Krásne tajomstvo a jednoduchý fakt

V jednoduchosti je krása. Kríž, napriek utrpeniu a ukrutnosti, ktoré sú s ním spojené, je celkom jednoduché a krásne znamenie. V podstate sú to dve navzájom kolmé čiary. Vertikála a horizontála. V náboženskom zmysle vertikála vyjadruje prepojenie neba so zemou, Boha s človekom, a horizontála medzi ľuďmi navzájom. V Ježišovi Kristovi sa toto prepojenie nielen naznačuje, ale aj uskutočňuje. V ňom môže človek nájsť zmierenie s Bohom, s blížnymi a nakoniec aj sám so sebou.

Kto sa skutočne nechá uchvátiť hĺbkou a krásou kríža, nechá sa preniknúť tajomstvom spásy, stáva sa novým človekom, čo sa prejavuje aj navonok. Jeden staroveký cirkevný spisovateľ – Tertulián (+ cca 225) – poznamenáva, že pohania nazývali kresťanov nielen christiani, ale na základe ich správania použili slovnú hračku, ktorá má pôvod v gréčtine, a označovali ich ako chrestiani, čo možno preložiť ako láskavci, dobrosrdečníci.

Kríž nám zjavuje krásne tajomstvo Božej lásky: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). Pre život – nielen ten večný – nám stačí prijať celkom jednoduchý fakt: „Boh nesmierne miluje svet“ a riadiť sa ním vo svojom každodennom živote, a tak na tomto svete sprítomňovať tajomstvo Božej lásky (porov. Jn 13, 34 – 35). Vtedy sa aj v našom živote stane zjavnou slovná hračka christiani – chrestiani…

Patrik Vnučko