Misijná formácia MiSeVi začína od septembra

MiSeVi chystá začiatkom septembra Intenzívny Vincentský Víkend (IVV) pre vincentskú rodinu, ktorý je zároveň štartovacím víkendom nového cyklu formácie, a teda je otvorený pre všetkých, ktorý chcú zakúsiť atmosféru formačných stretnutí.

MIsioneros SEglares VIcencianos (Vincentskí laickí misionári) je spoločenstvo veriacich ľudí s túžbou stať sa misionármi – laikmi, ktorí cítia pozvanie od Boha šíriť jeho lásku a evanjelium po celom svete. Nechcú byť len dobrovoľníkmi či spolupracovníkmi, ale berú toto svoje povolanie ako životný štýl. Formáciu ponúka toto združenie aj od septembra 2020. Prihlásiť sa môžete do 15. augusta 2020 na tomto linku.

Členom Misevi sa môže stať každý dospelý kresťan, ktorý absolvuje základnú ročnú formáciu, a to v rovine ľudskej, kresťanskej, misijnej a vincentskej. Formácia prebieha formou víkendových formačných stretnutí raz do mesiaca, pričom vytvára priestor na rozlišovanie svojej motivácie, nadobudnutie nových priateľstiev a prehĺbenie svojho povolania. Po jej ukončení prebieha výber konkrétnej misie, pričom pokračuje intenzívna špecifická formácia so zameraním na zdravotnú, kultúrnu, odbornú, duchovnú a jazykovú prípravu v závislosti od zvolenej misie.

MiSeVi momentálne ponúka realizáciu laického misijného povolania v zahraničí, najmä v krajine Honduras, kde pôsobia slovenskí misionári. Ďalšou zahraničnou možnosťou sú misie v Kazachstane, Rusku, Ukrajine. Zároveň je možné začleniť sa do misií na Slovensku v rôznych oblastiach, prevažne v práci s chudobnými.

Združenie vzniklo v Španielsku ako výsledok rozvíjania misijného rozmeru členov Združenia mariánskej mládeže (ZMM). MiSeVi je charakteristické pridŕžaním sa spirituality sv. Vincenta de Paul. Táto najmladšia vetva vincentskej rodiny sa ako občianske združenie zaregistrovala na Ministerstve vnútra 14.2.2014. Jej členovia sa zapájajú do aktivít vincentskej rodiny a úzko spolupracujú najmä s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta, Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky a ostatnými laickými vetvami.

Hlavným cieľom MiSeVi je podporovať, umožňovať a koordinovať prítomnosť a prácu laikov na zahraničných misiách (ad-gentes), hlavne tých, ktoré sú zverené vincentskej rodine, a zároveň spolupracovať na misijných a sociálnych projektoch na Slovensku.

Zdroj: misevi.sk