Deň zasväteného života 2019 v slovenských diecézach

Zasvätení oslávili na sviatok Obetovania Pána 2. februára 2019 Deň zasväteného života. V tento deň si pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu a pred biskupmi si obnovujú sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti.

– –

NITRA

Sviatok Obetovania Pána je v Katolíckej cirkvi aj Dňom zasväteného života. Z tejto príležitosti nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebroval vo svojej katedrále svätú omšu (na snímke). Prítomné boli Bohu zasvätené ženy a muži, ktorí pôsobia v Nitrianskej diecéze. 

Hlavný celebrant v homílii podčiarkol zmysel biblických slov starca Simeona „Nunc dimittis“ (Teraz prepustíš). Vysvetlil dôležitosť prítomného okamihu pre život a službu zasvätených a to aj v zmysle Ježišových slov: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo“ (Lk 9, 62). Pred koncom bohoslužby nitriansky biskup poďakoval zasväteným za ich službu v diecéze.

Program Dňa zasväteného života v Nitre pokračoval v aule kňazského seminára prednáškou  o úlohe Svätého písma v živote tých, ktorí slúžia Bohu s nerozdeleným srdcom.

TK KBS informoval Miroslav Lyko

– –

KOŠICE

Deň Zasväteného života spolu strávili aj rehoľníci a zasväteni v metropole východu v Košiciach. Slávnosť začala svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie (alebo ľudovo povedané u dominikánov). V úvode sa zasväteným Košickej arcidiecézy prihovoril košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a privítal všetkých prítomných.

Homíliu pri tejto svätej omši mal pomocný košický biskup Marek Forgáč, ktorý sa dotkol troch aspektov slávenia sviatku Obetovania Pána. Prvým aspektom bolo spoločenstvo, ďalším očisťovanie a posledným darovanie sa Bohu. Tento sviatok prepojil so zasväteným životom a pripomenul, že aj Mária, ktorá nemusela, sa podriadila zákonu a prijala očisťovanie. Svoju homíliu zakončil slovami: „Prosme si o svetlo do svojho života. Nech dobre vidíme. Ale nech dobre vidíme predovšetkým srdcom. Prosme si o srdce otvorené. Otvorené pre spoločenstvo, pre stretnutie. Prosme si o srdce čisté, podľa Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktoré sa bude chcieť stále očisťovať. A predovšetkým prosme si o srdce obetavé, ktoré sa bude vedieť rozdávať.“

Po svätej omši arcibiskup Bober poďakoval všetkým prítomným za ich službu a život v diecéze. Stretnutie pokračovalo v centre Veritas, kde sa slova ujal opäť biskup Forgáč s formačnou prednáškou o prekážkach k radostnému prežívaniu vernosti v zasvätenom živote. Prítomným sa prihovoril so svojím svedectvom aj don Jozef Luscoň SDB, ktorý poukázal, že bl. Títus Zeman nebol len mučeníkom, ale všedným rehoľníkom, ktorý žil naplno svoje zasvätenie v každodenom živote. V závere sa prítomým prihovorila aj sestra Hermana Matláková SMVS, ktorá hovorila o mediálnej príprave k blahorečeniu Anny Kolesárovej. Na koniec si všetci prítomní pozreli krátky dokumentárny film o prípravách a spojení Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.

Na záver sa všetkým ešte raz prihovoril Mons. B. Bober, ktorý prejavil vďačnosť za stretnutie, za prijatie u bratov dominikánov, a za milé stretnutie s rehoľníkmi a zasvätenými diecézy. Stretnutie pokračovalo neformálnymi rozhovormi a agapé. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 200 zasvätených.

V Košickej arcidiecéze pôsobí 36 komunít ženských rehôl, v ktorých pôsobí 280 sestier. Mužských spoločenstiev je v arcidiecéze 20, v nich žije a pracuje 100 rehoľníkov.

TK KBS informovala sr. Hermana Matláková, SMVS

– –

BANSKÁ BYSTRICA

V sobotu 2. februára 2019, sa v Bazilike navštívenia Panny Márie uskutočnilo stretnutie rehoľníkov, rehoľníc a iných zasvätených s diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom.

Spoločný program začal modlitbou posvätného ruženca, ku ktorému si zamyslenia pripravili sestry Vincentky z komunity v Banskej Bystrici. Následne banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec slávil spolu s rehoľníkmi ako aj pastoračnými kňazmi diecézy Eucharistiu. Svätá omša sa začala obradom požehnania sviec a následným liturgickým sprievodom do baziliky.

Biskup Chovanec vo svojej homílii vyzdvihol na príkladoch sviatku Obetovania a hromničnej sviece význam obety v živote zasväteného i veriaceho laika.

Svätá omša bola zakončená eucharistickou adoráciou, pri ktorej si zasvätení obnovili svoje zasvätenie.

Po svätej omši nasledovalo premietnutie filmu o zasvätenom živote, ktorý vytvorila Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Stretnutie bolo ukončené vzájomným posedením pri obede.

V súčasnosti je v Banskobystrickej diecéze 10 mužských a 10 ženských reholí. Spolu sa na území diecézy nachádza 250 rehoľníkov patriacich do jednotlivých komunít.

TK KBS informoval Peter Lupták

K správe bolo vydané FOTO

– –

KOŠICE (eparchia)

Februárová fatimská sobota pripadla na 2. február, sviatok Stretnutia Pána. Súčasťou programu fatimskej soboty v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach preto bolo aj stretnutie rehoľníkov, ktorí pôsobia na území Košickej eparchie, s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR, ktoré každoročne pripadá na tento sviatok podľa priania Jána Pavla II.

Po modlitbe tretieho času priblížil Tomáš Smoleňák CSsR v prednáške mariánske pútnické miesto Lurdy. Prítomným predostrel udalosti zo života Bernadety, ktorej sa 18 ráz, počínajúc 11. februárom 1858, zjavila neobyčajne krásna pani, ktorá sa predstavila ako Nepoškvrnené počatie. Tieto zjavenia boli potvrdené Cirkvou o 4 roky neskôr.

V homílii počas archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan pripodobnil zasvätený život k životu Simeona a Anny, ktorí taktiež oddali svoj život Bohu. Upozornil však, že túžba uvidieť spásu Izraela na vlastné oči je vlastná nielen zasväteným osobám. Každý človek hľadá Boha, často v zážitkoch vzdialených pravej viere. Vladyka vysvetlil, že Simeon bol podľa slov evanjelia nábožný a spravodlivý človek, čo znamená, že Bohu preukazoval to, čo patrí Bohu a ľuďom dával to, čo patrí im. A práve takýmto životom aj v každodennosti sa človek dopracuje k tomu, aby uzrel Spásu Izraela z tváre do tváre.

Pred molebenom k Bohorodičke vladyka požehnal sviece, ktoré si veriaci priniesli. Vyzval ich, aby ako sviece horeli obetavosťou, svietili svojím životom a zahrievali okolie láskou.

Po liturgii sa vladyka stretol s rehoľníkmi na spoločnom obede, po ktorom nasledovala prednáška otca Teodora Kosťa OSBM spojená s krátkou diskusiou a molebenom k blahoslavenému Metodovi Trčkovi.

TK KBS informoval Richard Fučko

– –

TRNAVA

Na pozvanie arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a predstavených rehoľných spoločenstiev v Trnavskej arcidiecéze sa zasvätení zišli v sobotu 2. februára aj v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku. Sviatok Obetovania Pána je každoročne i Dňom zasväteného života. Tento rok Bohu zasvätené osoby na celom svete oslávili svoj sviatok už po dvadsiaty druhý raz.

Obnova rehoľných sľubov patrí neodmysliteľné k tomuto sviatku zasvätených mužov a žien. Katedrálou sv. Jána Krstiteľa, po homílii hlavného celebranta, znelo slávnostné «chcem», ktoré prezrádzalo odhodlanie rehoľných a zasvätených osôb vytrvať až do konca života v každodennom obetovaní sa pre Krista. Ešte viac toto ich rozhodnutie umocnil obetný sprievod, v ktorom niektorí z nich priniesli zapálené sviece a odovzdali ich arcibiskupovi Oroschovi. Nadviazali tak na slová homílie, ktorou sa im v tento slávnostný deň prihovoril.

V homílii trnavský arcibiskup Ján Orosch pripomenul zasväteným osobám, že majú byť vždy ohlasovateľmi Božieho kráľovstva, svedkami, ktorí sa neboja a nemýlia iných v ich spoločenských postojoch. Pozval ich reprezentovať Božiu lásku medzi ľuďmi. Aby vydávali svedectvo o nádeji, ktorá je proti každej beznádeji. Aby boli na strane tých, ktorí nikdy nezakúsili lásku a už nie sú schopní veriť v život. Presne ako to bolo u Jána Krstiteľa, že jeho existencia bola jedným veľkým odkazom na Ježiša Krista, vteleného Božieho Syna.

“Ježiš označil Jána za lampu, ktorá horí a svieti. Lampa môže horieť, svietiť, ale môže aj dymiť. Môže vydávať aj nepríjemný pocit zápachu. Nevydáva svetlo, ale zadymuje prostredie. Dnes sa veľa hovorí o životnom prostredí, že niektoré mestá sú vo vážnej situácii. Aký je tam smog. Nepridávajme my, biskupi, kňazi a rehoľníci, k tomuto aj duchovný smog. My musíme svietiť čistým svetlom a žiarou, ktoré nie je zahalené smogom. Teda buďte aj vy podobnými lampami. Nechajte žiariť vaše svetlo v našej spoločnosti. Aj vo svete politiky. Pripravujete sa aj vy na voľby, veď sme aj občanmi tejto krajiny. Bolo by divné, ak by sa niekto z nás, kňazov, biskupov, rehoľníkov a rehoľníc, postavil na stranu tých, ktorí sú výslovne proti kultúre života, ktorí sú liberálneho ladenia, ktorí verejne hlásajú názory protikresťanské, protikatolícke… Vidíte, a máme veľa takých veriacich, ktorí sú dezorientovaní, ovplyvnení médiami. My musíme byť tí, ktorí v ich srdciach zapaľujú pravé svetlo, nie ten smog, ten dym, ale Kristovo svetlo pravdy, spravodlivosti a pokoja,“ povzbudil poslucháčov z radov Bohu zasvätených osôb, ale i veriacich, pozerajúc sa aj na blížiace sa prezidentské voľby na Slovensku.

Svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom spoluslávili emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, farár saleziánskej farnosti Trnava-Kopánka don Peter Jacko SDB a veľa ďalších zasvätených kňazov, pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy. Po spoločnom slávení Eucharistie sa zasvätení presunuli do priestorov trnavského františkánskeho kláštora, kde sa mohli vzájomne obohatiť v neformálnych rozhovoroch. Predtým si ešte spoločne pozreli krátky film o spojení Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP) do jedného subjektu.

K správe bolo vydané FOTO

TK KBS informoval Arcibiskupský úrad v Trnave

– –

ĽUTINA

V sobotu 2. februára 2019, na sviatok Stretnutia Pána, sa  v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, v rámci februárovej Fatimskej  soboty, ktorej sa zúčastnili kňazi a veriaci Prešovského protopresbyterátu,  uskutočnila púť zasvätených osôb.

Duchovný program sa začal mariánskym večeradlom, po ňom nasledoval akatist k Presvätej Bohorodičke. O 10-tej hodine nasledovala archijerejská  svätá liturgia, v ktorej sa veriacim a rehoľníkom prihovoril prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ. Homíliu zameral na porovnanie ikon sviatku Vzkriesenia so sviatkom Stretnutia Pána, pričom poukázal na veľkosť Božej lásky k človeku.

Po liturgií nasledovala prednáška pre zasvätené osoby, ktorú  mal otec Štefan Paločko, v ktorej nadviazal na homíliu vladyku Jána a vyzval zasvätené osoby k životu v Božej láske premenej do skutkov a života v spoločenstve. Po prednáške sa rehoľníci stretli spolu s vladykom pri slávnostnom obede, po ktorom si spolu pozreli krátky dokument o zasvätenom živote, na záver nasledovala spoločná diskusia.

TK KBS informoval Jozef Novický

– –

SPIŠSKÁ KAPITULA

Seminaristov na Spišskej Kapitule počas ich prázdnin 2. februára 2019 vystriedalo na jeden deň viac ako 160 zasvätených pôsobiacich v Spišskej diecéze. Okrem rehoľníkov a rehoľných sestier prišli Deň zasväteného života spolu osláviť aj nové komunity, inštitúty zasväteného života a zasvätené panny.

Hlavným celebrantom aj kazateľom bol spišský emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Homíliou sa niesla myšlienka nenahraditeľného miesta zasvätených. „Pápež svätý Pavol VI. povedal: „Rehole sú súčasťou cirkvi a bez reholí by cirkev nebola sama sebou.“ Rehole sú integrálnou súčasťou Cirkvi. V čom rehoľníkov nemôže nikto nahradiť? Ste nenahraditeľní v tom, že svojim životným príkladom chudoby, čistoty a poslušnosti dnešnému človeku vstupujete do svedomia. Na druhej strane svojim životom dávate dnešnému človeku nádej.“

Generálny vikár Mons. Anton Tyrol odovzdal zasväteným pozdrav od diecézneho biskupa Štefana Sečku a uistil ich o jeho blízkosti a modlitbách. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) predstavila krátkym dokumentárnym filmom od sr. Ivy Kúšikovej SSpS históriu samostatných konferencií mužských a ženských reholí až po ich spojenie začiatkom roka 2019.

Svätosť zasvätených ako najsilnejšia evanjelizácia bola témou prednášky sestry Dárie Miezgovej z Komunity Blahoslavenstiev z Okoličného. „Zmyslom zasväteného života nie je len prežiť, prevegetiť tento život. Našou úlohou je posvätiť prítomnosť. Čo prinášame tam, kde žijeme? Vyžaruje z nás pokoj alebo sme aj my často pod tlakom stresu, naháňania, výkonu? Zvykli sme si na vetu ‘mám toho veľa, nestíham, nevládzem, som unavená…’ No my nie sme povolaní Kristom, aby sme všetko stíhali a zachránili celý svet. On nás povolal, aby mohol skrze našu prítomnosť prinášať svoju lásku a pokoj do ľudských sŕdc.“

TK KBS informovala Františka Čačková

– –

BRATISLAVA

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa na sviatok Obetovania Pána stretol počas svätej omše v Dóme sv. Martina v Bratislave so zasvätenými osobami. Vo svojom príhovore priblížil dôvody slávenia Dňa zasväteného života a pozval tiež k vďačnosti za dar zasväteného života. Po homílii si zasvätení obnovili svoje rehoľné sľuby.

V závere slávnosti sa v mene všetkých zasvätených poďakovali otcovi arcibiskupovi P. Michal Krysztofowicz, generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov, a sr. Damiána Oravcová, provinciálna predstavená Kongregácie sestier tešiteliek, ktorým bola tento rok zverená príprava dňa zasväteného života v Bratislavskej arcidiecéze.

Po svätej omši pokračoval program v priestoroch kňazského seminára. Hosťom stretnutia bol br. Jeremiáš Daniel Kvaka, bývalý predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených a súčasný provinciálny vikár a gvardián františkánov v Hlohovci. Hovoril na tému jednoty z biblického pohľadu. Reagoval tým aj na udalosť spojenia konferencií vyšších rehoľných predstavených do jednej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Táto udalosť bola následne zvýraznená premietnutím dokumentu o postupnom vývoji spolupráce a vzniku spoločnej KVRPS, ktorý uviedla sr. Jana Kurkinová FMA.

Pred záverečným požehnaním otca arcibiskupa sa zasväteným prihovoril P. Václav Hypius CSsR, nový predseda Konferencie, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a povzbudil všetkých k modlitbe za rozbeh novej Konferencie.

TK KBS informovala Jana Kurkinová FMA

– –

BRATISLAVA (eparchia)

V pondelok 4.februára 2019 sa v priestoroch gréckokatolíckeho eparchálneho úradu stretli v skromnom počte ale v nádeji zasvätení Bratislavskej eparchie so svojím biskupom Petrom Rusnákom.

Slová pápeža Františka tlmočil protosynkel Vladimír Skyba. Po spoločnej modlitbe a vzájomnom zdieľaní sa, vladyka poďakoval zasväteným za ich prítomnosť a službu v eparchii.

TK KBS informovala sr. Ester Mikitová SSNPM

( TK KBS, tk, mlyk, hma, rfu; ml )