V Košiciach bude túto nedeľu benedikcia dvoch kandidátok Ordo virginum

Ordo virginum (rád panien) prežíva v súčasnej cirkvi svoju renesanciu. V histórii Košickej arcidiecézy sa táto slávnosť benedikcie dvoch kandidátok bude konať prvýkrát v Nedeľu Božieho milosrdenstva, 28. apríla 2019, o 15.00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Už prvokresťanská Cirkev mala zvyk zasväcovať panny. Postupom času tento zvyk ustúpil do úzadia. Súviselo to s rozšírením skôr rehoľného spôsobu života. Po Druhom vatikánskom koncile možno v Cirkvi badať znovu-oživenietejto formy zasväteného života.

Na rozdiel od rehoľných rádov a sekulárnych inštitútov však Ordo virginum nemá pevné pravidlá ani štruktúru spoločenstva. Zasvätená panna nevstupuje do žiadneho nového spoločenstva. Jej komunitou je diecéza. Stav zasvätených panien nemá ani nejakého konkrétneho zakladateľa alebo zakladateľku. Jej zakladateľkou je samotná Cirkev, ktorá sa inšpirovala tajomstvom Máriinho života.

Zasvätené panny žijú vo svete, hoci nie sú „zo sveta“. Majú svoje civilné povolanie a zároveň modlitbou a službou miestnej cirkvi žijú svoje zasvätenie.

Toto povolanie je povolaním v Cirkvi. Zasvätená panna je žena zasvätená Bohu v službách Cirkvi. Biskup ju slávnostným liturgickým obradom zasväcuje Bohu. Prvou úlohou zasvätenej panny je modlitba. Preto im biskup pri benedikcii panien odovzdáva knihu dennej modlitby Cirkvi (breviár). Vyjadruje tak povolanie k modlitbe, ktoré je vlastné všetkým zasväteným osobám.

Zasvätená panna sa podieľa na živote miestnej cirkvi. Benedikciou panny sa vytvára duchovné a právne puto medzi zasvätenou pannou a diecéznym biskupom. Okrem toho, že slúži diecéze svojou modlitbou, spolupracuje na zvestovaní evanjelia a podľa svojich vlastných chariziem, veku, profesie i spirituality vykonáva rôzne služby (napríklad v katechéze, v katolíckej škole, v pastoračných službách vo farnosti či diecéze, v charitatívnej službe, pri liturgii a pod.). Podľa priania biskupa môže zasvätená panna prijať aj zamestnanie v Cirkvi alebo zostať vo svojom civilnom povolaní. Vo voľbe osobnej spirituality sú zasvätené panny slobodné.

Rozhodnutie pre tento spôsob života musí byť preskúmané. Na to slúži obdobie prípravy. Obsahom prípravy je zoznámenie sa s históriou a spôsobom života zasvätených panien, prehĺbenie duchovného života a uvedenie do služby v Cirkvi. Kandidátka má svojím vekom, životnými skúsenosťami a charakterovými vlastnosťami poskytovať záruku, že vytrvá v mravne čistom živote, ktorý bude venovať službe Cirkvi a blížnemu. Benedikcia sa zvyčajne koná v slávnostný deň v katedrále, najlepšie vo veľkonočnej oktáve. Slávnosti predsedá diecézny biskup.

Ordo virginum má aj svoju webovú stránku, kde sa záujemkyne o tento starobylý spôsob zasvätenia môžu dozvedieť viac.