List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023)

Drahí bratia a sestry,

s radosťou v srdci chcem pri takej významnej príležitosti zablahoželať celej františkánskej rodine, ktorej synovskú blízkosť cítim od počiatku mojej služby na Petrovom stolci. Osemsté výročie potvrdenia Reguly menších bratov zo strany pápeža Honória III. v Lateráne, ktoré sa udialo 29. novembra 1223, je vhodnou príležitosťou nie len na pripomenutie si tohto historického okamihu, ale je predovšetkým príležitosťou pre oživenie toho, čo inšpirovalo Františka z Assisi, aby sa vyzliekol zo všetkého a položil základ novému spôsobu života: jedinečnému a príťažlivému, zakotvenému v radikálnom spôsobe žitia Evanjelia „sine glosa“ – bez komentára. Nech je toto jubileum pre všetkých časom vnútorného znovuzrodenia, obnovenia misijného poslania Cirkvi, ktoré nás vyzýva vyjsť zo seba a ísť v ústrety svetu, kde mnohí bratia a sestry čakajú na útechu, lásku a starostlivosť.

Pohnutý týmito myšlienkami vám prinášam niekoľko povzbudení, ktoré vychádzajú práve zo slov Chudáčika z Assisi a ktoré ponúka svojim bratom: „…zachovávať chudobu a pokoru a sväté Evanjelium nášho Pána Ježiša Krista…“ (RegNb 12,4)

Nasledovať sväté Evanjelium

Potvrdená regula začína a končí explicitným odkazom na Evanjelium. Úvodné slová sú syntézou celej reguly: „Toto je Regula a život Menších bratov: Zachovávať sväté evanjelium nášho Pána Ježiša Krista životom v poslušnosti, bez vlastníctva a v čistote.“ (RegB 1,1)

Pre svätého Františka bolo evanjelium stredobodom jeho existencie. Cirkev potvrdila jeho zámer a dala ho jemu a všetkým vám, františkánom, ako text, ktorý už nevyjadruje len duchovnú intuíciu zakladateľa, ale spôsob života. Je to posolstvo radosti, na ktoré by som chcel poukázať, pretože „napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom“ (Evangelii gaudium 1).

Preto je naliehavé vrátiť sa k základu kresťanského a krstného záväzku, ktorý sa v každom rozhodovaní môže nechať inšpirovať Pánovým slovom: Kristus je ústredným bodom vašej spirituality! Buďte mužmi a ženami, ktorí sa v jeho škole naozaj učia „regule a životu“!

Poslušní Cirkvi

Milovaní, aby ste mohli žiť podľa Majstrovho učenia, musíte zostať v Cirkvi. František to ukazuje rozhodným spôsobom: k úvodnej vete, ktorá vyjadruje vôľu nasledovať evanjeliové rady, dodáva hneď slová, ktoré sú jedinečné a sugestívne vo svojej forme: „Brat František sľubuje poslušnosť a úctu pánu pápežovi Honoriovi a jeho riadne zvoleným nástupcom a rímskej Cirkvi. A ostatní bratia sú povinní poslúchať brata Františka a jeho nástupcov.“ (RegB 1,2-3)

V tomto zväzku „poslušnosti a úcty“ pápežovi a Rímskej Cirkvi František rozpoznal základný prvok vernosti povolaniu a prijatia Krista v Eucharistii;  preto vyhlasuje svoju nevyhnutnú príslušnosť k Cirkvi. Žite teda ducha Reguly v načúvaní a dialógu, ako to odporúča aj synodálna cesta. Vytrvalo podporujte Cirkev, opravujte ju príkladom a svedectvom, aj keď vás to bude veľa stáť!

Choďte po svete!

Nakoniec sa chcem vrátiť k intuícii, ktorá je obsiahnutá v Regule: chodiť po svete. Vystupujúc v prvej osobe serafínsky otec hovorí: „Radím však, napomínam a vyzývam svojich bratov v Pánovi Ježišovi Kristovi, keď pôjdu svetom, aby sa nehádali, neškriepili o slová a neposudzovali iných, ale nech sú tichí, mierumilovní a skromní, vľúdni a pokorní, nech s každým úctivo hovoria, ako sa svedčí (…) Keď vstúpia do ktoréhokoľvek domu, nech najprv povedia: “Pokoj tomuto domu” (…)“ (RegB 3,10-13)

Chodiť po svete pre vás, bratia františkáni a sestry františkánky, znamená uskutočňovať svoje povolanie v štýle  bratstva a pokojamilovného života, bez hádok a sporov medzi vami aj voči druhým, svedčiť tak o „minorite“, s miernosťou a tichosťou, ohlasujúc Pánov pokoj a dôverujúc v prozreteľnosť: je to špecifický program evanjelizácie – možný pre každého.

Z tohto pohľadu je dobré objaviť krásu typicky františkánskej evanjelizácie, ktorá sa rodí z bratstva a chráni bratstvo; je to život, ktorý hovorí; láska dávajúca sa v službe je najväčším spôsobom ohlasovania. Nájdite silu v tomto osobitnom povolaní byť „menší“ a „chudobní“ a to v túžbe aj príslušnosti. Toto je vám darované Františkom skrze Regulu a som presvedčený, že je to v súlade s pozvaním, ktoré adresujem kresťanskej komunite, aby bola „vychádzajúcou Cirkvou“: „Ak chceme kráčať podľa Pánovho vzoru, dnes je životne dôležité, aby sa Cirkev vydala hlásať evanjelium všetkým, na všetky miesta, pri všetkých príležitostiach, bez váhania, bez zdráhania a bez strachu. Evanjeliová radosť je pre celý ľud; nikoho nemožno vylúčiť.“ (Evangelii gaudium 23)

Preto vám hovorím: neváhajte ísť do sveta v „bratstve“ a „minorite“, zdieľajte blahoslavenstvo chudoby a staňte sa výrečným evanjeliovým znamením; ukážte tomuto svetu poznačenému vojnami a konfliktmi, egoizmom každého druhu a zneužívaním prostredia a chudobných, že Evanjelium je naozaj dobrou správou pre človeka,  aby mohol nájsť správny smer pre budovanie nového ľudstva, aby našiel odvahu vydať sa na cestu k Ježišovi, ktorý „aj keď bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili“ (porov. 2Kor 8,9).

Drahí bratia a sestry, zverujem vám poslanie objaviť správne cesty, po ktorých treba kráčať, aby ste s odvahou a vernosťou odpovedali na charizmu, ktorú ste dostali. Keď sa pripravujete pripomenúť si základné etapy dejín vašej veľkej františkánskej rodiny, porosím o príhovor Panny Márie a svätého Františka a svätej Kláry a ochotne vám posielam moje požehnanie a prosím vás, aby ste sa aj vy naďalej modlili za mňa.

Rím, 9. novembra 2023

FRANTIŠEK

Zdroj: https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2023/documents/20231109-lettera-famigliafrancescana.html

Pracovný preklad: sr. Caritas Kováčová, OSF