V Ríme sa konalo sympózium sekulárnych inštitútov s témou Inak a medzi

V dobe, keď tvárou v tvár ťažkostiam môže prísť„pokušenie izolovať sa vo svojich pohodlných a bezpečných ambíciách“, je potrebné „konať“„byť“ vo svete ako „meniaca sa prítomnosť v evanjeliovom zmysle“. Toto je poslanie, ktoré adresoval pápež František účastníkom sympózia, ktoré prebiehalo v dňoch 28. a 29. októbra v Ríme na Patristickom inštitúte Augustinianum na tému „Inak a medzi. Sekulárne inštitúty: príbehy nadšenia pre Boha a pre svet“. Sympózium organizovala Talianska konferencia pre sekulárne inštitúty pod patronátom Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a Spoločnosti apoštolského života.

Svätý Otec vo svojom posolstve pripomenul 70. výročie od vydania apoštolskej konštitúcie Pia XII. Provida Mater Ecclesiae, ktorú charakterizoval ako „v určitom zmysle ‚revolučnú‘, keďže v nej načrtol novú formu zasvätenia pre veriacich laikov a diecéznych kňazov povolaných žiť evanjeliové rady v sekulárnosti.“

Dodal, že „novosť a plodnosť sekulárnych inštitútov teda spočíva v prepojení zasvätenia a sekulárnosti, praktizujúc apoštolát svedectva, evanjelizácie – špeciálne pre kňazov – a kresťanskej angažovanosti v občianskom živote – špeciálne pre laikov, k čomu sa pridáva bratstvo, ktoré bez toho, aby bolo vymedzené životom v komunite, je skutočne pravým spoločenstvom.“    

Pápež František členom a členkám sekulárnych inštitútov ďalej pripomenul, že sú pozvaní byť „v Kristovi a v jeho Duchu pokornými a zanietenými nositeľmi zmyslu sveta a jeho dejín.“ Majú prinášať „do sveta, do situácií, v ktorých sa nachádzajú, slovo počuté od Boha. A to je to, čo charakterizuje pravý zmysel laickosti: vedieť povedať to slovo, ktoré Boh chce povedať o svete. Kde „povedať“ neznamená natoľko hovoriť, ako skôr konať.

V závere svojho posolstva adresovaného sekulárnym inštitútom Svätý Otec odporučil niektoré duchovné postoje, ktoré im môžu pomôcť na ich ceste a zhrnul ich do piatich slovies: modliť sa, rozlišovať, zdieľať, dodávať odvahu a mať sympatiu.

Zdroj: RV

-msk-