V Bratislave sa konala Konferencia o zasvätenom živote

Zhrnúť, oceniť a sprítomniť prácu, život a svedectvo tisícok ľudí, ktorí dnes žijú v zasvätenom živote, ale aj zamyslieť sa nad tým, čo môže tento spôsob života priniesť dnešnému svetu, je cieľom medzinárodnej konferencie, na ktorej sa v Bratislave dňa 9.apríla stretli zástupcovia cirkevného, verejného a akademického života. Na sympóziu v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity sa pozreli na život zasvätených z viacerých pozícii, ktoré zastávajú rozličné osobnosti doma i vo svete. Na podujatí sa zúčastnili viacerí biskupi a stovka rehoľníkov z rôznych reholí, kongregácií a sekulárnych inštitútov. Potvrdili, že konferencia je nielen príležitosťou pre diskusiu o ďalších formách spolupráce na rozličných úrovniach, ale ale príležitosťou na to, aby boli obe strany vzájomne aktívnejšie pri budovaní osobných vzťahov a nových projektov.
„Zasvätený život vo svojej podstate predstavuje osobité svedectvo a uskutočnenie bytostného ľudské povolania ku svätosti,“ prihovoril sa prítomným predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský. Pripomenul, že ak zasvätené osoby prežívajú svoje povolanie autenticky, vydávajú tým jedinečné svedectvo o Evanjeliu. Ich životný štýl je vo svete, v ktorom chýbajú mantinely a stáva sa všetko dovoleným, podľa arcibiskupa Zvolenského „provokáciou“, ktorú tento svet potrebuje. Dodal, že práve ona „predstavuje akoby kvas duchovnej obnovy“. Zasväteným osobám predseda biskupskej konferencie vyslovil vďačnosť za ich zasvätenie i profesiu „evanjeliových rád“, ktoré označil za svedectvo lásky. „Máme dôveru vo vás, milí zasvätení bratia a sestry, čo ste si vyvolili tento životný stav, ktorý je osobitným Božím darom pre Cirkev,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský vystúpil po pozdravoch provinciála slovenských jezuitov Rudolfa Uhera SJ a rektora Trnavskej univerzity Mareka Šmída. Príhovor apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu prečítal jeho sekretár o. Marcel Cibík. Osobný pohľad na život reholí po páde komunizmu priblížil košický eparcha Mons. Milan Chautur. O tom, čo dala jezuitská formácia a ako z nej dnes čerpá prítomným predstavil sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ SJ. Rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme P. Miroslav Konštanc Adam OP hovoril o možnostiach zosúladenia akademickej hodnosti s životom kňaza – dominikána. Na sympóziu, ktorého súčasťou bola i panelová diskusia, vystúpili i dekan Teologickej fakulty TU P. Miloš Lichner SJ, sr. Dáša Kráľová FMA a Mons. Marián Gavenda.

Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Zasvätený život – skutočnosť či mýtus? sa uskutočnila pri príležitosti prebiehajúceho Roka zasväteného života. Zorganizovali ju Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave, Konferencia biskupov Slovenska, Konferencia vyšších mužských a ženských reholí na Slovensku.

zdroj.tkkbs.sk