Sväté premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (Mt 17, 1 – 9)

UVEDENIE DO MODLITBY BOŽÍM SLOVOM

(o. K. Wons SDS, Modlitwa Ewangelią na każdy dzień 1, str. 198 – 199)

Zotrvať v pevnom spojení s Ježišom

O čo prosím? O hlboké prežívanie Kristovej blízkosti

  • Predstavím si Ježiša a apoštolov, ktorí unavení putovaním pomaly vystupujú na vysoký vrch. Sadnem si vedľa nich, budem hľadieť na ich únavu a započúvam sa do ich rozhovorov.
  • Vrch je v Biblii symbolom miesta stretnutia sa s Bohom. Mám taký „vrch“ vo svojom každodennom živote? Mám svoje obľúbené miesto na stretnutie s Bohom? Aké je to miesto? Rozhodnutie modliť sa si vždy vyžaduje úsilie odpútať sa od povinností. Je to boj s tým, čo ma vnútorne rozptyľuje, a snaha o stíšenie. Snažím sa o to?
  • Kristus vzal apoštolov na vrch „šesť dní“ po tom, ako im predpovedal, že bude trpieť a bude zabitý. V ich srdciach vládol smútok, skľúčenosť a neistota.
  • Pripomeniem si situácie zo svojho života, keď som sa dozvedel(a) niečo veľmi bolestivé a začal(a) som byť skľúčený(á) a smutný(á). Dokázal(a) som sa vtedy rozprávať s Bohom o svojich bolestných pocitoch? Viem si spomenúť na modlitbu, ktorá v čase veľkého smútku a úzkosti vniesla do môjho srdca pokoj?
  • Budem adorovať Ježiša, ktorý stojí pred apoštolmi premenený, v celej kráse… Ožiarení Kristovou zázračnou podobou sa mu zverujú so svojím veľkým šťastím: „Pane, dobre je nám tu…“ (4).
  • Spomeniem si na svoje najhlbšie prežité modlitby, keď som zakúsil(a) zvláštnu blízkosť Boha a žasol (žasla) som nad jeho krásou. Za akých okolností sa to stalo?
  • „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho…“ (5). Otec ma pozýva na časté stretnutie s milovaným Ježišom v modlitbe. Poprosím Otca, aby mi pomohol zotrvať v modlitbe srdca: „Ty si môj milovaný Ježiš!“

Helena Dudová, OSsR

Publikované s láskavým dovolením redakcie časopisu Misionár.