Benedikt XVI.: Benediktovo evangelium

Kniha je šikovnou a veľmi prístupnou antológiou príhovorov, ktoré predniesol Benedikt XVI. pri rôznych príležitostiach svojho pontifikátu. Homílie na úryvky zo všetkých štyroch evanjelií sú zoradené tak, že zodpovedajú sledu udalostí Ježišovho pôsobenia od zvestovania až po nanebovstúpenie. Voľne tak mapujú i priebeh liturgického roka. Chronologický sled však nie je jediným kritériom, ktoré viedlo editora pri výberu textov z početných Benediktových homílií. Z vybraných úryvkov je zrejmé, že súvisia s novozákonnými textami, ktoré sú Benediktovi XVI. obzvlášť blízke. Práve z tohto dôvodu nesie kniha názov Benediktovo evangelium. Čitateľ totiž otvára evanjelium akoby „Benediktovými rukami a číta ho jeho očami.“ Máme tu pred sebou vlastne akúsi „autobiografiu“ pápeža, ktorý sa konfrontuje s textami, ktoré má najradšej. Hoci sa nám v týchto riadkoch prihovára vzdelaný teológ, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery a emeritný pápež, jeho konfrontácia s Ježišovým slovom v žiadnom prípade nie je vzdialená bežnému životu obyčajného kresťana. Benediktove úvahy sa rodia z autentického dialógu medzi posolstvom evanjelia a svetom, ktorý nás obklopuje.
Viaz., 190 str., Paulínky 2014