Kňaz zo Slovenska bol zvolený za predstaveného studitských mníchov na Ukrajine

V piatok 18. júna sa v lavre (materskom kláštore) Zosnutia presvätej Bohorodičky v Unive, neďaleko Ľvova, konala voľba nového igumena (predstaveného) gréckokatolíckej mníšskej rehole studitov. Veľká mníšska rada zvolila na čelo tohto mníšskeho spoločenstva gréckokatolíckeho kňaza zo Slovenska, mnícha Jonáša Jozefa Maxima. Svätej Božskej liturgii, ktorá predchádzala samotnej voľbe, predsedal pomocný Ternopoľský biskup Teodor Martyniuk ako delegát hlavy ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Po spoločnej modlitbe všetci otcovia a bratia Univskej lavry a jej dcérskych kláštorov vykonali voľbu nového igumena, ktorého funkčné obdobie je 5 rokov. Voľbu svojím dekrétom z 19. júna potvrdil aj vladyka  Svjatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup a hlava ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Otec Jonáš J. Maxim  sa narodil v roku 1974 v Levoči. Základné teologické vzdelanie získal na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove a licenciátne štúdia ukončil na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Dňa 11. júla 1998 bol vysvätený za kňaza vladykom Jánom Hirkom, prešovským eparchiálnym biskupom. Na jeseň roku 2004 vstúpil ako prvý gréckokatolík zo Slovenska do Univskej lavry, kam ho neskôr nasledovali aj ďalší kňazi a bratia zo Slovenska. V roku 2018 obhájil doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Až doteraz otec Jonáš pôsobil ako predstavený studitského kláštora sv. Michala vo Ľvove.

Zdroj: grkatke.sk / TSKE