Generálny predstavený redemptoristov pozýva listom k príprave na líderstvo

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý bol pre sv. Alfonza de Liguori veľmi významným,  napísal generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl list bratom. Pozýva v ňom k príprave na voľbu nových vyšších predstavených a ich konzulty vychádzajúc z ich 25. generálnej kapituly, ktorá sa niesla v duchu vodcovstva. Ako sám hovorí „25. generálna kapitula zápasila s „krízou vodcovstva“ v Kongregácii, tak ako ste ju identifikovali počas obdobia prípravy. Je potrebné poznamenať, že naša „kríza“ odzrkadľuje krízu vodcovstva rozšírenú celom svete. Čoraz viac vidíme rozmáhajúcu sa „populistickú“ politiku, ktorá polarizuje a rozdeľuje národy. Zdá sa, že boj o moc často zatieňuje ideál verejnej služby. Musíme byť na pozore, aby sme v Kongregácii nenapodobňovali súčasný politický trend vo svete!“

V posolstve 25. generálnej kapituly ohľadom vodcovstva odzneli slová: „Kongregácia potrebuje lídrov v štýle Ježiša Krista, komunity a osoby: ktorí budú lídrami v misii, ktorí majú víziu budúcnosti a ukážu nám smer cesty, zrelých a autentických, schopných pracovať v tíme a poslušných misii.“

„Takéto vodcovstvo v štýle Ježiša Krista spoznávame v osobe pápeža Františka. Rok čo rok je pápež František uznávaný ako najdôveryhodnejší svetový líder. Jeden z dôležitých prvkov svojej vízie vodcovstva vysvetľuje týmito slovami: Každý muž, každá žena, ktorý má prebrať službu vedenia, si musí položiť dve otázky: „Milujem svojich, ktorí sú mi zverení, aby som im lepšie slúžil? Som pokorný a načúvam každému, ako aj odlišným názorom pre zvolenie najlepšej cesty?“ Ak si nekladiete tieto otázky, vaše riadenie nebude dobré. (Sv. Marta, 16. september 2013)“, spomenul v liste P. Brehl.

P. Michael informuje bratov, že počas nasledujúceho štvorročia bude každá Provincia a Región zapojená do procesu apoštolského plánovania a reštrukturalizácie/zmeny usporiadania. „V každej jednotke však potrebujeme vyšších predstavených a ich konzulty, ktoré tieto rozhodnutia vovedú do praxe,“ vyjadruje v liste.

Generálny predstavený preto vyzýva bratov k modlitbe a to dňa 15. júla 2018 na slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa. Pre celú Kongregáciu to bude deň modlitieb za správne rozlišovanie pri voľbe predstavených.

V závere listu zároveň poďakoval všetkým bratom, ktorí slúžili počas posledného štvorročia a uistil o svojej modlitbe za tých, ktorých to čaká ďalšie obdobie, aby dokázali posilňovať a animovať svojich bratov. List bratom zakončil P. Brehl slovami: „Slúžme ako Ježiš Kristus, naplnení jeho Duchom Svätým, poslušní misii, ktorá nás pozýva vystúpiť zo seba a tak tvoriť „jedno misionárske telo“ (Konšt. 2), aby sa Evanjelium ohlasovalo chudobným.“

-msk-