23. generálna kapitula FMA

V Ríme sa v dňoch od 8. septembra do 15. novembra 2014 koná generálna kapitula sestier saleziánok. Táto kapitula je v poradí 23. a zúčastňuje sa na nej 194 sestier a Slovensko zastupuje provinciálna predstavená saleziánok  sr. Jana Kurkinová a vikárka sr. Monika Skalová. Témou generálnej kapituly je Byť s mladými domom, ktorý evanjelizuje.
Na otázku, aké obzory môže otvoriť táto téma pre budúcnosť Inštitútu FMA, odpovedala generálna predstavená sr. Yvonne Reungoat: „Obzory budúcnosti inštitútu sú tie, ktoré vedú k revitalizácii saleziánskej charizmy. V dnešnej dobe sa silne vníma potreba cítiť sa doma, čiže mať oporné body: afektívne, spoločenské, príslušnosť, isté a zdieľané hodnoty. Osamotenosť rodiny, ktorá je často bezbranná a krehká, labilné vzťahy medzi ľuďmi, cudzota, uzavretie sa do seba ako obrana – to robí ľudí osamelými a dezorientovanými.
Horizonty do budúcnosti sú teda v línii charizmy, ktorej základným prejavom je rodinný duch; rodina, ktorú chceme mladým ponúknuť a kde sa môžu cítiť prijatí, milovaní, ocenení, kde môžu prevziať zodpovednosť za seba aj za iných. Mladí nie sú iba predmetom našej starostlivosti, ale môžu byť aj protagonistami kultúrnej a spoločenskej zmeny vo svetle evanjelia.“

(Zdroj: www.salezianky.sk)