Kultúra ako otázka – spiritualita ako odpoveď

V dňoch 28. – 30. 11. 2014, na začiatku Roka zasväteného života, sa v Prešove stretli predstavené sestry rehole Congregatio Jesu z komunít zo Slovenska, Česka a Ukrajiny. 

Dôvodom pre trojdňové stretnutie predstavených sestier, provinciálnej predstavenej a jej rady bol formačný seminár, zameraný na rozlišovanie súčasnej kultúry.
Sestry Congregatio Jesu si nanovo pripomenuli, že pre ne, ako zasvätené ženy v apoštolskom nasadení, platí evanjeliová výzva „byť vo svete, ale nebyť zo sveta“. V rámci seminára sa interaktívnymi metódami učili rozpoznávať nielen povrchové prvky súčasnej kultúry, ale aj jej menej zjavné a viditeľné časti, ktoré tvoria ponorné časti ľadovca kultúry. V nadväznosti na identifikovanie kultúrnych trendov si kládli otázky, aká má byť ich odpoveď na úrovni osobného svedectva, komunitného života a apoštolského nasadenia, aby na jednej strane nesplynuli „so svetom“, na strane druhej z neho necúvali a neuzatvárali sa do „geta“. Len tak môže ich spôsob života účinne predstaviť súčasnému človeku kultúru viery ako životodarnú tvorivú alternatívu.
Rok zasväteného života, ktorý začali sláviť spolu s ďalšími zasvätenými a s celou Cirkvou, chápu sestry ako možnosť pre ďalšie, detailnejšie reflektovanie súvislostí kultúry a spirituality, ku ktorému budú prizvané všetky sestry Slovenskej provincie Congregatio Jesu.
Rozmer celocirkevného spoločenstva dalo semináru slávenie svätej omše, ktorej sa zúčastnili v sobotu večer v kostole dominikánov Košiciach. Hlavný celebrant, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, v príhovore k zasväteným osobám Košickej arcidiecézy poukázal na potrebu radostného svedectva života s Kristom, ale upozornil aj na také tendencie, ktoré radosť ako znak plnosti života zmenšujú.

sr. Edita Príhodová CJ