Benediktín Jozef: Adorácia nás učí pokore, odpútaniu sa od samých seba

Jeden zo spôsobov modlitby je adorácia. O adorácii poskytol pre TK KBS rozhovor benediktín žijúci na Sampore otec Jozef Brodňanský. Podľa neho si treba uvedomiť, že modlitba adorácie neponúka len čas s Bohom, ale postupne tvorí osobný vzťah. Nie je kvantitou. V ňom nejde o množstvo času, ale o dotyk s láskou, ktorá nás premieňa aj namáhaním sa pre ňu.

Čo je to adorácia?

Na túto otázku by sa dalo obsiahlo reagovať, no poslaním mnícha je viac prax ako teória, lebo tam,  kde je veľa slov, je vždy aj viac hriechu. Azda aj preto Ježiš vystríha zbožných ľudí od mnohých slov pri modlitbe. Aj  s vedomím  nedokonalosti ponúkam sčasti osobnú skúsenosť. Ako pomocníkov som si zvolil súčasný Katechizmus katolíckej cirkvi a niektorých učiteľov umenia modlitby. Nepíšem to ako nimi fundamentalisticky ohúrený človek, ale ako milo prekvapený hľadač modlitby srdca. V Katechizme nájdeme mnoho duchovných textov o adorácii. Ponúkam tri z nich v  stručnej forme. Pre osobnú lektúru uvádzam aj ich paragrafy.

KKC 2096 Adorácia (klaňanie sa) je hlavným úkonom čnosti nábožnosti nad všetkým čo jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú lásku: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Lk 4,8), hovorí Ježiš, citujúc Deuteronómium.

KKC 2097 Klaňať sa Bohu (2807) znamená s úctou uznávať „ničotu stvorenia“, ktoré jestvuje jedine vďaka Bohu …ako Mária v Magnifikate chváliť ho, velebiť ho a seba pokorovať… Adorácia  oslobodzuje človeka od uzavretia sa do seba,  od modloslužby sveta.

KKC 2098 Úkony viery, nádeje a lásky  sa uskutočňujú v modlitbe. Povznesenie ducha k Bohu je výrazom našej adorácie Boha modlitbou chvály a vzdávania vďaky, príhovoru a prosby. Modlitba je podmienkou, aby sme mohli zachovávať Božie prikázania. Treba sa stále modliť a neochabovať (2742) (Lk 18,1) .

Utvrdenie cez Magnifikat:

Možno so mnou budú viacerí čitatelia súhlasiť, ak si dovolím podčiarknuť, že adorácia je hlavný úkon nábožnosti, ktorým Ježiš dôrazne  určuje smer pokušeniam (Lk 4,1-13). Slovami chválospevu skrze Bohorodičku ponúka jednu z ciest k adorácii Boha. Z poradia ľudských tém tu dominuje chvála a veleba. Je užitočné si uvedomiť, že aj keď štruktúra Máriinho chválospevu v štruktúre nepredkladá známe poradie, to poradie má svoj význam: 1.najprv chvála, 2. potom vďaka, príhovor a 3. napokon  prosba. Často si  tu sami  vytvárame modlitbový neporiadok, ak je prosba hlavným dôvodom a cieľom našej modlitby. Správne poradie pomáha našej vnútornej  slobode. Práve táto sloboda je tá, ktorá nás neskôr obdarúva odvahou konať ako pokorný a nebyť upokoreným až do vlastného  znechutenia,  a teda nakoniec nečinným v praktickom živote. Toto sú  teoretické poznatky.

Ako sa modliť pri adorácii?

Môžeme spoločne uvažovať, ako sa stať sa vnútorne, ale aj reálne ochotným modliť sa adoráciou. Skoro každý z nás v tejto fáze  prechádza dvoma hlavnými etapami modliaceho sa človeka. Prvou, keď sa učím od iných  akým byť počas modlitby a ďalšou, aký naozaj som v Bohu počas modlitby. Najťažšie je venovať viac pozornosti svojho srdca nie sebe, ale jedinému prameňu modlitby, ktorým je Boh vo mne. Zdá sa to ľahké ako jednoduchá fráza,  ale je to ťažké ako cesta. Už svätý Augustín vedel, že najbezpečnejší stav mysle pre človeka pri modlitbe je „ochudobňovanie ducha“  aj „ducha v modlitbe“, teda, že som žobrák.

KKC 2559 „Modlitba je povznesenie duše k Bohu …“ Z akej pozície hovoríme, keď sa modlíme? Z výšok našej pýchy a našej vlastnej vôle alebo „z hlbín“ (Ž 130,1) poníženého a skrúšeného srdca? (Rim 8,26) Je predpokladom, aby sme dostali nezaslúžený dar modlitby: Človek je pred Bohom žobrák.

René Voilaume, nasledovník Charlesa Foucaulda opisuje dve cesty modlitby a „ochudobňovaní“ ducha. V prvej sa nám modlitba javí skôr ako naše osobné dielo. Viera podopieraná a oživovaná pocitmi sa snaží vnútiť našim zmyslom, fantázii a rozumu postoj Božieho dieťaťa. Nerodí sa  spontánne a nie je pre nás prirodzený. Používame modlitby svätých ľudí, privlastňujeme si ich pocity voči Bohu, i keď nie sme pred Ním ešte úplne sami sebou.  V tejto etape dominuje modlitba ako myslenie a bytie v zmyslových predstavách. Boháč z  chrámu niečo o tom vie (pozri Lk 18,10-14).

Postupne prichádza čas „ochudobňovania“ ducha v akte modlitby, ktoré je odpútaním sa od vecí, sebazničením, pomalým dozrievaním osobnosti mimo sféru  zmyslov. Umučenie Ježiša tu pomaly preniká do nášho života a to sa odráža na našej modlitbe. Potrebujeme sa stať pred Bohom skutočne chudobní duchom. Je to v rozpore s obdobím, keď sme sa učili byť pred Ním tým, kým ešte nie sme. Namiesto pretláčania nášho vedomia do modlitby sa učíme postupne a pomaly prijímať to, čo sme jednoducho naozaj schopný, a to je aj naša neschopnosť k modlitbe. Učíme sa teda odovzdávať sa Bohu. Spoliehať sa na Neho nie v slovách a pocitoch, ale v bolestnej pravde o  nás z kríža našej biedy.

Vtedy nastupuje druhá etapa, na ktorú sa vzťahuje všetko to, o čom hovorí modlitba žobráka (Lk 18,13). Nejestvuje konflikt medzi týmito dvoma formami modlitby, ani to nie je náuka dvoch odlišných ciest, ale sú to jednoducho dve etapy tej istej cesty. Je teda pochopiteľné, že niet výraznej hranice medzi prvou a druhou a možno by bolo treba najprv napísať modlitbu chudobných ľudí, aby skrze jej bezprostrednosť a jednoduchosť bolo možné lepšie vysvetliť prvú etapu. Tá je z nutnosti viacej rozumová a prepracovaná. Musíme v nej dať viac zo seba, upevňovať našu vieru, cvičiť vôľu v námahe milovania, aby sme jedného dňa došli k jednoduchosti a k ochudobneniu. Len ono nás môže urobiť chudobnými duchom v prítomnosti Boha v čase našej modlitby.

Nie je adorácia únikom zo sveta?

Ak by bol únik možný, tak sa mýlia tí, pre ktorých je hodina adorácie ťažkou a namáhavou úlohou. Najčastejšie sme počas nej vydaní napospas roztržitosti, starosti, problémom a konfliktom, ktoré nás sužujú dokonca aj vtedy, keď sa nám podarí  na nejaký čas od nich odpútať. Zanechávajú v nás pocit vnútornej prázdnoty. Snažíme sa „vydržať“ celý čas v kaplnke, kde modlitba v našom ponímaní naberá podobu obety – námahy, ktorú sa odhodláme priniesť Pánovi. Modlitba je pre mnohých z nás oveľa ľahšia na začiatku rehoľného života. Onedlho sa však objavuje „prázdnota“. Zvykáme si na ňu, hoci v hĺbke našich sŕdc drieme vedomie, že by sa možno dalo niečo urobiť – ale ako…?Tu niet úniku. Skúsme si položiť  ďalšiu z predložených otázok.

Čo sa deje v adorácii? Môžeme povedať, že  sa Božia svätosť dotýka celého nášho života?

V adorácii sa deje pravda o nás a nemusí byť vôbec príjemná. Učíme sa, že priebeh adorácie môžeme mať ako skúsenosť, že ju máme pod kontrolou aspoň v úvode. Všetko, čo neskôr  nasleduje, je však  pravda o našej prázdnote a túžbe po naplnení Bohom. V tom všetkom je Boží zámer dotýkať sa  nás  Milosrdenstvom  v pravde. Práve toto ma už dlhé roky zasahuje ochotou adorovať  napriek mojej  slabosti adorovať. Znova a znova sa odhodlávať pre čas, keď sa Boh chce vo mne modliť a ja to neodškriepiteľne cítim. Ten Jeho dotyk sa nedá ničím nahradiť a ani sa v ňom mýliť v perspektíve celého ľudského príbehu.

Aké sú plody adorácie?

Predovšetkým je to náš život medzi ľuďmi. Adorácia nás učí pokore, odpútania sa od samých seba. Robí nás menej egoistickými: také predispozície srdca a mysle vyžaduje od nás láska k Bohu a k ľuďom, aby sme ich tak milovali, ako ich miluje Ježiš. Nedokázať priniesť úľavu a zmierniť morálnu biedu, ktorej sme svedkami aj v dnešných vojnách z hriechu, práve táto naša bezmocnosť nás hádže na kolená, a to nie v rezignácii alebo hľadaní najľahšieho riešenia situácie, ale preto, že si jasnejšie a plnšie uvedomujeme váhu k povinnosti modlitby, ktorú máme. Cítime potrebu premieňať naše utrpenie vyplývajúce z vedomia existencie zla, utrpenie znásobené pocitom vlastnej nemohúcnosti niečo urobiť.

Naša modlitba sa stáva až vtedy skutočnou, keď sa odpútavame od všetkého. Hľadíme jedine na Boha. Náš vzťah k ľuďom nás reálne pripravuje na modlitbu, môže v nás prebudiť veľkodušnosť, môže nám poskytnúť silnejšiu, bezprostrednejšiu motiváciu a v konečnom dôsledku dokáže nás povzbudiť na konci adorácie k ešte horlivejšej prosebnej modlitbe. Akékoľvek priblíženie sa k Bohu nemôže byť bezprostredným ovocím našich vzťahov so stvorenými bytosťami, lebo prístup nášho srdca k Božiemu srdcu  dáva len Milosť ako dar.

Ako často sa venovať adorácii?

Uvedomenie, že modlitba adorácie neponúka len čas s Bohom, ale postupne tvorí osobný vzťah. Nie je kvantitou.  V ňom nejde o množstvo času, ale o dotyk s láskou, ktorá nás premieňa aj namáhaním sa pre ňu.

Prichádza mi na myseľ veľmi sugestívny obraz matky, ktorá pozerá do kočiarika na svoje nemluvňa a často sa k nemu skláňa. Robí to toľkokrát, koľko ráz prichádza praktický impulz znova niečo preň urobiť. Nie je to len kvôli dobru dieťaťa, ale aj kvôli premene samotnej matky. To môže byť aj začiatkom pre každého, kto chce hľadať odpoveď, ako často sa odhodlať k úklonu adorácie v našom osobnom živote modlitby.

Zdroj: TK KBS
Foto: Martin Brodňanský