200. jubileum narodenia Alžbety Eppingerovej, ct. Božej služobnice matky Alfonzy Márie

Dve kongregácie na Slovensku a to Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa a Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa si po tieto dni pripomínajú 200-ročné jubileum narodenia zakladateľky, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie, Alžbety Eppingerovej.

Dňa 29. augusta 2014 spoločne, sestry oboch kongregácií žijúcich na Slovensku, oslávili v Ružomberku, v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity toto jubileum. Ďakovali za život a dielo tejto ženy, ktorá žila iba 53 rokov. Ako vzor opravdivej viery a lásky k Bohu svoje roky prežila s pohľadom upretým na kríž a tak sa stala pre ukazovateľom cesty, ktorá vedie k Bohu. Jej hľadanie neskončilo, pokračuje v tých, ktorých si Boh povolal pre začaté dielo.

Na medzinárodnej úrovni troch kongregácií, pochádzajúcich z jej založenia, pokračuje slávenie 14. septembra 2014 v Oberbronne vo Francúzsku, tam, kde matka Alfonza Mária žila a zomrela.

Ctihodná Božia služobnica, matka Alfonza Mária, sa založením kongregácie stala matkou nie iba tisícom sestier, ktoré za 165 rokov žili a žijú v kongregáciách pochádzajúcich z jej založenia. Stala sa duchovnou matkou aj všetkým tým nespočítateľným zástupom ľudí, ktorí sa vo svojej núdzi obracali a obracajú na jej dcéry – sestry. Stala sa duchovnou matkou mnohým laikom, ktorí chceli a chcú mať účasť na jej charizme, mnohým kňazom, spolupracovníkom sestier, ich príbuzným a všetkým tým, ktorí prosia za jej blahorečenie a mimoriadne tým, ktorí zakúsili jej príhovor u Boha v rôznych potrebách.

Ctihodná Božia služobnica matka Alfonza Mária, Alžbeta Eppingerová

Alžbeta sa narodila 9. septembra 1814 v Niederbronne, v Alsasku, na východe Francúzska. Dňa 10. septembra 1814 bola pokrstená. Rodičia, Ján Juraj Eppinger, nar. 1790 a Barbora, rodená Vogtová, nar. 1791, mali 11 detí, najstaršou z nich bola Alžbeta. Vyrástla v jednoduchých pomeroch v roľníckej rodine.

Rodný dom Alžbety Eppingerovej a krstiteľnica, kde bola pokrstená

V deviatom roku svojho života začala Alžbeta navštevovať školu (vtedy ešte nebola povinná školská dochádzka). Náboženstvo ju ako 10-ročnú vyučoval farár Ján Dávid Reichard, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. V roku 1828 pristúpila ako 14-ročná v Niederbronne k prvému svätému prijímaniu
a 10. mája toho istého roku aj sviatosti birmovania v Reichshoffene.

Túžba po rehoľnom živote, kde chcela slúžiť Bohu „na väčšiu česť a slávu
a pre spásu duší“, u nej stále rástla. Ako 16-ročná chcela vstúpiť k sestrám Dobrého pastiera, ale rodičia jej to nedovolili, lebo sa nemohli bez nej, ako najstaršej v rodine, zaobísť.
Po prvej chorobe, ktorá trvala od r. 1831 do r. 1834, Alžbeta spoznala zmysel telesného a duševného utrpenia.

Druhá, 18 mesiacov trvajúca choroba, začala v roku 1836, keď bola v Niederbronne týfusová epidémia.

V roku 1845 Alžbeta znovu ochorela. Vtom istom roku zhorel ich rodičovský dom. Chorú Alžbetu premiestnili ku školským sestrám, kde aj mala prvé zjavenie. O tomto zjavení povie svojmu spovedníkovi Dávidovi Reichardovi až o rok neskôr. Farár Reichard v roku 1847 píše o tejto veci biskupovi Rässovi. Veľa návštevníkov prichádza
k Alžbete, aby ju prosili o radu a modlitbu.

Farár Ján Dávid Reichard

Koncom júla 1848 prichádza biskup Räss osobne do Niederbronnu, aby preskúmal udalosti okolo Alžbety a podrobil ju skúške. Biskup spoznal Božiu milosť, ktorá v Alžbete pôsobila.

Štrasburský biskup Andrej Räss

V decembri 1848 skladá Alžbeta svoje súkromné sľuby. V roku 1849 sa Alžbeta stáva známou už vo Francúzsku, v Nemecku a vo Švajčiarsku.

Dňa 28. augusta 1849 Alžbeta Eppingerová so súhlasom biskupa Rässa založila Rehoľu dcér Božského Vykupiteľa, ktorá od roku 1863 nesie názov Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Prvé sídlo bolo v tzv. „Kláštoríku“,
ktorý sa do dejín zapísal ako prvé miesto uskutočňovania poslania založenej rehole.

„Kláštorík“ v Niederbronne

Dňa 10. septembra 1849 bola obliečka Alžbety, kedy prijala meno Alfonza Mária. Prvé sľuby sestra Alfonza Mária zložila 2. januára 1850 a biskupom Rässom bola menovaná za generálnu predstavenú spoločenstva. Farár Ján Dávid Reichard sa stal superiorom nového spoločenstva. Počet nových členiek

v spoločenstve narastá. Kongregácia rýchlo rastie, zakladajú sa nové rehoľné domy vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku a v Maďarsku. Sestry pomáhajú tam, kde je najväčšia núdza a kde to ľudia najviac potrebujú.

Matka Alfonza Mária zomrela na následky mozgovej porážky 31. júla 1867 vo veku 53 rokov.
Bola ženou viery. Krehká osoba so slabým zdravím, ale energická, plná odvahy a dôvery v Božiu pomoc.
Žena so slabým vzdelaním, ale s hlbokou životnou múdrosťou.
Žila na obmedzenom mieste, avšak jej vplyv sa šíril v Európe aj na iných kontinentoch.
Sestra, ktorá túžila byť poslednou
v kláštore, stala sa v skutočnosti v úlohe zakladateľky prvou.

Oberbronn, miesto uloženia pozostatkov matky Alfonzy Márie

Oslava 200. narodenín má ten istý cieľ, aký mali hodiny poučení, ktoré mala matka Alfonza Mária pre svoje novicky a prvé sestry. Ona ich neustále nabádala: „Skúmajte bez prestania svojho Božského Majstra, rozjímajte o ňom dňom i nocou, aby ste stvárňovali svoj život podľa jeho života.“