Cestou cez Rieti a La Vernu do Assisi. Františkánska rodina sa chystá na 800. výročie smrti sv. Františka

Z aktuálneho čísla časopisu Zasvätený život pre vás vyberáme článok o františkánskom jubileu.


Františkánske jubileum 2023-2026 je cestou, na ktorú sa vydala františkánska rodina, aby oslávila 800. výročie smrti sv. Františka z Assisi, rovnako aj udalosti posledných rokov jeho života. Samotné jubileum je rozdelené do štyroch jubilejných rokov, v ktorých môžeme uvažovať a kontemplovať Regulu a jasličky v Greccio (1223-2023), dar stigiem (1224-2024), Pieseň stvorenstva (1225-2025) a smrť sv. Františka (1226-2026).

S pápežom Františkom prejdime jubilejnými rokmi

Pápež František koncom októbra 2022 na stretnutí s tristo koordinátormi slávenia jubilea 800 povedal: „Blížiaca sa ôsma františkánska storočnica ohlasuje púť zo svätého údolia Rieti cez La Vernu do Assisi, kde sa to všetko začalo (…) Keď som si zvolil meno František, vedel som, že sa odvolávam na svätca, ktorý je taký populárny, ale aj taký nepochopený. František je v skutočnosti človekom pokoja, človekom chudoby a človekom, ktorý miluje a oslavuje stvorenie; ale čo je koreňom toho všetkého, čo je jeho zdrojom? Ježiš Kristus.

Pápež ďalej pripomenul, že slávenie výročia smrti svätca bude mať charakter púte. Bude to kráčanie v jeho stopách duchovným spôsobom, ako aj fyzicky v podobe putovania:

„Blížiaca sa františkánska 800-ročnica bude výročím „nie rituálnym, ak dokáže vyjadrovať zároveň napodobňovanie Krista i lásku k chudobným. A to bude možné aj vďaka atmosfére, ktorá vyžaruje z rôznych františkánskych „miest, z ktorých každé má osobitný charakter, plodný dar, ktorý prispieva k obnove tváre Cirkvi.

Prvou zastávkou na tejto františkánskej ceste v chronologickom poradí (1223) je Fonte Colombo neďaleko Rieti. Prvá zastávka je tu v spojitosti s pôvodom Reguly a s miestom jasličiek – Grecciom. Je to silné pozvanie znovu objaviť vo vtelení Ježiša Krista „cestu“ Boha.

„La Verna so stigmami (1224) predstavuje «poslednú pečať» – ako hovorí Dante (Raj, XI, 107) -, vďaka ktorej sa svätec pripodobňuje ukrižovanému Kristovi a dokáže vniknúť do hĺbky ľudského príbehu, radikálne poznačeného bolesťou a utrpením. Sv. Bonaventúra napísal, že «najsvätejšie telo» Františka, «ukrižované spolu s jeho neresťami», premenené «na nové stvorenie, ukázalo vďaka jedinečnému privilégiu očiam všetkých podobu Kristovho utrpenia, a prostredníctvom nevídaného zázraku predznamenával obraz vzkriesenia» (LegM XV, 1: FF 1246).

A napokon Assisi (1226) s Františkovým „prechodom“ (tranzitus) v Porciunkule  odhaľuje podstatu kresťanstva: nádej na večný život. Nie náhodou sa svätcov hrob, ktorý sa nachádza v Dolnej bazilike, stal časom magnetom, bijúcim srdcom Assisi: neklamné znamenie prítomnosti toho, ktorého «obdivuhodný život / by sa lepšie vyspieval v nebeskej sláve» (porov. Raj, XI, 95-96).

Život svätca nie je ešte plne pochopený, skonštatoval Svätý Otec a dal prítomným tri rady ako sa o to snažiť: načúvanie, kráčanie a ohlasovanie:

„Po ôsmich storočiach zostáva sv. František predsa len tajomstvom. Tak ako zostáva nepreniknuteľnou otázka brata Massea: «Prečo celý svet prichádza za tebou a zdá sa, že každý človek ťa chce vidieť, počuť a poslúchať?» (Kvietky, X: FF 1838).

Na záver sa pápež s členmi tímu „cirkevnej koordinácie 8. františkánskej storočnice“ rozlúčil slovami povzbudenia: „Drahí bratia a sestry, povzbudzujem vás, aby ste naplno prežívali dlho očakávanú františkánsku 800-ročnicu. Úprimne dúfam, že táto duchovná a kultúrna cesta sa môže spojiť s Jubileom 2025 v presvedčení, že svätý František z Assisi stále nabáda Cirkev, aby žila svoju vernosť Kristovi a svoje poslanie v našej dobe.

Jubileum na Slovensku

Na Slovensku františkánske rehoľné spoločenstvá a terciári mali v roku 2023 viackrát „Vianoce v lete“ a nielen že sa ako rodina stretli na Raticovom vrchu v Hriňovej, no Vianoce mali v netradičných dátumoch aj v miestach prítomnosti františkánskych komunít. Od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 mali možnosť čerpať plnomocné odpustky  vo františkánskych kostoloch a kaplnkách sveta, čo  Výročie potvrdenia Reguly bolo zatienené svetlom jasieľ z Greccio, prinieslo však novú knihu Regula a život od o. Zdzislawa Kijasa, ktorý bol vzácnym hosťom na konferencii V šľapajach sv. Františka z Assisi. Pripravila ju františkánska rodina, Katolícka univerzita v Ružomberku a Ústav pamäti národa. V nasledujúcich rokoch sa chystá viacero slávení. Rehole o nich budú informovať na svojich stránkach aj na stránke kvrps.sk.

Františka Čačková, OSF