Buďte živým evanjeliom – výzva pápeža minoritom po generálnej kapitule

Bratstvo, umenšenosť, pokoj a zmierenie – to sú podľa Svätého Otca charakteristiky formy života rehole minoritov, ktorých 150 zástupcov prijal v pondelok 17. júna vo Vatikáne pri príležitosti ukončenia ich generálnej kapituly konanej od 25. mája v Assisi.

Svätá stolica nedávno schválila Rádu menších bratov konventuálov jeho obnovené Stanovy, výsledok práce minuloročnej mimoriadnej generálnej kapituly. Poukázaním na to Svätý Otec začal svoj príhovor pri dnešnom stretnutí:

„Stanovy vyjadrujú konkrétny spôsob nasledovania Krista, ako ho predkladá Evanjelium, absolútne pravidlo života pre všetkých zasvätených (…). Mňa veľmi oslovuje tá  Františkova rada bratom: „Hlásajte evanjelium, a ak to bude potrebné, tak aj slovami.“ Je to spôsob života. (…) Evanjelium je pre vás, drahí bratia, „regula a život“ (Sv. František, Regola bollata, I, 1) a vaším poslaním nie je nič iné než byť živým evanjeliom, «živou exegézou Slova» – ako povedal Benedikt XVI. (Posynod. exhortácia Verbum Domini, 83).“

Ďalej pápež František hovoril o dare bratstva. Prítomných minoritov vyzval, aby „živili svoje bratstvo s duchom svätej modlitby a nábožnosti, «čomu musia slúžiť všetky ostatné časné veci» (Sv. František, Regola bollata, V, 2):

„Bratstvo je dar, ktorý treba prijať s vďačnosťou. Je to skutočnosť, ktorá je vždy „v procese“, vo výstavbe, a ktorá si preto žiada prispenie všetkých, bez toho, aby sa niekto vyčleňoval alebo bol vylúčený; tu nie sú „konzumentmi“, ale staviteľmi (porov. Costit. gen. OFM Conv, 55, 5). Ide o skutočnosť, v rámci ktorej možno kráčať v neustálom zaúčaní sa, v otvorenosti k druhým, vo vzájomnej výmene. Je to realita pohostinnosti, pripravenosti a ochoty sprevádzať; realita, v ktorej je možné pristaviť sa v každodennom živote, aby sme pestovali ticho a kontemplatívny pohľad, a tak v ňom rozpoznali Božiu stopu…“ (Sv. František, Regola non bollata, IX, 11).

Svätý Otec hovoril aj o ďalšej charakteristike formy františkánskeho života, ktorá sa jemu osobne veľmi páči, a tou je „umenšenie“(tal. minorità). Podľa jeho slov je to „ťažká voľba, pretože sa stavia proti logike sveta, ktorá sa usiluje o úspech za každú cenu a chce obsadiť prvé miesta“. Tu pápež pripomenul sv. Františka:

František vás žiada, aby ste sa umenšovali podľa príkladu Ježiša, ktorý neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil (porov. Mt 20,27-28), a ktorý nám hovorí: «Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých» (Mk 10,43-44). Nech je to vaša jediná ambícia: byť služobníkmi, slúžiť jeden druhému.“

„Hlásajte pokoj“, pokračoval Svätý Otec v príhovore: „Františkánsky pozdrav, ktorý vás odlišuje, je „Pokoj a dobro!“, v hebrejčine „Shalom we tob“, čo môžeme dobre preložiť ako zmierenie: zmierenie sa so sebou samým, s Bohom, s druhými a so stvoreniami, čiže žiť v harmónii. V pokoji, ktorý prináša harmóniu. Je to zmierenie v sústredných kruhoch, ktoré vychádza zo srdca a rozširuje sa do vesmíru – ale v skutočnosti začína od Božieho srdca, od srdca Kristovho.“

Pápež vyjadril, že pokoj neznamená absenciu problémov, ale pokoj prichádza s prítomnosťou Boha v nás, ktorý sa prejavuje vo všetkom, čo sme a čo hovoríme. Preto vyzval bratov, aby boli nástrojmi milosrdenstva a poslami pokoja, predovšetkým životom a slovami.

Na záver audiencie Svätý Otec upozornil bratov, že k tomuto všetkému je nevyhnutné mať dobrú formáciu, celostnú formáciu, ktorá trvá celý život, „formáciu srdca, ktorá premení náš spôsob myslenia, cítenia a správania“. V tejto súvislosti pápež pripomenul potrebu solídnych formátorov, skúsených v načúvaní, ktorí vedú k Bohu.

Svätý Otec poďakoval novému generálnemu ministrovi, bratovi Carlosovi Trovarellimu za uistenie o ich modlitbách za neho a požehnal všetkým minoritským komunitám vo svete.

Zdroj: RV, Miroslava Holubíková