Krížové sestry si pripomínajú 150. výročie pôsobenia na Slovensku

Keď sa dnes Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža ohliada na jeden a pol storočia svojich dejín na Slovensku, nemôže to urobiť inak, ako s hlbokou vďačnosťou voči Božiemu riadeniu.

Boh si vybral nášho zakladateľa a vložil mu do srdca inšpiráciu, veľkú túžbu tíšiť biedu ľudí a šíriť milosrdenstvo, otvoril mu srdce, aby v požiadavkách času spoznal jeho volanie.

Prvé tri sestry, ktoré mal sprevádzať na naše územie, sa svojho sprievodcu nedočkali.

Nečakane ho zastihla smrť, ale nenašla ho nepripraveného. V čase, keď sa v Chure konali pohrebné obrady, sestry verné jeho odkazu prišli 21.2.1865 na miesto, ktoré vybral, a na ktorom im nechal kríž so slovami: “Tu nech sa sestry učia milovať kríž.“ A tak na našom území začal rásť veľký strom kríža. Sestry sa nasadili všade, kde to bolo potrebné a tento dobrý ľud ich prijal. Ich skutky milosrdenstva boli ako vody rieky, ktoré ovlažujú vyschnutú zem. Táto rieka mohutnela a vzišli z nej dva veľké toky. Aj takto by sme mohli opísať začiatky našej provincie a provincie Maďarsko. Prvé sestry stáli na začiatku pôsobenia toľkých generácií sestier, ich tichá a neochvejná vernosť priniesla svoje plody.

Keď sa pozeráme na veci v Božom svetle, všetko dianie je jedinou chválou Božej prozreteľnosti, ktorá si slabých ľudí zvolila za nástroje svojej dobroty a ktorá dosiahne svoj cieľ aj napriek všetkému odporu „Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi  i na zemi.“ (Ž 135)

Spolu s našou provinciálnou predstavenou Sr. Šebastianou Tuptovou, členkami provinciálneho vedenia sme sa dnes zišli v Zlatých Moravciach, aby sme poďakovali Bohu za 150 rokov požehnaného pôsobenia našich sestier na území Slovenska. Urobili sme tak sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Vo svojom príhovore vyzdvihol hodnotu svedectva všetkých zasvätených a naše povolanie byť prorokmi v dnešnej dobre, ktorá stráca pravé hodnoty. Spolu s nami ďakovali generálna radkyňa Sr. Lucila Zovak, Sr. Jaroslava Kotuľáková, generálna ekonómka a sestry z Maďarska. Slávnosti sa zúčastnili zástupkyne sestier z takmer všetkých komunít na Slovensku.

Pred svätou omšou sme spoločne ďakovali za nášho zakladateľa, za prvé sestry, za ich odvahu a odhodlanie vyplniť prianie nášho zakladateľa, ďakovali sme za ľudí v Chyzerovciach, ktorí veľkodušne prijali prvé sestry. Predniesli sme Bohu našu vďaku za svedectvo našich sestier počas rokov prenasledovania, len jemu patrí vďaka za nový rozkvet a nové povolania, ktorými obdaril a stále obdarúva našu provinciu.

Po sv. omši sme sa spoločne pomodlili na cintoríne za sestry, ktoré pôsobili v Zlatých Moravciach.

Za zorganozovanie tejto slávnosti ďakujeme Vdp. dekanovi Mons. Mariánovi Javorovi, p. kaplánovi Lukášovi Ložekovi a v neposlednom rade p. Ing. Mariánovi Tomajkovi.

Boh sprevádzal našu provinciu počas týchto dlhých rokov. V dôvere v neho, ktorý “nám dáva budúcnosť a nádej”, chceme kráčať na ceste nášho povolania a účasťou na poslaní Cirkvi urobiť radostné posolstvo viditeľným.

Zdroj: www.sestrysvkriza.sk