Európska Kontinentálna služba communia CHARIS hovorila o téme evanjelizácie

V sobotu 23. septembra 2023 sa zišli predstavitelia z vyše dvadsiatich krajín Európy na online stretnutí európskej Kontinentálnej služby communia CHARIS (ESC) venovanom téme Evanjelizácia. Slovensko na stretnutí zastupoval P. Jozef Mihok CSsR, provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, ktorý je zároveň koordinátorom Národnej služby communia (NSC), a Marvin Rodriguez, zástupca mladých v NSC do 30 rokov.

Súčasťou programu bola spoločná modlitba, práca v skupinkách, ale aj krátke impulzy k téme obnova evanjelizácie, evanjelizácia v spolupráci s cirkevnou hierarchiou či evanjelizácia vo farnosti. Inšpiratívnou a povzbudivou prezentáciou o projekte Godzone v rámci bloku o evanjelizácii mládeže prispeli Ivan Petro, Ján Hudáček a Július Slovák, riaditeľ projektu Godzone a člen NSC. Po prezentácii nasledovala živá diskusia, v rámci ktorej viacerí zástupcovia európskych krajín vyjadrili službe projektu Godzone úprimný obdiv a vďaku.

Na záver stretnutia sa s účastníkmi na diaľku spojil aj moderátor Medzinárodnej služby communia CHARIS Pino Scafuro, ktorý organizátorom a členom ESC poďakoval za ich službu a povzbudil ich v ďalšom úsilí ohlasovať a šíriť radostnú zvesť Kristovho evanjelia v Cirkvi a vo svete.


Medzinárodnú službu katolíckej charizmatickej obnovy CHARIS slávnostne uviedol do úradu pápež František  na Turíce v roku 2019. Táto služba zriadená Svätou stolicou prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu a život dostala za úlohu napĺňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi, budovaním jednoty Kristovho tela a službou chudobným. Ako odpoveď na toto želanie Svätého Otca vznikol na Slovensku podľa oficiálnych usmernení k bodu IV. 4. stanov služby CHARIS koordinačný tím zložený z 13 zástupcov jednotlivých spoločenstiev a vyjadrení Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorý bol v roku 2021 uznaný kanceláriou CHARIS vo Vatikáne za Národnú službu communia (CNSC). V tom istom roku bol na plenárnom zasadnutí KBS za cirkevného asistenta pre službu CHARIS menovaný biskup Mons. Marek Forgáč. Úlohou národných služieb communia je podľa stanov CHARIS najmä budovať a posilňovať širokú a rozmanitú rodinu Katolíckej charizmatickej obnovy.

Informoval Marvin Rodriguez, výkonný sekretár Národnej služby communia CHARIS na Slovensku.