V júni sa v Badíne po roku a pol stretol Internoviciát

Kvôli pandémii sa spoločné stretnutia rehoľných noviciátov pod názvom Internoviciát nekonali takmer rok a pol. Zvažovala sa aj možnosť online stretnutí, ako je to teraz bežné, ale napokon sa v jeseni 2020 rozhodli pre prorockú víziu sestry satmárky Brigity Puchalovej, ktorá navrhla, aby sa v lete 2021 zorganizovalo dlhšie stretnutie, ktoré by v sebe spojilo všetko to, čo bolo naplánované na štyri stretnutia, na ktorých boli vopred dohodnutí.

A tak – hoci v komornejšej zostave a nie všetci na celý čas – sa podarilo Internoviciátu stretnúť v týždni 7. – 13. 6. 2021 v Badíne v Dome Xaver. Organizačne stretnutie pripravila sestra Brigita s tímom. Hosťami a prednášajúcimi boli o. František Hylmar, SJ s témou Exámen (v dňoch 7. – 9. 6.) a s. Fides Strenková, CJ s témou Biblia a zasvätený život (v dňoch 9. – 13. 6.).

Spolu sa stretnutia zúčastnilo dvadsať formátorov a formovaných, hoci nie všetci boli prítomní celý čas. Jadro tvorilo 8 noviciek a postnoviciek a ich 3 magistry. K dominikánovi fr. Reginaldovi sa pridal ich novic a o. Peter, (novicmajster redemptoristov) a s. Zdenka, ktorá má na starosti formáciu u uršulínok. Na začiatku stretnutia, v prvých dňoch bola prítomná aj s. Renáta Jamborová, SSS, vedúca subkomisie, s. Letícia za sestry Congregatio Jesu, s. Tatiana za krížové sestry a počas týždňa sa nakrátko zastavila s. Agnesa Jenčíková, CJ, predsedníčka Teologicko-spirituálnej komisie KVRPS, pod ktorú patrí tím Internoviciátu.

Jezuita o. Hylmar vo svojich prednáškach predstavil vzácnu modlitbu exámen a prakticky ich do nej vovádzal. Animoval dve adorácie krokmi exámenu aj dve rozjímania imaginárnou formou a ponúkol body k sebareflexii po rozjímaní. Majstrovsky prepájal teóriu s praxou, učil reflektovať počuté a zažité, vovádzal do živej modlitby, do osobného vzťahu s Bohom.

Sestra Fides už v minulosti viackrát prednášala pre mladé sestry, takže program mala dobre premyslený. Texty pre prácu s Písmom ponúkala postupne, povzbudila sestry k tomu, aby sa do vybraného textu najprv začítali sami. Mnoho textov bolo dobre známych, ale prednášajúca ich vyzývala, aby ich čítali ako nové, akoby sa s nimi nikdy predtým nestretli. Neskôr im v prednáškach odkrývala dôležité motívy zasväteného života, ktoré by v tých textoch predtým nehľadali, alebo aspoň nie do takej hĺbky. Venovali sa témam ako – povolanie, sprevádzanie na duchovnej ceste, stretnutie a komunikácia, budovanie komunity ako rôznosti v jednote Ducha, cesta učeníka, Mária predstavujúca vzor viery ako cesty. Pre hlbšie porozumenie Písma je dôležité poznať dobovú kultúru a na niektorých miestach sa vracať k jazyku originálneho textu. Hoci takýto prístup nie je jednoduchý, so s. Fides účastníci dokázali prejsť aj úskalia gréčtiny tak, že odmenou pre nich boli nové vhľady do textov Písma a do tém o zasvätení. Na prehĺbenie toho, čo sa dozvedeli na prednáškach, slúžil čas, keď s tým všetkým mali zostať sami v tichu pred Bohom a neskôr svoje skúsenosti ešte zdieľali v skupinkách a prípadne aj v pléne.

Okrem prednášok sa Internoviciát stretával na modlitbách a liturgii v kaplnke, v jedálni pri jedle a káve, na prechádzkach v záhrade, nechýbala ani hravosť a trochu šantenia. Spoločnú časť programu zvykli zakončiť večer tichou adoráciou vystavenej Sviatosti a kompletóriom. Dávali tým najavo, kto ich spája, vedie po ich individuálnych cestách a tiež kto je v centre vzájomnej spolupráce.

Spolupráca sa začína vzájomným ľudským poznaním. Kvôli tomu, že stretnutie bolo rozdelené na bloky, vzájomnému spoznávaniu sa venovali čas na začiatku stretnutia a potom ešte aj v piatok – najprv v dvojiciach a potom spolu. Sobotné dopoludnie strávili na výlete. Odviezli sa do neďalekej obce Hronsek a navštívili miestny drevený artikulárny kostol, ktorý je pamiatkou UNESCO. Výklad im poskytla miestna evanjelická pani farárka. Zvyšok dopoludnia strávili príjemnou prechádzkou po lese a lúkach za dedinou Hronsek smerom na Sampor. S benediktínmi v Sampore boli vopred dohodnutí, že v nedeľu k nim prídu na svätú omšu. Bol to milý spôsob ako aspoň na chvíľu stretnutie Internoviciátu prepojiť aj s formáciou u benediktínov a s ich magistrom Igorom.

Formátori mali tiež svoje stretnutie a okrem toho dostatok priestoru na zdieľanie svojich skúseností, ale aj otázok.

V nedeľu po poslednej prednáške vyjadrovali svoje dojmy z celého stretnutia, dávali spätnú väzbu a vyjadrovali poďakovanie za obohacujúci spoločný čas. Lúčili sa s nádejou, že hoci pandémia ešte neskončila, budú sa môcť pravidelnejšie stretávať a navzájom sa podporovať.

Renáta Jamborová, SSS