Kultúra mediálnej komunikácie a animácia povolaní

V dňoch 30. 4. – 2. 5. 2014 v priestoroch Penziónu svätého Bystríka v Čičmanoch prebiehalo celoslovenské formačné a plánovacie stretnutie 50 účastníkov, animátorov pastorácie povolaní, formátorov a tých, ktorí sa usilujú vytvárať kultúru povolaní cez médiá. Prednášky viedla profesorka, docentka, sr. CATERINA CANGIÀ z Pápežskej fakulty pre vedu a výchovu Auxilium v Ríme. Tematickým obsahom stretnutia bola Kultúra mediálnej komunikácie a animácia povolaní. Výzvy pre zasvätený život a pastoráciu.

V klíme vzájomnosti a priateľstva celého spoločenstva nám predstavila nové výzvy kultúry komunikácie pre zasvätený život a kňazstvo vo vzťahu k mladému človeku. Zdôraznila, že je naliehavo potrebná „kultúrna konverzia“ a kráčanie s realitou, ktorá sa neustále vyvíja. Komunikačné prostriedky a príchod nových technológií požadujú „aktívny“ prístup ku kultúrnej zmene, ktorou všetci prechádzame.

Odporúčala vhodne aktualizovať všetky etapy formácie, pretože nové generácie mladých rehoľníkov, mužov a žien, sú hlboko ovplyvnené novými médiami, čo si vyžaduje múdrosť v chápaní médií a ich jazyka, ktorým k nám hovoria. Generácia rodených „digitálcov“ očakáva, že sa im prihovoríme a ponúkneme charizmu v jazyku, ktorý im je blízky. Sme pozvaní pozrieť sa kultúrnym javom do tváre, pomenovať ich a rozhodnúť sa, ako s nimi budeme zaobchádzať, aby boli produktívnymi pre nové povolanie a poslanie.

Profesorka Caterina Cangia ponúkla zúčastneným vedecký pohľad na vplyv médií vo vzťahu k prežívaniu a správaniu sa človeka. Poukázala na riziká, vyplývajúce z nesprávneho používania médií a digitálnych prostriedkov, ako sú vyprázdnenie zmyslu pre osobnú komunikáciu, relativizmus a povrchnosť, individualizmus vyplývajúci z prevahy virtuálnych vzťahov, sterilné používanie technológie, strata času, ktorá vyplýva z neorganizovaného využívania médií, závislosť na digitálnych prostriedkoch, rozdelenie komunity.

Neustále však treba mať na pamäti, že kvalita médií nijako nenahrádza precedens priamej kvality ducha a kvality osobnosti, ktorá má svedčiť mladému človeku svojím vlastným životom a zjavovať Kristovu tvár. Len zanietenie pre Boha a človeka nás môže správne motivovať a zamerať celú našu energiu na poslanie, ktorého jadrom je evanjelium. Potom budeme odvážnymi digitálnymi svedkami.

Vzácna slovenská dedinka Čičmany, osadená do krásy prírody, okrem intenzívneho načúvania a práce nám uštedrila čas na kultúrny a turistický relax, podnety na uvedomenie si veľkého kultúrneho posunu pri pohľade na maľované drevenice, ktoré nepoznali digitálny svet. Svojou prítomnosťou a spoločným slávením Eucharistie nás povzbudil otec biskup Mons. Tomáš Galis.

Zuzana Šimková