Deň zasväteného života 2018 slávili aj v slovenských diecézach

Sviatok Obetovania Pána, ktorý je každoročne aj Dňom zasväteného života, oslávili aj v jednotlivých diecézach. Rehoľníci a zasvätené osoby sa na viacerých miestach stretli so svojimi pastiermi – biskupmi. Prinášame spravodajstvo z jednotlivých miest.

————————————————

BRATISLAVA

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský oslávil spolu s pomocným biskup Mons. Jozefom Haľkom, kňazmi a Bohu zasvätenými osobami tento sviatok slávnostnou svätou omšou v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Foto

————————————————

TRNAVA

Sviatok Obetovania Pána je každoročne aj Dňom zasväteného života. Na pozvanie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a rehoľných spoločenstiev v arcidiecéze pricestoval v sobotu 3. februára do najstaršieho slobodného kráľovského mesta na Slovensku košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý spolu s emeritným trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom, kňazmi a Bohu zasvätenými osobami oslávil tento ich sviatočný deň slávnostnou svätou omšou v Bazilike sv. Mikuláša.

Košický pomocný biskup Marek Forgáč sa pri tejto príležitosti prihovoril rehoľným bratom a sestrám i zasväteným osobám v homílii. V nej upriamil pozornosť na podobnosť sviatku Obetovania Pána so situáciou, ktorú prežívajú rehoľné a zasvätené osoby vo svojich osobných životoch. Pretože pri samotnej udalosti Obetovania Pána vidíme, ako sa stretol Starý zákon v podobe prorokov Simeona a Anny s Novým zákonom v podobe malého Ježiša. Stretnutie je jednou z najdôležitejších foriem ohlasovania evanjelia Ježiša Krista. Toto pomenovanie je liekom na našu individualistickú dobu.

Je nutné priznať, že súčasná doba má veľmi veľký vplyv aj na život zasvätených. Do zasväteného života však vstupujeme preto, že chceme mať otvorené srdce a vytvárať vzťahy. Dennodenne sa chceme darovať, totálne sa obetovať Bohu. Obetovať sa znamená strácať sa pre tento svet a obeta niečo stojí. Boh, ktorému som sa zasvätil, musí rásť a zo mňa, zasväteného, musí ubúdať, musím strácať seba… “Aby sme v tomto strácaní seba, v tomto ubúdaní zo seba postupne prichádzali k životnému momentu, keď dokážeme povedať tak ako staručký Simenon: «Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka…» Dennodenne opakujme túto modlitbu, aby sme sa ju dobre naučili, aby sme ju vedeli v jednej chvíli svojho života povedať preto, že sme sa celkom stratili… To je to každodenné obetovanie sa. Nech sviece, ktoré si pri obnovení svojich sľubov zapálime, symbolizujú svetlo Kristovo. Nech nám otvára oči, ale predovšetkým srdce, aby bolo pripravené na stretnutie. Aby to bolo čisté srdce. Aby to bolo srdce, ktoré sa dokáže obetovať,“ dodal biskup Forgáč.

Po homílii nasledovala obnova rehoľných sľubov. Bazilikou slávnostne znejúce «chcem» prezrádzalo odhodlanie rehoľných a zasvätených osôb vytrvať až do konca života v každodennom obetovaní sa pre Krista. Svätú omšu v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša zavŕšili udelením svätoblažejského požehnania jednotivým prítomným rehoľným a zasväteným osobám, ako i ostatným veriacim, ktorí sa v nej zhromaždili na pravidelnej sobotňajšej mariánskej svätej omši.

Stretnutie zasvätených, žijúcich a pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy, následne pokračovalo hodnotnou prednáškou biskupa Mareka Forgáča a panelovou diskusiou v priestoroch budovy Arcibiskupského úradu. Agapé v priestoroch refektória zasa poskytlo priestor na neformálne rozhovory medzi zasvätenými.

TK KBS informoval Dušan Kolenčík

————————————————

NITRA

Hlavným bodom programu Dňa zasväteného života v Nitrianskej diecéze bola svätá omša, ktorú 3. februára 2018 celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Bohu zasväteným ženám a mužom, pôsobiacim v diecéze, v homílii pripomenul zmysel ich spôsobu života a opätovného obnovovania rehoľných sľubov. „Všetci chápeme, že zasvätenie je cesta. Cesta ku Kristovi, cesta k láske, cesta k cieľu. O tento cieľ sa musia usilovať všetci kresťania, každý svojim spôsobom“, povedal a podčiarkol, že zasvätenie znamená „denné nesenie kríža, ktoré dáva (ľudskej) aktivite a životu vôbec, význam“. V závere povzbudil prítomných, aby ich zasvätenie bolo „sviežim Božím darom“ – pre nich i pre svet.

Po svätej omši nasledovala prednáška v aule Kňazského seminára svätého Gorazda. Pripravil ju generálny vikár Mons. Peter Brodek.

V Nitrianskej diecéze pôsobia zasvätení v rôznych oblastiach, napríklad v školstve, v zdravotníctve, v sociálnej a charitatívnej sfére. Rehoľní kňazi aj v pastorácii vo farnostiach.

TK KBS informoval Miroslav Lyko

————————————————

ŽILINA

Deň zasväteného života si pripomenuli aj v Žiline. V tento deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz.

V Žiinskej diecéze sa toto stretnutie uskutočnilo počas víkendu. Stretnutie, ktoré sa konalo v sobotu u bratov kapucínov, sa začalo svätou omšou v Kostole obrátenia sv. Pavla v Žiline. Po svätej omši povzbudil príhovorom prítomných don Pavol Grach SDB a následne sa všetci odobrali na malé agape do pastoračného centra Fidélio, tiež u kapucínov. “Zasvätení zo Žilinskej diecézy ďakujú biskupovi Tomášovi Galisovi za milú prítomnosť, pohostinnosť a spoločne prežitý deň zasväteného života,” informoval Daniel Imriška SDB.

Foto

————————————————

SPIŠSKÁ KAPITULA

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka pozval na sobotu 3. februára 2018 zasvätených na spoločné stretnutie na Spišskej Kapitule, na ktoré prišlo asi 150 zasvätených pôsobiacich v tejto diecéze.

V homílii biskup Sečka povedal: „Apoštoli boli vo Večeradle osem dní za zatvorenými dverami. Potom prichádza Ježiš a prináša pokoj a posiela ich do sveta. Kde apoštoli dvere zatvárajú, Ježiš ich posiela do misií. Zasvätení potrebujú odolať pokušeniu zostať zavretí.“ Biskup vyjadril vďačnosť zasväteným pôsobiacim na území tejto diecézy a na záver prítomní prijali svätoblažejské požehnanie.

Program pokračoval v jedálni kňazského seminára, kde sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev priblížila tému Prorocký charakter zasväteného života, vychádzajúc z druhej kapitoly Vita consecrata: „Prorocký rozmer patrí k podstate zasväteného života, nie je dobrovoľný. A jeho úlohou je ukazovať smer a radikálne nasledovať Krista. Zasvätený život nie je elitná cesta svätosti, ale je to privilegovaná cesta svätosti. Boh nás povoláva – v tom spočíva privilégium.“

Sestra Veronika pokračovala: „Nič nemožno postaviť nad osobnú lásku ku Kristovi a k chudobným. Často nám hrozí, že sa uspokojíme s málom – ako bohatému mládencovi z evanjelia. Nič sa mu nedalo vyčítať. Toto je morálka bez mystiky. Na rozdiel od neho by sme mali byť tí, čo nemajú čo stratiť. Prorok si musí byť vedomý, že nemá čo stratiť.“ A preto aj pred zasvätenými stojí výzva radikálnym spôsobom nasledovať Krista.

Spoločenstvo zasvätených pôsobiacich v Spišskej diecéze posilnil a upevnil aj pripravený obed. Počas neho sa dozvedeli dve správy týkajúce sa zasvätených tejto diecézy: provinciálna predstavená sestra Dária Motyková SDR oznámila, že pred týždňom pápež František uznal zázrak na príhovor ctihodnej matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa a Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa pôsobiacich na Slovensku, a preto sa očakáva jej skoré blahorečenie. Následne sa predstavil tím, ktorý už teraz vo februári začína v Ružomberku Kurz Samuel na rozlišovanie životného povolania.

TK KBS informovala sr. Františka Čačková

————————————————

BANSKÁ BYSTRICA

Pri príležitosti 22. svetového dňa zasväteného života, sa aj v Banskobystrickej diecéze uskutočnilo stretnutie zasvätených osôb. Stretnutie rehoľníkov s diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom sa konalo v rámci fatimskej soboty, 3. februára, v Bazilike navštívenia Panny Márie na Starých Horách. Stretnutie bolo súčasťou pravidelného fatimského programu, ktorý tvorí mariánska akadémia, modlitba posvätného ruženca, eucharistická adorácia a svätá omša.

Zúčastnili sa ho desiatky zasvätených z celej diecézy. V Banskobystrickej diecéze pôsobí desať ženských a desať mužských reholí – spolu je v diecéze dvesto rehoľníkov a rehoľníčok.

Biskup Chovanec vo svojej homílii priblížil zasvätenie človeka. V tradícii Cirkvi je dvojaké. To prvé – krstné, je zasvätením sa každého človeka. „Je oblečením si Krista“. Druhé zasvätenie – je stavové, profesijné, cez kongregáciu, rehoľu alebo iné hnutie. Je Ježišovým oslovením pre čosi viac. Je to Ježišovým pozvaním „Poď, nasleduj ma“ – zasvätenie postavené zvlášť na evanjeliových radách čistoty, chudoby a poslušnosti. Ďalej diecézny biskup zvýraznil päť základných významov zasväteného života. Prvé z nich je oslava Pána Boha – zasvätený mu podriaďuje svoju vôľu. Tak ako Ježiš, keď povedal, že jeho pokrmom je plniť Otcovu vôľu. To je to najkrajšie. Ďalším významom zasvätenia je dobro Cirkvi, ktoré zasvätení môžu priniesť. Taktiež zasvätený život má význam pre rodinu. Zasvätení sa vedia obetovať a byť verní. A to je vzor pre každú rodinu, učiť sa obetovať a byť verným. Štvrtým a piatym významom, ktoré zvýraznil biskup Chovanec sú požehnanie pre svet a osobná spása.

Svätá omša bola zakončená eucharistickou adoráciou, pri ktorej si zasvätení obnovili svoje rehoľné sľuby. Stretnutie s diecéznym biskupom po svätej omši pokračovalo spoločným agapé.

TK KBS informoval Peter Lupták

————————————————

ROŽŇAVA

Sviatok Obetovania Pána je zároveň Dňom zasväteného života a pri tejto príležitosti sa v sobotu 3. februára stretli zasvätené osoby Rožňavskej diecézy s biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom v Jasove, kde niekoľko desiatok rehoľníčok a rehoľníkov privítala komunita bratov Premonštrátov.

Program sa začal slávením pobožnosti Fatimskej soboty, ktorú viedol prior Opátstva vsdp. Peter Ján Budzák, O. Praem. Svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik spolu s jasovským opátom J. M. Ambrózom Martinom Štrbákom, O. Praem. a generálnym vikárom vsdp. Milošom Gazdíkom.

V homílii biskup pripomenul dôležitosť spoločnej modlitby v rámci komunity a zvlášť vyzdvihol spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Keďže dnešný deň je zároveň dňom spomienky na sv. Blažeja, po homílii biskup, spolu s opátom, udelili všetkým prítomným svätoblažejské požehnanie hrdla. V závere sv. omše sa všetci spoločne pomodlili modlitbu za dieczu a biskupa.

Po svätej omši nasledoval presun do priestorov Abrahámovej siene a prednáška osvieteného pána opáta Ambróza na tému „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“. Zavŕšením programu bol spoločný obed v priestoroch kláštora a prekvapenie v podobe návštevy vzácnej historickej knižnice.

TK KBS informoval Jozef Vaško

Foto

————————————————

KOŠICE

Na sviatok Obetovania Pána sme si pripomenuli 21. deň zasväteného života. Keď pápež Ján Pavol II. v roku 1997 ustanovil 2. február za Deň zasväteného života, nemal v úmysle akýsi pamätný deň výlučne pre rehoľníkov. Vo svojom posolstve k 1. dňu zasväteného života napísal, že chce napomôcť celej Cirkvi stále viac oceňovať svedectvo osôb, ktoré sa rozhodli nasledovať Krista praktizovaním evanjeliových rád.

V Košickej arcidiecéze sa zasvätení muži i ženy stretli v sobotu 3. februára 2018 v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie spoločne s arcibiskupom, Bernardom Boberom. Samotný program stretnutia sa začal svätou omšou.

Arcibiskup Bober pripomenul, aby sa nezabúdali vracať ku koreňom svojho povolania. Aktivity, ktorým sa dnes venujú totiž musia stáť na týchto základoch. No a práca, ktorú vykonávajú nech sa honosí múdrosťou, zodpovednosťou a radostným srdcom. Toto totiž dokáže osloviť dnešného človeka.

„Múdrosť a dobrota! Mať dobrú pamäť a dobré, čiže veselé srdce! Tieto dve veličiny sú mimoriadne potrebné v duchovnom živote každého Bohu zasväteného či zasvätenej. Pripomenul nám to Svätý Otec František, naposledy pri stretnutí s kňazmi a rehoľníkmi na svojej nedávnej návšteve v Peru.

Je dôležité pamätať na to, kto vlastne som a musím si to neustále pripomínať, aby som sa ako Bohu zasvätený nikdy nenechal oklamať ponukami tohto sveta, aby som neprepadol márnomyseľnosti. Neustále si opakujme: Som Ježišov učeník, patrím len jemu! Som povolaný spolupracovať s Majstrom!

Jedine modlitba a rozhovory s Ježišom, s jeho Matkou Pannou Máriou. Toto je veľká pomoc, aby sme nikdy nezabudli na moment povolania, aby sme neboli zúfalí ako ovce bez pastiera. Zotrvávanie s Ježišom pomáha oživovať našu pamäť, aby sme si pripomínali ako a kedy to medzi mnou a ním vlastne začalo.

Sami najlepšie viete, že zachovať si múdre i nákazlivo dobré a veselé srdce v zasvätenom živote je náročné. Nedá sa to bez živého napojenia na nášho Dobrého Pastiera Ježiša Krista. Pre nás, jeho učeníkov a učeníčky, je počínanie Dobrého pastiera viac ako iba príkladom. Je výzvou k milosrdnému zaobchádzaniu so všetkými, bez rozdielu a každý deň.“

Ďalšia časť stretnutia zasvätených prebiehala v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas. Prednášku pre zasvätených mal sudca Rímskej roty, páter Konštanc Adam, ktorý pôsobil tiež ako rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme. Záver stretnutia patril svedectvám, zdieľaniu a rozhovorom.

Zdroj: Jaroslav Fabian
————————————————

Zdroj: TK KBS, tk; ml