Vyšli Listy zasväteným v slovenskom preklade

Počas Roka zasväteného života Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pripravila pre zasvätených listy, ktoré boli novým impulzom, podnetom pre obnovenie.

Každý zo štyroch listov, má svoju dynamiku. Prvý list (Radujte sa) ponúka cestu rastu v kvalite, v ktorom sa vychádza z aktuálnych citácií pápeža Františka, a ponúka texty, ktoré sa stávajú formačným itinerárom. Druhý list (Skúmajte) je okružným listom. Prechádza od radostného objavenia povolania k zasvätenému životu k záväzku poznať znamenia čias, od duchovnej a mystickej skúsenosti k úlohe evanjelizovať. Tretí list (Kontemplujte) pokračuje v uvažovaní nad zasväteným životom a je sprevádzaný knihou Pieseň piesní. „Priniesť pohľad do hĺbky nášho života,“ čítame v úvode, „rozumieť nášmu putovaniu v hľadaní Boha, pýtať sa na kontemplatívnu dimenziu v našej každodennosti, aby sme rozpoznali milosti, ktorá nás posilní, nás nadchne a premení.“ A štvrtý list (Ohlasujte) ponúka tému ohlasovania ako poslania, ktoré bolo zverené zasväteným, aby išli a ohlasovali radostnú zvesť.

Konferencie vyšších rehoľných predstavených pripravili slovenské vydanie prvých troch listov pod názvom Listy zasväteným. Úvodom k nim je List zasväteným pápeža Františka, v ktorom okrem cieľov napísal aj očakávania pre zasvätených na začiatku Roka zasväteného života. V slovenskom preklade sa k zasväteným prihovárajú predsedníčka KVPŽR Sr. Jana Kurkinová, FMA a predseda KVRP P. Václav Hypius, CSsR: „Máme radosť, že môžeme uviesť túto publikáciu, ktorá obsahuje dokumenty vydané pri príležitosti Roka zasväteného života. Nech sú impulzom na našej ceste povolania, aby sme boli stále viac Božími mužmi a ženami, ktorí dokážu mať kurzor správne nastavený nielen počas Roka zasväteného života, ale po celý život, a nezabúdať na tri centrálne skutočnosti: evanjelium, proroctvo a nádej, tak ako to často zaznieva v tejto publikácii.“

-msk-