naviac – dnes aj tí, ktorí vstúpili a rozhodli sa pre rehoľný život už v časoch náboženskej slobody. Ale ako to vlastne s tými počtami naozaj je? Tí, čo prežili, zažili boom rehoľných povolaní v 90-tych rokoch,  potom  sa  to  ustálilo.  Takmer  10  rokov  prežívajú rehole  stav,  kedy  je  prirodzená  úmrtnosť    v reholiach vyššia, než je počet nových povolaní. Za posledných 30 rokov však na Slovensko prišli mnohé nové rehole, ktoré tu v 50-tych rokoch neboli a ktorých sídla sú roztrúsené po celom svete, tieto založili svoje komunity aj tu. A tak vznikla zaujímavá situácia, že z celkového počtu 2 736 rehoľných osôb žije 46 % iba v 8 najväčších reholiach, ktoré vykazujú už desiatky rokov svoje počty nad 100 členov na jeden inštitút. Najviac – až 34 – je na Slovensku prítomných maličkých jedno- či dvojkomunitných  reholí,  v ktorých  žije  celkom  268  rehoľníkov,  t.  j.  10  %  zo  všetkých. A v ostatných veľkostných kategóriách je to takto:

Z celkového počtu dnes žijúcich 2 736 rehoľných osôb je:

Vývoj počtu povolaní celkom na Slovensku sa v KVRPS podarilo zdokumentovať takto:

Všeobecne možno konštatovať, že mužské rehole sú mladšie ako ženské. A v oboch týchto skupinách reholí platí aj to, že nástupom do dôchodku sa ich aktívna činnosť nekončí.

Rehoľníci a rehoľníčky žijú celkom v 419 rehoľných komunitách na Slovensku, aj mimo neho. Mnohým slovenským vedeniam reholí podliehajú do kompetencie aj ich organizačné jednotky v Čechách, Maďarsku, na Ukrajine, v Kazachstane, na Sibíri a inde. Pôsobia na všetkých poliach pôsobenia, kde ich posiela Boh a vytvára podmienky Cirkev – cez vlastné rehoľné inštitúty, ktoré sa snažia verné dôvodom svojho založenia rozvíjať vlastné diela, alebo posielať svojich členov tam, kde svojím poslaním môžu slúžiť pre dobro iných a spoločnosti, no hlavne pre Boha a s jeho pomocou. Vzaté optikou  cirkevného  členenia   územia  je  najviac  mužských  a ženských  komunít   v Bratislavskej a Košickej  arcidiecéze, silné zastúpenie majú tiež v Nitrianskej  a Spišskej diecéze. Niečo vyše 330 osôb žije  roztrúsených v zahraničí, z toho 153 ako misionári na skutočných misijných územiach na 55 miestach v Európe a 15 miestach mimo Európy. A takto je to podrobnejšie podľa druhov reholí na Slovensku a v členení na rímskokatolícke (RKC) a gréckokatolícke (GKC) rehoľné komunity:

V školstve, vo vzdelávaní a výchove sa deťom, mládeži i dospelým venuje 1050 občanov SR, ktorí majú status „rehoľná osoba“. Viac ako polovica z tohto počtu to robí bez príjmu, popri inej práci, jednoducho grátis. Rehoľné inštitúty zriadili spolu 42 rôznych inštitúcií, v ktorých sa venujú vzdelávaniu a výchove – sú medzi nimi školy všetkých druhov, internáty, aj iné organizácie. Rehole sú oficiálnym zriaďovateľom 27 škôl a školských zariadení. Tri najsilnejšie zastúpené rehole v školstve sú uršulínky, dominikánky a piaristi a v práci s mládežou vyniká saleziánska rodina.

V zdravotníctve je činných spolu 127 rehoľných osôb. Dve najväčšie zariadenia zriadili alžbetínky – Onkologický ústav v Bratislave a milosrdní bratia so svojou Univerzitnou nemocnicou a poliklinikou v Bratislave. Záujmu presahujúcemu kapacity sa však tešia aj priekopníčky mobilného hospicu v Bratislave – sestry vincentky, ako aj sestry satmárky, ktoré zriadili prvý rehoľný kamenný hospic pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia v Trenčíne. Počet pracovných miest, ktoré rehole vo svojich dielach vytvorili a obsadili najmä nerehoľnými zamestnancami v týchto dvoch silových rehoľných rezortoch, nie je predmetom tohto sčítania, ale sú to tisícky vytvorených pracovných miest, ku ktorým sa radia aj tie z nasledujúcej oblasti sociálnych činností najrôznejšieho druhu.

V sociálnej sfére je činných 326 rehoľníkov a rehoľníčok, takmer polovica z nich dobrovoľníckou neplatenou formou. Desiatka z nich sa venuje utečencom a asi 35 osôb Rómom. Kvôli poskytovaniu sociálnych služieb zriadili rehoľné inštitúty spolu 19 osobitných organizácií, v ktorých zaostrili na rôzne cieľové skupiny: núdznych, deti, ľudí bez domova, no najviac na seniorov, chorých a zdravotne postihnutých. Sociálnu službu rozvíjajú rehole aj vo vlastných radoch – s pomocou KVRPS sa na 24 miestach na Slovensku, v konkrétnych rehoľných komunitách venujú vlastným odkázaným  členom. Celkovo dnes ide o opateru 395 starých a chorých rehoľných sestier (z celkového počtu cca 733 sestier v dôchodkovom veku). Za účelom zabezpečenia ich starostlivosti boli vytvorené pracovné miesta pre 182 osôb, pričom personál je zmiešaný, zhruba 24 % zamestnancov v prevádzkach domácej starostlivosti o rehoľníčky tvorí civilný personál.

Podstatná činnosť mužských reholí sa realizuje ako pastorácia v rôznych podobách. V nej je zapojených 545 rehoľných kňazov.  Títo poskytujú rôzne duchovné služby cez zverené farnosti, ale aj v ďalších 25 zariadeniach zriadených mužskými rehoľami a spolu so sestrami v ďalších 7 zariadeniach, prevažne zameraných na rôzne duchovné pobyty alebo vydavateľskú činnosť. Nezabúdame ani na misijnú činnosť, kde sú zapojené mužské i ženské rehole. Najviac misionárov vyslali zo Slovenska na misijné územia bratia verbisti a misijné sestry, saleziáni, tiež jezuiti a sestry CJ. Spolu za všetky rehole sú sčítané údaje o pôsobení rehoľníkov a rehoľníčok v zahraničí tieto:

Podľa podkladov z reholí zostavil sekretariát KVRPS.

2 komentáre k "Štatistika reholí 2020"

  1. Dobry den,

    v tabulke mate uvedene, ze muzske rimskokatolicke rehole zaznamenali za minuly rok 18 vstupov do noviciatu, ale v grafe mate uvedenych iba 14 vstupov. Tie cisla Vam nesedia.

    Rovnako pri muzskych RK reholiach, ktore zaznamenali novicov dva roky po sebe mate uvedene cislo 3, skutocnost je taka, ze dva roky po sebe mali za rok 2020 novicov minimalne frantiskani, benediktini, piaristi, dominikani a kapucini a to je uz 5, cize ani tento udaj asi nie je spravny 🙁