Litánie povolania

Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyvrcholí 12. mája 2019 Nedeľou Dobrého pastiera. Ponúkame vám preklad litánií povolania, ktoré vyjadrujú mnoho z toho, čím žije zasvätený a po čom túži hľadajúci.

Za dar života – ďakujeme ti.
Za milosť krstu
Za silu viery
Za tajomstvo povolania
Za tvoje slovo
Za tvoje znamenia
Za tvoju prozreteľnosť
Za tvoju blízkosť
Za tvoju vernosť
Za dary, ktoré nám dávaš
Za službu kňazov
Za posilnenie vo sviatostiach
Za hlásanie radostnej zvesti
Za vierohodných svedkov
Za znamenie rehoľníkov
Za svedectvo laikov
Za pôsobenie katechétov
Za veriace rodiny

Nepokojné je naše srdce  pretože nás voláš.
Sme hľadajúci a pýtajúci
Sme oslovení 
Sme volaní po mene
Sme pre teba vzácni
Sme povolaní
Sme tebou sprevádzaní
Sme skutočne volaní
Sme vybraní
Sme obdarení
Sme pýtaní
Sme zneistení
Sme tvoji učeníci
Sme tvoji priatelia
Hľadáme rozhovor s tebou
Hľadáme tvoju blízkosť
Hľadáme ťa
Chceme ťa nasledovať
Chceme sa od teba učiť
Chceme s tebou žiť
Chceme žiť to, k čomu nás povolávaš

Za duchovné povolaniaprosíme ťa.
Za tvojho dobrého ducha vo farských spoločenstvách
Za klímu dôvery v našej Cirkvi
Za kultúru evanjelia
Za ducha modlitby
Za skutočnú obnovu
Za kresťanských rodičov a rodiny
Za veriacich vychovávateľov a učiteľov
Za kňazské povolania
Za dorast pre rehoľné spoločenstvá
Za dobrých spolupracovníkov v duchovnej správe
Za odvážne svedectvo povolaných
Za nové Turíce v našej Cirkvi
Za živú vieru
Za mnoho trpezlivosti a dôvery
Za radosť vo vlastnom povolaní
Za vďačnosť za povolania iných
Za tvoje bohaté požehnanie

Z nemčiny preložila sr. Vojtecha OPraem
Foto: Katarína Berešová FMA