V Mníchove sa stretli provinciáli saleziánov zo Strednej a Severnej Európy

4.–7. mája sa v provinciálnom dome v Mníchove uskutočnilo stretnutie provinciálov regiónu Európa Stred a Sever (do ktorého patrí aj slovenská provincia) pod vedením regionálneho radcu dona Tadeusza Rozmusa. Účastníci zdieľali skúsenosti, zisťovali, ako môžu zvýšiť úroveň spolupráce a pozreli sa na nové spôsoby pastorácie korešpondujúce s novými výzvami globalizovanejšieho sveta.

Témou stretnutia bola 27. Generálna kapitula a osvojenie si jej obsahov. Prítomní boli štyria hlavní radcovia z oblastí pastorácie povolaní, pastorácie mládeže, misií a sociálnej komunikácie. Každý hovoril o výzvach a prioritách poslania v Európe vo svetle 27. GK.

Účastníci sa rozdelili do štyroch skupín, v ktorých počúvali príspevky štyroch radcov a potom sa rozprávali spoločne. Provinciáli ocenili prítomnosť radcov a príležitosť adresovať im témy, ktoré ich zaujímali.

Ďalšími témami boli Projekt Európa a niektoré konkrétne iniciatívy, ktoré dobre fungujú v nemeckej provincii, prezentácie o súčasnej situácii Don Bosco Youth-net a niektorých konkrétnych saleziánskych diel v Nemecku. Navštívili tiež výchovné centrum Salesianum, saleziánsku farnosť a saleziánske vydavateľstvo v Mníchove.

Tretia hlavná téma sa týkala organizácie a riadenia regiónu Európa Stred a Sever. Don Rozmus zhrnul diskusiu, v ktorej vyzdvihol očakávania vyjadrené počas výmeny skúseností z rôznych provincií, hľadanie spôsobov, ktorými môže regionál asistovať provinciám a hodnotu priameho zdieľania s radcami, ktorí boli prítomní. Tiež zdôraznil potrebu spolupráce s laikmi a s celou saleziánskou rodinou.

Slovensko na stretnutí zastupoval provinciál don Jozef Ižold. Prítomný bol aj bývalý provinciál Slovenska a súčasný provinciál ukrajinskej provincie východného obradu, don Karol Maník.

(Zdroj www.saleziani.sk, -rh-)