Budúcnosť reholí je v spolupráci

V línii tejto myšlienky sa v dňoch 25. – 26. februára 2019 zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková SSNPM, zástupkyňa predsedu KVRPS a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová FMA stretli s predstaviteľmi cirkevného ako aj verejného života.

V Košiciach navštívili vladyku Milana Chautura CSsR, predsedu Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločností apoštolského života pri KBS, oboznámili ho s rozbehom spoločnej Konferencie, podrobne hovorili o jej organizačnej štruktúre, o víziách a projektoch na posilnenie vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými inštitútmi zasväteného života ako aj o možných cestách spolupráce smerom k iným – v rámci Cirkvi i spoločnosti.

Na druhý deň sa v priestoroch apoštolskej nunciatúry v Bratislave stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Giacomom Guidom Ottonellom. V priateľskej atmosfére mu predstavili aktuálne témy zasväteného života na Slovensku, priblížili uskutočnené kroky smerujúce k zjednoteniu konferencií ako aj rozbeh novej KVRPS. Rehoľníci hovorili aj o situácii povolaní, o sociálnej oblasti a tiež o úsilí posilňovať siete spolupráce v Cirkvi na Slovensku.  

V rámci oboznamovania s novou realitou spojenou so zriadením spoločnej Konferencie zástupcovia vedenia KVRPS uskutočnili stretnutie aj na Ministerstve kultúry SR, kde sa stretli s riaditeľom cirkevného odboru JUDr. Jánom Juranom. Dotkli sa témy priorít Konferencie na najbližšie 3 roky, ako aj otázky registrácii rehoľných inštitútov a ďalších záležitostí týkajúcich sa reholí.

KVRPS je cirkevná organizácia, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. V súčasnosti má 76 členov, ktorí zastupujú 45 ženských a 28 mužských rehoľných spoločností.

Jana Kurkinová FMA