Baziliánky si zvolili novú generálnu predstavenú z Rumunskej provincie

Témou XI. Generálnej kapituly sestier baziliánok bolo „Nové víno do nových nádob“. V ukrajinskom Pápežskom kolégiu svätého Jozafáta v Ríme sa od 8. do 19. júla 2019 zišlo 43 delegátok z 13 provincií, viceprovincií a delegatúr. Zo Slovenska sa na zasadaní zúčastnili 4 delegátky. Novou generálnou predstavenou sa stala 49-ročná sestra Marcela Runcan, OSBM z Provincie Nepoškvrneného Srdca P. Márie z Rumunska.

Podľa konštitúcií Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého sa generálna kapitula, ktorá je najvyšším riadiacim orgánom rehole, schádza každých šesť rokov s cieľom zvoliť generálnu predstavenú a jej radkyne na ďalšie šesťročné obdobie. Ďalším dôležitým cieľom kapituly je zaoberať sa vnútornými záležitosťami rádu. Mottom kapituly sa stali Ježišove slová: „Žíznim“ (Jn 19, 28). Spomínaná téma i motto sú zobrazené v erbe kapituly.

Sestry baziliánky prišli do Prešova r. 1922 zo Stanislavova (dnes Ivano-Frankivsk, Ukrajina). V súčasnosti pôsobia na Slovensku v dvoch provinciách: v Provincii Bolestnej Matky Božej so sídlom v Prešove a vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Sečovciach (spolu asi 70 sestier). Sestry vedú vlastnú zdravotnícku školu v Prešove a dievčenský internát, vyučujú náboženstvo na školách, pomáhajú vo farnostiach výzdobou chrámov, šitím kňazských rúch a liturgických potrieb, vedením detských speváckych zborov, biblických krúžkov a pracujú na biskupských úradoch.

Viac o priebehu kapituly nájdete v článku na tkkbs.sk