200. výročie obnovenia Spoločnosti Ježišovej

Spoločnosť Ježišova si v tomto roku 2014 pripomína významné výročie – 200 rokov od svojho obnovenia. Jezuitská rehoľa bola celosvetovo obnovená 7. augusta 1814 bulou pápeža Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum. Stalo sa tak po vyše 40 rokoch od jej zrušenia pápežom Klementom XIV. v roku 1773. Generálny predstavený jezuitov P.  Adolfo Nicolás SJ v liste vydanom 14. novembra 2013 pozval všetkých členov i spolupracovníkov rehole, aby si významné jubileum pripomenuli s pokornou a úprimnou vďačnosťou Pánovi, s túžbou učiť sa z dejín a prežiť ho ako príležitosť pre duchovnú a apoštolskú obnovu.

Slávenie tohto jubilea prebieha v Spoločnosti Ježišovej od sviatku Najsvätejšieho mena Ježiš 3. januára 2014, ktorý je titulárnym sviatkom Spoločnosti Ježišovej, do 27. septembra 2014, výročia potvrdenia Spoločnosti v roku 1540. Radostným vstupom do jubilujúceho roka  bolo slávenie eucharistie Svätým Otcom spolu s vyše tristo rehoľnými spolubratmi v rímskom kostole Chiesa del Gesú. Svoju homíliu Svätý Otec zameral na Ježišovo zrieknutie sa seba samého, jeho „vyprázdnenie“, ktoré predstavuje vzor pre každého jezuitu. Za podmienku správnej orientácie Spoločnosti Ježišovej pápež označil otvorenosť voči Bohu, ktorý je Bohom prekvapení, ktorý vždy prevyšuje naše predstavy – Deus semper maior. Práve z tohto dôvodu „byť jezuitom znamená byť človekom s myslením, ktoré nie je úplné, s otvoreným myslením, pretože premýšľa vždy s pohľadom na horizont, ktorým je vždy väčšia sláva Boha, ktorý nás ustavične prekvapuje.“ Toto sa prejavuje ako „svätý nepokoj“, v neustálom „hľadaní Boha preto, aby sme ho našli, a v jeho nachádzaní preto, aby sme ho znovu a neustále hľadali. Tento nepokoj nás pripravuje na prijatie daru apoštolskej plodnosti. Bez tohto nepokoja sme neplodní „ – zdôraznil Svätý Otec.

(Zdroj: RV, www.jezuiti.sk)

-sc-